Santuoka


Norintys priimti Santuokos sakramentą Širvintų parapijoje turi ne mažiau kaip prieš 3 mėnesius pranešti apie tai parapijos Klebonui, pristatyti reikalingus dokumentus:

 • Santuokos sakramentui pasirengimo kursų išklausymo pažymėjimą
 • Naujai išrašytą Krikšto liudijimą
 • Jei abu sutuoktiniai nepriklauso Širvintų parapijai – leidimą susituokti už parapijos ribų.

Prieš apeigas reikia žinoti:
Bažnyčia, kurioje bus sudaroma Santuoka yra pašventinta vieta skirta Dievo garbinimui, todėl apeigų dalyviams privalu gerbti bažnyčios pastato šventumą. Bažnyčioje nedera kramtyti kramtomą gumą, kelti triukšmą mobiliaisiais telefonais ar tarpusavio pokalbiais. Prašome, kad santuokos apeigų dalyvių aprangoje jaustųsi pagarba šventovei. Nedera dalyviams dėvėti sportinių, laisvalaikio drabužių ar avalynės. Vyrams rekomenduojame vilkėti kostiumą, moterims – kostiumėlį, iškilmingą suknelę, tačiau su pridengtais pečiais. Primename, jog bažnyčioje netinka nuogumo demonstravimas – todėl pasirinkite iškilmingą, bet padorią aprangą. Asmenims, apsvaigusiems alkoholiniais gėrimais, draudžiama dalyvauti religinėse apeigose. Fotografuojančius/filmuojančius asmenis taip pat prašome išlaikyti aprangos šventinį stilių bei įkyriai netrukdyti apeigų rimties. Prašome jaunavedžius, kad iš anksto susitikę su fotografu/operatoriumi perspėtumėte juos dėl šventinės aprangos Santuokos sakramento šventimo metu. Taip pat primename, kad punktualumas yra mūsų visų bendras gėris, todėl laikykimės jo. Labai prašome nebarstyti žiedlapių bažnyčios viduje. Prašome pasirūpinti, kad prieš apeigas jaunavedžių žiedai būtų padėti ant jiems skirto staliuko. Jei Santuokos metu norėsite priimti šv. Komuniją – reikia prieš Santuoką atlikti išpažintį bei iš anksto perspėti apeigoms vadovausiantį kunigą apie šį norą. Taip pat kuo anksčiau praneškite apie pažymą, kuri bus reikalinga patvirtinant sudarytą Santuoką civilinėje metrikacijoje.

SANTUOKOS APEIGOS

Atėjimo prie altoriaus apeigos galimos dviem būdais:

 1. kunigas prie altoriaus laukia jaunavedžių;
 2. kunigas įveda į bažnyčią jaunavedžius.

Santuokinę priesaiką galima duoti taip pat trimis būdais:

 1. išmokti atmintinai;
 2. kartoti paskui kunigą;
 3. perskaityti.

Pradžios apeigos:

 1. Žegnojimasis
 2. kunigo sveikinimas
 3. himnas „O Dvasia Viešpatie nuženk…“,
 4. malda už jaunavedžius.

Dievo Žodžio skaitymas:
Vienas arba du skaitiniai iš Šventojo Rašto, giedama psalmė, priegiesmis „Aleliuja“, skaitoma Evangelijos ištrauka bei pasakomas trumpas pamokslas.

Santuokio pasižadėjimo apeigos:
Kunigas sako: Brangūs sužadėtiniai! Jūs atėjote į Dievo namus, kad Bažnyčios įgaliotinio ir čia esančių liudytojų akivaizdoje Viešpats užantspauduotų jūsų nutarimą susituokti.
Anksčiau Kristus Krikšto sakramentu jums suteikė pirminę ir būtiniausią išganymo malonę – jus paskyrė šventam gyvenimui. Šiandien Santuokos sakramentu jus sustiprins amžinai tarpusavio meilei ir ištikimybei tesėti bei kitoms garbingoms susituokusiųjų pareigoms atlikti ir praturtins naujomis dvasinėmis dovanomis.
Tad Bažnyčios vardu kiekvieną klausiu apie jūsų pasiryžimus.

Kunigas klausia jaunąjį: N, ar esi rimtai apsigalvojęs, niekieno neverčiamas ir tikrai pasiryžęs vesti šią savo sužadėtinę?
Jaunasis: Esu! (Taip!)
Kunigas kreipiasi į jaunąją: N, ar esi rimtai apsigalvojusi, niekieno neverčiama ir tikrai pasiryžusi tekėti už šio savo sužadėtinio?
Jaunoji: Esu! (Taip!)
Kunigas klausia abu: Ar pasižadate santuokos kelyje visą gyvenimą vienas kitą mylėti ir gerbti?
Kiekvienas atsako: Pasižadu! (Taip!)
Kunigas: Ar sutinkate pagal Dievo valią susilaukti vaikų ir juos auklėti, kaip liepia Dievas ir Bažnyčia?
Jaunieji: Sutinkame! (Taip!)
Kunigas: Tesuteikia jums Dievas savo malonės, kad tai, ką pasižadate, būtų jūsų šeimos gyvenimo pagrindas.

Priesaika:
Kunigas jaunuosius pakviečia: Kadangi tikrai ryžtatės sudaryti šventą vyro ir moters sąjungą, paduokite vienas kitam dešinę ranką ir Dievo bei Bažnyčios akivaizdoje vienas kitam prisiekite.
Jaunieji paduoda vienas kitam rankas ir žiūri vienas į kitą. Kunigas gali ant rankų uždėti stulą Kiekvienas prisiekia atskirai. Jaunasis sako:
Aš, N, imu tave, N, savo žmona ir prisiekiu visada būti tau ištikimas: kai laimė lydės ar vargas suspaus, kai sveikata tvers ar ligos suims, – visą gyvenimą tave mylėsiu ir gerbsiu. Tepadeda man Dievas!
Jaunoji sako:
Aš, N, imu tave, N, savo vyru ir prisiekiu visada būti tau ištikima: kai laimė lydės ar vargas suspaus, kai sveikata tvers ar ligos suims, – visą gyvenimą tave mylėsiu ir gerbsiu. Tepadeda man Dievas!

Priesaikos patvirtinimas
Kunigas nuėmęs nuo rankų stulą, sako: Šią jūsų priesaiką, duotą Bažnyčios akivaizdoje, testiprina Viešpats savo malone ir jus dosniai telaimina.
Kunigas sutuoktinius peržegnoja (nieko nesakydamas). Paskui taria: Ką Dievas sujungė, žmogus teneperskiria! Arba: Šią jūsų priesaiką, duotą Bažnyčios akivaizdoje, Abraomo Dievas, Izaoko Dievas ir Jokūbo Dievas, pirmuosius žmonijos tėvus – vyrą ir moterį – rojuje sujungęs Dievas, Kristaus malone testiprina ir tepalaimina (nieko nesakydamas, peržegnoja sutuoktinius). Ką Dievas sujungė, žmogus teneperskiria.
Kunigas kreipiasi į liudytojus:
Jūs, kurie čia esate, būsite liudytojai, kad ši santuoka sudaryta Dievo akivaizdoje ir palaiminta Bažnyčios.
Dabar visi pagarbinkime Dievą:
Garbė Dievui – Tėvui, ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius!

Žiedų įteikimas:
Jaunasis:
N, imk šį žiedą – mano meilės ir ištikimybės tau ženklą – vardan Dievo – Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios.
Jaunoji:
N, imk šį žiedą – mano meilės ir ištikimybės tau ženklą – vardan Dievo – Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios.
Po žiedų įteikimo jaunavedžiai gali vienas kitą pabučiuoti.

Apeigos tęsiasi Visuotine malda bei santuokiniu palaiminimu, kurį jaunavedžiai priima atsiklaupę. Jei jaunavedžiai prieš Santuoką buvo Išpažinties – vyks Komunijos apeigos, jei ne – po maldos „Tėve mūsų“ suteikiamas palaiminimas ir apeigos baigiasi.
Po apeigų jaunavedžiai ir liudytojai pasirašo parapijos metrikų knygoje.