Paskirtas naujas Kaišiadorių vyskupijos Ganytojas

Vasario 11 d. Šventasis Tėvas Benediktas XVI-asis priėmė Kaišiadorių Vyskupo Juozo Matulaičio atsistatydinimo iš pastoracinio vadovo pareigų prašymą ir naujuoju Kaišiadorių Vyskupu paskyrė ligšiolinį Kauno arkivyskupijos Augziliarą Vyskupą Joną Ivanauską.

Vyskupas Jonas Ivanauskas gimė 1960 m. vasario 18 d. Kaune, Pranciškaus ir Genovaitės Ivanauskų šeimoje. Buvo pakrikštytas 1960 m. kovo 15 d. Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje.
1978 m. baigė Kauno miesto 29 vidurinę mokyklą ir įstojo į Kauno Tarpdiecezinę kunigų seminariją, Teologijos–filosofijos fakultetą. Praėjus keliems mėnesiams iš Seminarijos buvo paimtas atlikti karinę tarnybą armijoje. 1980 m. rudenį grįžęs iš armijos tęsė studijas ir dvasinę formaciją Kunigų seminarijoje.
1984 m. kovo 4 d. Kauno Arkikatedroje bazilikoje pašventintas diakonu, o 1985 m. balandžio 14 d. – kunigu.
1985 m. gegužės 31 d. baigė Kauno Teologijos–filosofijos fakultetą, įgydamas teologijos bakalauro laipsnį. 1985–1987 m. dirbo Raseinių bažnyčios vikaru. Taip pat tais metais Teologijos–filosofijos fakultete tęsė teologijos studijas licenciatūros programoje. 1987 m. gegužės 27 d. Teologijos–filosofijos fakultetas suteikė teologijos licenciato laipsnį. 1987–1988 m. dirbo Kauno šv. Kryžiaus bažnyčios vikaru ir dėstė Teologijos–filosofijos fakultete. Tęsdamas dėstytojo darbą, 1988–1989 m. ėjo ir Kunigų seminarijos prefekto pareigas. 1989 m. gruodį J. Em. Kardinolo Vincento Sladkevičiaus siuntimu išvyko studijuoti į Romą. 1990–1992 m. Popiežiškojo Laterano Universiteto “Alfonsianum” Akademijoje studijavo Moralinę teologiją. Nuo 1992 m. rudens Katalikų teologijos fakulteto Vytauto Didžiojo Universitete dėstytojas; padeda sielovadoje Marijos Dangun Ėmimo (Vytauto) bažnyčioje. 1994 m. lapkričio 11 d. Vytauto Didžiojo Universiteto Senatas suteikė docento pedagoginį vardą. Nuo 1994 m. Lietuvos Biblijos draugijos narys. 1997–2002 m. Vytauto Didžiojo Universiteto, Katalikų teologijos fakulteto, Specialiosios teologijos katedros vedėjas.
2002 metų sausį Kauno Arkivyskupas Metropolitas Sigitas Tamkevičius paskyrė jį eiti Generalinio vikaro pareigas.
2003 m. spalio 18 d. popiežius Jonas Paulius II nominavo tituliniu Canapio vyskupu ir paskyrė Kauno arkivyskupijos augziliaru; tų pačių metų lapkričio 23 d. konsekruotas vyskupu.
Nuo 2005 m. yra Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pasauliečių apaštalavimo tarybos pirmininkas.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos informacija

Comments are closed.