MALDA Į ŠV. MYKOLĄ

Sancte Michael Archangele, defende nos in prœlio, contra nequitiam et insidias diaboli esto præsidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur: tuque, Princeps militiæ cælestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute, in infernum detrude. Amen.

Šventasis Mykolai Arkangele, gink mus kovoje, būk apgynėju nuo velnio nedorybių ir žabangų. Tesudraudžia jį Dievas, nuolankiai meldžiame, o tu, dangaus galybių Kunigaikšti, Šėtoną ir kitas piktąsias dvasias, kurios pasaulyje slankioja, tykodamos sielų pražudyti, Dievo galybe nugramzdink į pragarą. Amen.

Sakralios muzikos vakaras

Balandžio 15 d., švenčiant Dievo Gailestingumo sekmadienį, kviečiame į sakraliosios muzikos vakarą Širvintų bažnyčioje po vakarinių 18 val. šv. Mišių. Giesmes atliks Širvintų mišrus choras “DERMĖ“. Šis muzikos vakaras yra

PLAČIAU »

Naujojo Kaišiadorių vyskupo ingresas

  Kovo 25 d. Kaišiadorių katedroje vyko svarbi šventė – naujo Kaišiadorių vyskupo ordinaro Jono Ivanausko ingresas – įžengimo į sostą apeigos. Iškilmėse dalyvavo Aukščiausi Katalikų Bažnyčios Lietuvoje hierarchai, svečiai

PLAČIAU »

Kviečiame į Gavėnios atgailos pamaldas

Bažnyčios įsakymuose liepiama bent kartą metuose apie Velykas atlikti išpažintį ir priimti Švenčiausiąjį Sakramentą. Širvintų parapijos Gavėnios atgailos pamaldos vyks kovo 31 d. (šeštadienį prieš Verbų sekmadienį), 16.30 val. Atvyks

PLAČIAU »

Kviečiame į Gavėnios laikotarpio pamaldas

Liturginis Gavėnios laikas – Jėzaus Kristaus kančios apmąstymo, atgailos, maldos, atsivertimo laikas. Kviečiame dalyvauti Kryžiaus kelio pamaldose penktadieniais 17.30 val. ir sekmadieniais po Sumos šv. Mišių. Graudūs verksmai Širvintų bažnyčioje

PLAČIAU »

SEKMADIENIAIS
10 val.
12 val. (suma)
18 val. (jaunimo)

ŠEŠTADIENIAIS
10 val.
18 val.

DARBO DIENOMIS
9 val.
18 val.