MALDA Į ŠV. MYKOLĄ

Sancte Michael Archangele, defende nos in prœlio, contra nequitiam et insidias diaboli esto præsidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur: tuque, Princeps militiæ cælestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute, in infernum detrude. Amen.

Šventasis Mykolai Arkangele, gink mus kovoje, būk apgynėju nuo velnio nedorybių ir žabangų. Tesudraudžia jį Dievas, nuolankiai meldžiame, o tu, dangaus galybių Kunigaikšti, Šėtoną ir kitas piktąsias dvasias, kurios pasaulyje slankioja, tykodamos sielų pražudyti, Dievo galybe nugramzdink į pragarą. Amen.

Birželinės pamaldos

Birželio mėnesį kviečiame jungtis į birželines pamaldas Švč. Jėzaus Širdies garbei, kurios vyks nuo pirmadienio iki šeštadienio po 18 val. šv. Mišių, sekmadienįpo 12 val. šv. Mišių. Daugiau apie birželines

PLAČIAU »

Sutvirtinimo sakramentas

Dievo malonei atviromis širdimis sutvirtinamieji ir juos lydintys artimieji gegužės 26 d. susirinko į iškilmingas šv. Mišias, kuriose J. E. Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas suteikė jaunimui ir suaugusiems Sutvirtinimo sakramentą.

PLAČIAU »

Pirmoji Komunija

Džiaugsmas, meilė, tyrumas… Šventinis jaudulys ir nerimas… Kokie svaiginantys jausmai užliejo širdis gražią gegužės 11 ir 18 d. popietę, kuri tapo ypatinga diena 56-iems Pirmąją šv. Komuniją priėmusiems vaikams. Palydėkime

PLAČIAU »

Negimusiųjų laidojimo konferencija

Širvintų parapijos namuose balandžio 27d. įvyko Negimusiųjų laidojimo konferencija. Joje savo ilgamete patirtimi pasidalino svečiai iš Lenkijos: Suvalkų Pagalbos šeimai centro direktorius Lešek Levoc, centro administratorė Vieslava Šyško ir Kolumbo

PLAČIAU »

GEGUŽINĖS PAMALDOS

Gegužės mėnuo tradiciškai skiriamas Švč. Mergelės Marijos garbei. Kviečiame dalyvauti gegužinėse pamaldose bei maldoje prašyti Švč. Mergelės Marijos globos ir užtarimo kasdieniuose reikaluose.  „Marijos garbei <…> paskirta <…>  visas ištisas

PLAČIAU »

KVIEČIAME DALYVAUTI KONFERENCIJOJE

Š. m. balandžio 27d. 12 val. Širvintose įvyks konferencija, kurios tikslas yra susipažinti su negimusiųjų kūdikių laidojimo tvarka. Konferencijoje savo ilgamete patirtimi pasidalins svečias iš Lenkijos, Suvalkų miesto pagalbos šeimai

PLAČIAU »

Kristus prisikėlė. Aleliuja!

Kristus prisikėlė. Aleliuja! Jis tikrai prisikėlė. Aleliuja! Dėkokime Viešpačiui, nes Jisai geras, Jis maloningas per amžius! Prisikėlusio Viešpaties šviesa tepasiekia ir nuskaidrina mūsų širdis. Švęskime Jėzaus prisikėlimu mums dovanotą gyvenimą,

PLAČIAU »

SEKMADIENIAIS
10 val.
12 val. (suma)

ŠEŠTADIENIAIS
10 val.
18 val.

DARBO DIENOMIS
9 val.
18 val.