MALDA Į ŠV. MYKOLĄ

Sancte Michael Archangele, defende nos in prœlio, contra nequitiam et insidias diaboli esto præsidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur: tuque, Princeps militiæ cælestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute, in infernum detrude. Amen.

Šventasis Mykolai Arkangele, gink mus kovoje, būk apgynėju nuo velnio nedorybių ir žabangų. Tesudraudžia jį Dievas, nuolankiai meldžiame, o tu, dangaus galybių Kunigaikšti, Šėtoną ir kitas piktąsias dvasias, kurios pasaulyje slankioja, tykodamos sielų pražudyti, Dievo galybe nugramzdink į pragarą. Amen.

Paskirtas naujas Kaišiadorių vyskupijos Ganytojas

Vasario 11 d. Šventasis Tėvas Benediktas XVI-asis priėmė Kaišiadorių Vyskupo Juozo Matulaičio atsistatydinimo iš pastoracinio vadovo pareigų prašymą ir naujuoju Kaišiadorių Vyskupu paskyrė ligšiolinį Kauno arkivyskupijos Augziliarą Vyskupą Joną Ivanauską. Vyskupas Jonas Ivanauskas

PLAČIAU »

Šv. Mišios už Tėvynę Lietuvą

Šv. Mišios už Tėvynę Lietuvą Vasario 16-tąją bus aukojamos: 10 val. – Šešuolėlių II bažnyčioje; 11 val. – Zibalų bažnyčioje; 13 val. – Širvintų bažnyčioje. Maldoje už Tėvynę prisiminsime ir

PLAČIAU »

Vyksta parapijiečių lankymas

Nuo sausio mėnesio pradžios Širvintų parapijos kunigai lanko parapijos tikinčiuosius (kalėdoja). Katalikų Bažnyčios nustatyta tvarka parapijos kunigai privalo bent kartą per metus aplankyti pakrikštytuosius katalikus gyvenančius parapijos teritorijoje, palaiminti jų

PLAČIAU »

Advento rekolekcijos

Nuo gruodžio 10 d. šeštadienio vakaro iki gruodžio 11 d. sekmadienio vakaro mūsų bažnyčioje vyks Advento rekolekcijos. Bus atvykusių svečių kunigų. Kviečiame dalyvauti, kviečiame atlikti nuoširdžią išpažintį prieš šv. Kalėdų

PLAČIAU »

SEKMADIENIAIS
10 val.
12 val. (suma)
18 val. (jaunimo)

ŠEŠTADIENIAIS
10 val.
18 val.

DARBO DIENOMIS
9 val.
18 val.