Trys karaliai apsilankė Širvintų bažnyčioje

Sausio 9-osios sekmadienį, vakare, Širvintų šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje parapijiečius pasitiko padūkę ir smalsūs piemenėliai. Vieni žavėjosi mažais vaikais, kiti šypsote šypsojosi, treti, regis, klauste klausė, kas čia bus, ketvirti – laukė.

Šv. Mišias aukojęs kunigas Adomas po visuotinės maldos perskaitė atsiųstą draugų pranešimą, kad į Širvintų bažnyčią užsuko į Rytus keliaujantys trys karaliai. Nešdami žvaigždę ir karūną, padūkę, bet prie karalių labai rimti, piemenukai lydėjo tris karalius. Puošnūs karaliai per bažnyčią žengė atnašomis ir dovanomis nešini. Visas šv. Mišias meldėsi kartu su parapijiečiais.

Nuostaba ir gera nuotaika tvyrojo bažnyčioje. Ne tik vaikai, bet ir suaugę norėjo prisiliesti prie trijų karalių, iš jų rankų gauti dovanų, įsiamžinti nuotraukose. Šį sekmadienį šv. Eucharistija buvo kitokia – su humoru ir staigmenomis.

Norintiems sužinoti, kaip tie karaliai atrado mūsų bažnyčią, tik Širvintų dekanato Šeimos centro savanoriai – Neringa, Vykintas, Aisvydas, Paulius, Morta, Ona, Lina, Laura – gali atsakyti. Teks juos susirasti ir pakamantinėti. O kol jų ieškosite, pasigrožėkite iškilmingais karaliais ir jų dėka sukurta šventine nuotaika Širvintų parapijos feisbuko paskyroje @sirvintųsvarkangelomykoloparapija.

Širvintų dekanato Šeimos centro informacija

Comments Off on Trys karaliai apsilankė Širvintų bažnyčioje

Gyvojo Rožinio veikla

Suminkštink išdžiūvusias širdis,

sustiprink netvirtas,

sugraudink užkietėjusias,

nusausink užpelkėjusias,

sušildyk atšalusias,

gelbėk žūstančias.

(Nathalie Nabert „Kartūzų maldos“)

Šiomis mintimis noriu pradėti pasakojimą apie Širvintų parapijos Gyvojo Rožinio (toliau GR) draugiją. Rožančiaus malda plaukia iš širdies, vienija jos narius trokštančius gyventi su Jėzumi.

Mūsų GR draugiją sudaro 60 žmonių, kurie meldžiasi namuose Gyvojo Rožinio maldą. Yra 3 GR grupės. Kiekvieną jų sudaro 20 narių. Melsdamiesi apimame 4 rožančiaus dalis: džiaugsmo, šviesos, skausmo, garbės. Kiekvienas narys turi jam skirtą Rožančiaus dalį ir slėpinį. Intencijas semiamės iš Kaišiadorių vyskupijos GR draugijos leidinio „Gyvasis“.

2021 m. spalio 11 d., per Širvintų bažnyčioje įvykusią mūsų dekanato dieną, Kaišiadorių vyskupijos GR draugijos vadovė Jolanta Felicija Celešienė pakvietė GR narius ir kitus parapijiečius naujam maldos įsipareigojimui – dvasinio įsivaizduojamo vaikelio įvaikinimui.

GR nariai meldžiasi bažnyčioje prieš šv. Mišias: pirmadieniais–šeštadieniais 17 val., o sekmadieniais 9 ir 11 val. Malda lydi kasdien. Ketvirtadieniais meldžiamės už mūsų parapijos ganytojus, o penktadieniais – už mirusiuosius. Kitomis savaitės dienomis meldžiamės už sveikatą, šeimas, asmeninėmis intencijomis.

Kasmet vykstame į didžiuosius Žolinės atlaidus Pivašiūnuose. Meldžiamės prie stebuklingo Dievo Motinos su kūdikėliu paveikslo. Aplankome didžiuosius švč. Mergelės Marijos gimimo atlaidus Šiluvoje.

GR veikla prasminga ne tik jos nariams, bet ir visos parapijos tikintiesiems. Todėl kviečiu visus norinčius dalyvauti šioje gražioje ir nuoširdžioje GR maldoje.

Širvintų parapijos GR vadovė Zita Garbatavičiūtė

Comments Off on Gyvojo Rožinio veikla

Sutuoktiniai atnaujino santuokos įžadus šv. Šeimos dieną

Gruodžio 26 dieną, pirmąjį sekmadienį po Šv. Kalėdų, Širvintų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje buvo švenčiama Šventosios Šeimos šventė. Šv. Mišių metu parapijos sutuoktinių poros buvo pakviestos atnaujinti santuokos dieną vienas kitam duotus įžadus. Po santuokos įžadų atnaujinimų parapijos klebonas Leonas Klimas sutuoktinių poras palaimino ir palinkėjo, kad tolimesnį kelią sutuoktiniai eitų ne tik kartu su šeima, bet ir kartu su Dievu.

Po Šv. Mišių Šeimos centro savanoriai šventinį susitikimą tęsė parapijos namų salėje, kur dėkojo Dievui už besibaigiančius metus, dėkojo vienas kitam už bendrystę, giedojo Kalėdų giesmes ir aptarė ateities planus. Šeimos centro savanoriai viliasi, kad parapijos Šeimos centro savanorių ratas didės, prisijungs vis daugiau sutuoktinių porų, norinčių tolimesnį gyvenimo kelią keliauti kartu su Dievu, kaip to palinkėjo parapijos klebonas.

Šeimos centro informacija

Comments Off on Sutuoktiniai atnaujino santuokos įžadus šv. Šeimos dieną

KAIŠIADORIŲ VYSKUPO KALĖDINIS ŽODIS – SVEIKINIMAS

Brangūs broliai kunigai, seserys vienuolės, mieli vyskupijos tikintieji,

broliai ir seserys!

Nebijokite! Štai aš skelbiu jums didį džiaugsmą,

kuris bus visai tautai.

Šiandien Dovydo mieste jums gimė Išganytojas.

Jis yra Viešpats Mesijas. (Lk 2,10-11)

                  Tik ką perskaitėme Evangelijoje užrašytus angelo žodžius, ištartus Betliejaus piemenims. Bet giliausia prasme šitie žodžiai yra paties Viešpaties žodžiai mums. Kiekvienam ir kiekvienai iš mūsų. Tai nepaprasti žodžiai. Jie džiaugsmu pripildo visus nuo pat kūdikystės. Kalėdinė nuotaika, Kristaus gimimo Mišių liturgija,  prakartėlė, kalėdinės giesmės, papuošta eglutė, džiaugsmu šeimos narius suburiantis Kūčių ir Kalėdų šventinis stalas… Pasijuntame tikrai Dievo mylimais žmonėmis.

                  Šitą Dievo meilę žmonėms Jėzus tęsia per visą Evangeliją, kaip Gerasis Ganytojas ieškantis paklydusios avelės, aukščiausiai įvertinantis gailestingojo samariečio pasitarnavimą ir našlės skatiką, mokiniams nuplaunantis kojas ir ant kryžiaus atiduodantis savo gyvybę už kiekvieną iš mūsų.

                  Kiekvieną dieną mes sutinkame tokį Jėzų! Jis kasdien ieško mūsų, kad būtume ne vieni, kad širdyje neužgestų tikėjimas ir viltis, kad neprarastume supratimo, kad Dievas mus myli ir esame Jam labai brangūs. Sutinkame Jėzų kaip paklydusi avelė ir taip pat žinome, kad Jis mūsų nepavarys, o paims ant rankų ir parneš užsidėjęs ant savo pečių.  Randame Jėzų pakliuvusį į plėšikų rankas ir turime galimybę būti gailestinguoju samariečiu, skiriant savo laiką, išlaidas, parodant rūpestį, nukenčiant nepatogumus. Jėzui labai brangūs tie mūsų du skatikai, kai turime menkas galimybes, jaučiamės silpni, pavargę, daug kuo nusivylę. Kasdien, įvairiose aplinkybėse galima išgyventi susitikimo su Dievu stebuklą, visiško pasitikėjimo Juo džiaugsmą. Tai progos ir kitiems padovanoti  mažus, bet labai tikrus, dieviškai žmogiškus dalykus.

Jėzaus gimimas

                  Kalėdos mums atveria Kristaus slėpinį ir kviečia meilės bendrystei. Evangelija labiausiai padeda pažinti ir pamilti Jėzų. Šventasis Jonas nuo Kryžiaus apie Jėzaus pažinimą taip rašo: “Reikia veržtis gilyn į Kristų, nes jis yra tartum turtinga kasykla, išvagota nesuskaičiuojamomis gyslomis su paslėptais lobiai. Vos tik kas nors kasteli giliau, lobiams niekada nebūna nei galo, nei krašto. Negana to, kiekvienoje gysloje tai šen, tai ten atsiveria vis nauji neregėtų turtų vingiai”.  

                  Švęsdami Kalėdas mes taip pat pasijuntame labiau žmonėmis, sukurtais pagal Dievo mintį ir planą. Patiriamas džiaugsmas yra tiesiog juntamos Dievo meilės mums skambesys. Per Kalėdas dėkojame Dievui, kad esame žmonėmis, kad kiekvieno mūsų laukia amžinas gyvenimas Dieve. Evangelija mums rodo kelią, kaip viską matyti Dievo akimis, kaip jausti ir mylėti Jo širdimi, kaip Jo pavyzdžiu atiduoti save dėl kitų. 

                  Prisiimdamas žmogaus prigimtį ir gimdamas žmogumi, Jėzus savo kančia, mirtimi ir Prisikėlimu įvykdė visiems skirto gyvenimo Dieve pažadą. Kristaus gimimas visokiose aplinkybėse žadina Dievo pasiilgimą. Net ir tada, kai žmonės ar visuomenės, užmiršdami tikrąją Kalėdų prasmę įsisuka į kalėdinių pirkinių šurmulį, net ir tai liudija, kad švenčiama kažką nepaprasto. Net ir užmirštas Dievo gimimas išreiškia žmogaus giliausią Dievo pasiilgimą.

                  Jėzaus gimimą švenčiame daugybės šiandienos iššūkių apsupty. Būdami krikščionys, mes tvirtai tikime, kad Jėzus visada yra su mumis. Jis yra visatos ir istorijos Viešpats.  Jo Prisikėlimu esame išvaduoti iš piktojo vergijos. Todėl meilė Dievui ir artimui yra didžiausia galia, labiausia tai, ko mums reikia. Malda, asmeninis atsivertimas, šventumo kova yra tai, ką mes visi galime ir privalome daryti. Pasitikėjimas Dievu ir didžiausias, nuolatinis dėmesys Jo valiai, yra tai, kas svarbiausia.  Pavojingiausia būtų likti “be vilties ir be Dievo pasaulyje”  (plg. Ef  2,12). 

                  Drauge su Visuotine Kristaus Bažnyčia pradėjome Popiežiaus Pranciškaus paskelbtą sinodinį kelią. Tai mūsų, tikėjimo brolių ir seserų kelias kartu su Kristumi. Tai Bažnyčios kelias, kuriuo eidami klausomės Kristaus, girdime vieni kitus, kalbamės su Kristumi ir vieni kitais. Ir kaip Šventojo Teodoro vienuolyno abatas Vilhelmas traktate “Tikėjimo veidrodis” sako: “Tegu tavo klausimas bus kaip malda, kilusi iš meilės, Dievo baimės ir nuolankaus troškimo, nesiekianti suvokti neaprėpiamos Dievo didybės, bet Išganytojo Dievo išganingose dovanose ieškanti visų mūsų išganymo”. Palaimintasis Teofilius Matulionis, ištikimas Dievo ir Bažnyčios tarnas, tebūna mums pavyzdys ir globėjas šiame sinodiniame kelyje.

                  Dėkodamas už gyvo tikėjimo liudijimą ir artimo meilę, nuoširdžiai sveikinu visus švenčiant Kristaus Gimimo šventę – Kalėdas.

                  Drauge nuoširdžiai melskime Švenčiausiąją Mergelę Mariją ir Šventąjį Juozapą, kad ateinančiais, Naujaisiais Viešpaties metais visi būtume arčiau Dievo ir vieni kitų.

                  Palaimintų, džiugių ir prasmingų Kalėdų švenčių!

                       Vysk. Jonas IVANAUSKAS                                              

 Šv. Kalėdos, 2021 m.

J. E. vyskupo J. Ivanausko nuotraukos šaltinis: www.15min.lt

Comments Off on KAIŠIADORIŲ VYSKUPO KALĖDINIS ŽODIS – SVEIKINIMAS

Pirmasis sinodo kelio susitikimas „Kelionės bendrakeleiviai“

Širvintų parapijoje prasidėjo pirmieji sinodo kelio susitikimai. Pirmąjį susitikimą suorganizavo vaikų choras „Mykoliukai“ gruodžio 18 d.. Antrasis įvyko Širvintų bažnyčioje, gruodžio 19 d., po vakarinių šv. Mišių. Susitikimo metu parapijiečiai kalbėjosi, ar parapija / bendruomenė yra vieta, kur auga jų tikėjimas ir kodėl? Ar lanko organizuojamas veiklas, yra organizacijų – Gyvojo rožinio, Šeimos centro, Carito, choro, maldos grupių – nariai, gal skaito Šventąjį Raštą, nagrinėja kunigo pamokslus. Aptarė, kaip gilina savo tikėjimą, kur ieško ir kas padeda atrasti atsakymus į iškylančius tikėjimo klausimus, kaip prisideda prie parapijos veiklos. Įdomu buvo sužinoti, kokia yra parapijiečių svajonių Bažnyčia, kas yra atsakingas už ją? Susitikimo dalyviai įvardino, kokios grupės, asmenys yra Bažnyčios paribyje.

Nors susitikime dalyvavo nedaug parapijiečių, tačiau pokalbis buvo labai kokybiškas ir produktyvus. Dalyviai suprato ir pripažino, kad kiekvienas iš mūsų esame atsakingi už savo Bažnyčios kūrimą ir puoselėjimą.

Sausio mėnesį bus organizuojamas antrasis sinodo kelio susitikimas tema – „Klausytis ir kalbėti“. Drąsiname dalyvauti ir kartu eiti sinodo keliu!

„Mykoliukų“ susitikimas
Parapijiečių susitikimas

Širvintų parapijos informacija

Comments Off on Pirmasis sinodo kelio susitikimas „Kelionės bendrakeleiviai“

Širvintose jau prasideda sinodo kelias

2021 m. gruodžio 19 d. Popiežiaus Pranciškaus kvietimu po šv. Mišių, apie 18.40 val., Širvintų šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje vyks pirmasis sinodinis susitikimas su parapijiečiais. Labai kviečiame sudalyvauti!

KUR KVIEČIA MUS POPIEŽIUS PRANCIŠKUS?

Popiežius Pranciškus 2021 m. spalio 8–9 d. pašaukė Dievo Tautą į Sinodą, kuris vyks iki 2023 m. spalio mėnesio. Pradžioje jis vyks vietinėse Bažnyčiose – parapijose, o galiausiai Vyskupų sinodo asamblėjoje Romoje.

Sušaukdamas šį Sinodą, popiežius Pranciškus kviečia visą Bažnyčią apmąstyti jos gyvenimui bei misijai esminę temą: kokiu keliu turi eiti Bažnyčia trečiajame tūkstantmetyje? Kaip ir Vatikano II Susirinkimo pasiūlytas Bažnyčios atnaujinimas, ši bendra kelionė drauge yra ir dovana, ir užduotis. Drauge apmąstydami nueitą kelią, įvairūs Bažnyčios nariai, vadovaujami Šventosios Dvasios, galės pasimokyti vieni iš kitų, pasidalinti patirtimi bei požiūriais. Apšviesti Dievo žodžio ir suvienyti maldos, mokėsime pažinti Dievo valią ir žengti tais keliais, kuriais žengti mus kviečia Dievas, – link gilesnės bendrystės, visapusiškesnio dalyvavimo ir didesnio atvirumo vykdant savo misiją pasaulyje.

KAS YRA SINODAS?

Sinodas graikų k. reiškia „sujungti, suburti, eiti kartu“. Bažnyčios esmė yra keliavimas. Tai Bažnyčios prigimtis ir, anot popiežiaus Pranciškaus: „Kai Bažnyčia sustoja, ji jau nebėra Bažnyčia, ji tampa tik miela, pamaldžia draugija, nes laiko Šventąją Dvasią narve.“  Gyva Bažnyčia visada keliauja, t. y. sutinka naujus iššūkius, juos sprendžia, atsinaujina, susiburia, tariasi, klysta, savo gyvenimu liudija ir skelbia Evangeliją. Tai gyvas organizmas, matomas ir atpažįstamas Bažnyčios kasdieniame gyvenime ir darbe.

Todėl ir esame Popiežiaus padrąsinti žengti pirmyn drauge įsiklausant į Šventąją Dvasią bei Dievo žodį. Galiausiai ėjimo drauge kelias yra veiksmingiausias būdas parodyti ir praktiškai įgyvendinti Bažnyčios, kaip keliaujančios bei misionieriaujančios Dievo tautos, prigimtį.

Krikšto galia visi esame pašaukti dalyvauti Bažnyčios gyvenime. Parapijose nedidelės krikščionių bendruomenės, pasauliečių sąjūdžiai, vienuolių bendruomenės ir kitokios bendrystės formos, vyrai ir moterys, jauni ir pagyvenę žmonės – visi kviečiami įsiklausyti vienas į kitą, kad išgirstų tai, ką sako Šventoji Dvasia. Bažnyčiai leidžiantis į sinodinę kelionę, į tokią Bažnyčią, kokia būti mus kviečia Dievas, turime prakalbinti, išgirsti, įsiklausyti kiekvieną, dalyvaujantį sinode. Tad akivaizdu, kad šio Sinodo tikslas nėra pagaminti daugiau dokumentų. Juo veikiau siekiama įkvėpti žmones pasvajoti apie Bažnyčią, kokia esame pašaukti būti, leisti suvešėti žmonių viltims, skatinti pasitikėjimą, tvarstyti žaizdas, megzti naujus ir gilesnius santykius, mokytis vieniems iš kitų, tiesti tiltus, apšviesti protus, sušildyti širdis ir atkurti jėgas mūsų bendrai misijai vykdyti.

SINODO APLINKYBĖS, TIKSLAS

Gyvename, kai siaučia pasaulinė pandemija, vietiniai ir tarptautiniai konfliktai, didėjantis klimato kaitos poveikis, migracija, įvairios neteisingumo, rasizmo, smurto, persekiojimo bei didėjančios nelygybės formos. Bažnyčioje gausu nepilnamečių ir pažeidžiamų žmonių skausmingos patirties dėl „seksualinio išnaudojimo, piktnaudžiavimo galia ir piktnaudžiavimo sąžine“. Apsivalymui, atsinaujinimui ir skirtas šis visuotinis Bažnyčios susirinkimas.

Šio sinodo tikslas – visai Dievo tautai įsiklausyti į tai, ką Šventoji Dvasia sako Bažnyčiai. O tai darome drauge įsiklausydami į Dievo žodį Rašte ir Bažnyčios gyvojoje tradicijoje, tada įsiklausydami vienas į kitą ir ypač į pasiklydusių, atstumtųjų, silpnųjų mintis, kad atpažintume laiko ženklus. 

KAS KVIEČIAMI DALYVAUTI SINODINIAME KELYJE?

Ligi šiol Vyskupų sinodas vykdavo kaip vyskupų susirinkimas dalyvaujant ir vadovaujant popiežiui. Gyvenimas rodo kad Bažnyčios balso girdėjimas yra teisingiausias kelias visai Dievo tautai. Todėl sinodas nebėra vien vyskupų susirinkimas, bet visų tikinčiųjų kelionė, neatsiejamai įsitraukiant visoms vietinėmis Bažnyčioms. Sinodiniame kelyje kviečiami dalyvauti VISI tikintieji.

Tarimasis su Dievo tauta nereiškia, kad Bažnyčioje viskas sprendžiama daugumos balsu. Dalyvavimas bet kokiame sinode pirmiausia yra dalijimasis išgyvenimais, patirtimis skelbiant Evangeliją ir liudijant Kristų.

Kiekvienas pakrikštytasis yra Šventosios Dvasios buveinė ir per jį kalba Šventoji Dvasia. Tad šioje kelionėje yra svarbus kiekvienas žmogus. Ypatingas dėmesys skirtinas įtraukimui asmenų, kuriems kyla grėsmė būti paliktiems nuošalyje, – moterų, neįgaliųjų, išsituokusių, pabėgėlių, migrantų, pagyvenusiųjų, vargšų, katalikų, kurie retai ar apskritai nepraktikuoja tikėjimo, ir t. t. Taip pat surastina kūrybiškų būdų, kaip įtraukti vaikus ir jaunimą.

KAIP KELIAUSIME?

Svarbu įsivardinti kur esame, su kuo ir kur einame. Tad popiežiaus troškimas, kad šio sinodinio kelio metu mokytumės klausytis ir tik tuomet kalbėti.

Šiam tikslui siekti  parapijose yra suburta organizacinė komanda: sinodinio kelio koordinatorius Laura Kirtiklienė ir keli moderatoriai (Neringa Kazlauskienė, Sigitas Kirtiklis, Renata Blusevičienė, Zita Garbatavičiūtė, Danguolė Lapinskienė). Jie su klebonu sukuria Sinodinio kelio parapijoje strategiją: ką, kaip ir kada kviesti į susitikimus. 

Susitikimams Lietuvoje pateiktos 7 temos:

Kelionės bendrakeleiviai

Įsiklausymas ir kalbėjimas

Šventimas

Atsakomybė už bendrą misiją

Dialogas Bažnyčioje ir visuomenėje, ekumenizmas

Autoritetas ir dalyvavimas, sprendimų priėmimas

Sinodalumo ugdymas.

Šios temos bus aptartos iki birželio pradžios po vieną kas mėnesį.

Sinodinis procesas pirmiausia yra dvasinis procesas. Tai nėra mechaninis duomenų surinkimas ar susitikimų bei debatų serija. Sinodiniu įsiklausymu siekiama įžvalgos – kur ir kaip eiti toliau.

Dalyvauti šiuose susitikimuose kviečiami visi: tikintys, netikintys, jauni ir pagyvenę, atstumti ir priimti, nuskriausti ir apdovanoti. Visi esame Dievo vaikai, todėl ir esame visi kviečiami pasikalbėti.

Kaip užfiksuoti pasitarimų rezultatus?

Moderatoriai užsirašys pagrindines grupelėse išsakytas mintis, parapijos koordinatorius visas jas apibendrins. Juo nesiekiama protokoliškai atspindėti visko, kas buvo pasakyta, ar atlikti akademinę analizę. Apibendrinimas veikiau yra įžvalgos aktas, pasirinktinai užrašant tai, kas galėtų būti naudinga kitam sinodinio proceso etapui, ir siunčiama vyskupijos sinodinio kelio koordinatoriams. Po kiekvieno susirinkimo iki  gegužės 31 d.

KAS TOLIAU?

2022 m. birželio 1–12 d. bus atlikta  parapijų įžvalgų suvestinė.

2022 m. birželio 12 d. įvyks Kaišiadorių Vyskupijos ikisinodinis susitikimas Kaišiadorių katedroje.

2022 m. liepos–rugpjūčio mėn. bus organizuojamas nacionalinės įžvalgos rengimas.

2023 m. spalio mėnesį Vyskupų sinodo XVI eilinė generalinė asamblėja įvertins gautus sinodo duomenis.

Šio sinodinio proceso tikslas yra ne laikina ar vienkartinė apklausa, bet galimybė visai Dievo tautai drauge įžvelgti, kaip žengti besitariančios Bažnyčios link ilgalaikėje perspektyvoje. 

Naudokimės šia galimybe ir sudalyvaukite istoriniame įvykyje 2021 m. gruodžio 19 d. po vakarinių šv. Mišių, apie 18.40 val..

„Ateik, Šventoji Dvasia, kuri žadini naujas kalbas ir į lūpas įdedi gyvenimo žodžius, apsaugok mus nuo tapimo muziejine Bažnyčia, gražia, bet nebylia, su daugybe praeities ir mažai ateities. Ateik tarp mūsų, kad sinodinėje patirtyje mūsų nenustelbtų nusivylimas, kad nepaskandintume pranašystės, kad viskas nevirstų steriliomis kalbomis. Ateik, meilės Dvasia, atverk mūsų širdis klausymuisi. Ateik, šventumo Dvasia, atnaujink šventąją Dievo Tautą. Ateik, Dvasia Kūrėja, ir duoki žemei naują veidą.“ Amen.

Comments Off on Širvintose jau prasideda sinodo kelias

Kalėdinių šv. Mišių laikas

Comments Off on Kalėdinių šv. Mišių laikas

Kalėdinės „Mykoliukų“ dirbtuvės

„Mykoliukai“ svarstė: „Jeigu Kalėdų senelis su elfais turi dirbtuves, kodėl mes negalime tokių įkurti?“ Taip ir padarėm. Gruodžio 11 d. Širvintų parapijos salėje veikė „Kalėdinės „Mykoliukų“ dirbtuvės“. Ką darėme? Kepėme sausainius parapijos globos namų gyventojams, dekoravome, kūrėme sveikinimą.

Pakvipo parapijos salė kalėdine dvasia ir nešėme ją sekmadienio rytą, po Šv. Mišių į Širvintų parapijos globos namus. Siunčiame šventėmis kvepiančią laukimo nuotaiką į visų jūsų namus ir širdis.

Comments Off on Kalėdinės „Mykoliukų“ dirbtuvės

Pasitinkant adventą

Lapkričio 27 d. vakarą „Mykoliukai“ rinkosi į neeilinę repeticiją. Vyko pasiruošimas adventui. Pynėme advento vainiką, karpėme snaiges ir puošėme parapijos salę, liejome ir sukome žvakes.

Žvakių liejimo edukaciją vedė Paparčių parapijos vargonininkas ir bitininkas Viktoras Zujus. Visa aplinka prisipildė natūralaus vaško kvapo. Pasigaminome suktų žvakių iš vaškuolių ir liejome natūralaus vaško žvakes pagal senąją tradicinę liejimo technologiją.

Visos smagaus darbo akimirkos užfiksuotos nuotraukose. Kviečiame pasigrožėti.

Tikybos mokytoja Renata Blusevičienė

Comments Off on Pasitinkant adventą

Negimusio kūdikio dienai – Sveikome tik tada, kai mokėmės kalbėti apie šį skausmą

Nesvarbu, kokioje nėštumo stadijoje moteris neteko kūdikio, jei šis kūdikis buvo labai svajotas ir lauktas – praradimo skausmas bus labai intensyvus, o susitaikymo procesas ilgas. Asmenybės bruožai įtakoja, kaip susitaikoma su netektimi. Visi yra skirtingi – vieni jautresni, kiti sunkiau prisitaikantys prie pokyčių, tačiau sielvartas vienaip ar kitaip pasiekia visus ir tik po ilgų pastangų atrandamas gyvenimas iš naujo. Labai svarbu atpažinti tėčio sielvartą ir priimti jo sunkius išgyvenimus. Patiems tėčiams svarbu prisiminti, kad nuo sielvarto nepabėgsi – gedėjimas yra ilgas procesas, kurį lengviau įveikti su artimiausiais savo šeimos nariais. Kas padeda įveikti sielvartą? Daug dalykų gali padėti – tai parama, palaikymas, pokalbis, atsiminimų apie vaikelį branginimas, bendravimas su kitomis šeimomis, tikėjimas, psichologinė pagalba ir rūpinimasis savimi.

Vienos šeimos istorija

Iš šios istorijos matome – nors susitaikymo kelias skausmingas, bet įveikiamas. „Su vyru džiaugėmės iš laimės, kad turime vienas kitą. Manėme, kad mūsų laimė tęsis… Pradėjau lauktis, koks tai buvo neapsakytas džiaugsmas, mes būsime tėvai. Nėštumas buvo sklandus, ramus, o mes džiaugsmingi… Buvo penkto mėnesio pradžia…prabudau, būdama visa šlapia. Paskubom vyras kvietė greitąją, bet neištvėrę pats vežė į ligoninę. Tuomet tas kelias buvo toks tamsus, ir toks ilgas, nors iki ligoninės vos dešimt min. Gydytojas apžiūri ir praneša, kad kūdikio negalės išgelbėti… Norėjosi atsiklaupti ant kelių ir prašyti kad gydytojas padarytų ką nors, kad tik išgelbėtų… žiūrėjau į gydytojo akis su prašymu, tas akis ir dabar pamenu… Vaikelį turėjau išgimdyti, sąrėmių skausmai ir gimsta mažytė mergytė, tada operacija… ir ašarų upeliai. Mes praradome mažąją princesę dėl neaiškių priežasčių. Kurį laiką su vyru nekalbėjome apie tai, buvo skaudu, jautėm vienas kito skausmą, guodėm apkabinimais, prisilietimais. Praėjo geri metai, aš vėl laukiausi. Nuo pat sužinojimo, kad laukiuosi labai saugojau save, saugojo ir vyras, vis pasakydamas, nu dabar tai bus viskas gerai. Prasidėjus trečiam nėštumo mėnesiui jutau silpnumą, apsilankiau pas savo gydytoją. Ir išgirstu „jūsų vaikelio širdis sustojo“, jus reikia operuoti. Nepamenu, kas toliau vyko, tik pabudus po operacijos mačiau vyro ašaras šalia sėdinčio. Aš gėdą jutau, kad negaliu išnešioti vaikelio… Abu verkėm, dabar ir už abu vaikučius, ši netektis mūsų širdis atvėrė, mes verkėm ir klausėm „už ką mums taip“. Abu nesusitvarkėme su vaikučių netektimis, negalėjome net kartu būti, tada ieškojome pagalbos ir gydėmės savo žaizdas, nes mylėjome vienas kitą. Tas gedėjimo kelias buvo sunkus, bet mes sveikome tik tada, kai mokėmės kalbėti apie šį skausmą. Mūsų šeimą vėl aplankė gandrai. Gimė sveikas berniukas, kuris sugrąžino mus į gyvenimą.“ Atsisveikinti su savo mirusiu kūdikiu ar kūdikiais – jūsų šventa teisė Lietuvos įstatymuose atsirado labai svarbūs pakeitimai, leidžiantys palaidoti mirusius dar negimusius kūdikius. Palydėjimas žvilgsniu, švelnus prisilietimas ar palaiminimas, laikymas savo glėbyje, vardo suteikimas, įamžinimas fotografijoje ar delniukų ir pėdučių įspauduose – tai patys brangiausi ir neįkainuojami prisiminimai ir išgyvenimai, branginkite juos! Jei Jūsų kūdikis gimė po 22 nėštumo savaičių negyvas arba gimė gyvas ir mirė, jis yra registruojamas LR ir turi būti palaidotas. Jums bus suteikta kapavietė ir laidojimo išmoka. Jei kūdikis gimė negyvas iki 22 savaičių (žmogaus vaisius (vaisiai) iki 22 savaitės), jis (jie) neregistruojami, bet pagal naujausius LR Vyriausybės ir Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymus, galite pasiimti iš ligoninės ir palaidoti. Laidojimo išmoka šiuo atveju neišmokama, tačiau suteikiama kapavietė. Jeigu kūdikio iki 22 savaitės tėvai nepasiima palaidoti, jo palaikai kremuojami kartu su kitais vaisiais iki 22 savaitės ir bus pagarbiai palaidoti bendrame žmogaus vaisių iki 22 savaitės kape. Ši kapavietė numatyta Šiluvoje. Psichologinė pagalba Vaiko netektis (nėštumo, gimdymo metu ar po gimimo) yra priskiriamas komplikuoto gedulo patyrimui. Sielvartas tampa komplikuotas dėl padidėjusio kaltės jausmo, aplinkinių ignoravimo įvykusios netekties bei dėl staigios, nelauktos ir netikėtos netekties stiprumo. Net, jei moteris pasirinko abortą, po kurio laiko ir ją gali aplankyti gedulas. Dažnai moteriai ir šeimai reikia paramos, netekus savo kūdikio. Artimieji neretai pasimeta netekties situacijoje ir nori apeiti šitą skaudžią temą. Bent iš dalies susiorientuoti sunkioje situacijoje gali padėti šie bukletai: „Kai kūdikis miršta prieš gimstant“, „Informacija tėčiams, netekusiems kūdikio“, „Grįžimas į darbą po kūdikio mirties“, „Informacija ir parama seneliams, netekus anūko (ės)“, „Kitas nėštumas po netekties“, „Pagalba vaikams po kūdikio netekties“, „Seksualiniai santykiai po kūdikio mirties“, „Informacija šeimai ir draugams“. Elektroninę bukletų versiją rasite http://www.kudikionetektis.lt/ , jei norite popierinio leidinėlio kreipkitės į Asociacija “Gandras”. Ši asociacija gali į medicinos įstaigą ar tėvams pristatyti „Atsisveikinimo su negimusiu kūdikiu dėžutę“. Su kūdikių netektimi iš arti susiduria ir medikai. Juos taip pat paliečia šios netektys. Jiems galėtų būti naudingos rekomendacijos, skirtas medicinos personalui „Bendravimo su kūdikio gedinčiais tėvais rekomendacijos medicinos personalui“. Šeimos, susidūrusios su netektimi gali kreiptis: Į tinklalapio www.kudikionetektis.lt kūrėją, psichologę Kristiną – +370 607 59340Būsimų ir esamų mamyčių ir tėvelių Asociacija “Gandras” Jelena.bachlina@gmail.com – +370 614 10925Kauno arkivyskupijos Šeimos centras, Rachelės vynuogyno rekolekcijos, bei konsultavimas – 8 37 321122Asociacija Padedu augti – šeimos gerovės specialistai – www.padeduaugti.lt +370 677 81570Krizinio nėštumo centras – Neplanuotas nėštumas, www.neplanuotasnestumas.lt +370 603 57912 Apie negimusius Lietuvoje2020 metais 82 kūdikiai gimė negyvi, o dėl savaiminių persileidimų, abortų dėl medicininių indikacijų ir moters sprendimu pasaulio neišvydo 5570 negimusių (oficialiosios statistikos portalo duomenimis). Renginiai skirti Negimusio kūdikio dienai paminėti Lapkričio 23 d. 18 val. Vilkaviškio Švč. M. Marijos Apsilankymo katedros parapija bus aukojamos šv. Mišios už visus negimusius kūdikius, jų mamas ir visas šeimas, kurioms teko susidurti su šiuo skausmu. Lapkričio 23 d. Vytautinė – Švč. Mergelės Marijos ėmimo į Dangų rektoratas – 17.30 val. Švč. Sakramento adoracija, 18 val. – šv. Mišios. Kviečiame maldai už negimusius kūdikius ir abortą, persileidimą ar kūdikio netektį patyrusias moteris/šeimas. Lapkričio 23 d., Anykščių Šv. Mato parapija 8.30-18.00 Švč. Sakramento Adoracija, Atsiteisimo intencija už nužudytus Negimusius kūdikius, 17.00 Šv. Rožinio malda už Negimusius kūdikius, 17.30 Dvasinis Negimusio kūdikio įsivaikinimas, 18.00 – Šv. Mišios už Negimusius kūdikius, 18.45 – žvakių uždegimas bažnyčios šventoriuje už Negimusius kūdikius. Viešpaties Angelo malda. Negimusio kūdikio diena – lapkričio 23-oji, nes 1955 m. lapkričio 23 d. Lietuvos Respublikoje, kuri buvo Sovietų sąjungos sudėtyje buvo įteisinti abortai.

Comments Off on Negimusio kūdikio dienai – Sveikome tik tada, kai mokėmės kalbėti apie šį skausmą