MALDA Į ŠV. MYKOLĄ

Sancte Michael Archangele, defende nos in prœlio, contra nequitiam et insidias diaboli esto præsidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur: tuque, Princeps militiæ cælestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute, in infernum detrude. Amen.

Šventasis Mykolai Arkangele, gink mus kovoje, būk apgynėju nuo velnio nedorybių ir žabangų. Tesudraudžia jį Dievas, nuolankiai meldžiame, o tu, dangaus galybių Kunigaikšti, Šėtoną ir kitas piktąsias dvasias, kurios pasaulyje slankioja, tykodamos sielų pražudyti, Dievo galybe nugramzdink į pragarą. Amen.

„MYKOLIUKAI“ SENELIŲ GLOBOS NAMUOSE

Vaikų ir jaunimo choras ,,Mykoliukai” 2023 m. liepos 6 d. pradėjo Šv. Mišiomis Vilniaus Kalvarijų Šv. Kryžiaus bažnyčioje šlovindami Dievą giesmėmis. Po jų vyko į netoli esančius Senjorų socialinės globos

PLAČIAU »

SUTVIRTINIMO SAKRAMENTAS

Dievo malonei atviromis širdimis sutvirtinamieji ir juos lydintys artimieji birželio 18 d. susirinko į iškilmingas šv. Mišias, kuriose J. E. Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas suteikė jaunimui ir suaugusiems Sutvirtinimo sakramentą.

PLAČIAU »

Piligrimystė Gailestingumo keliu

Kun. Adam Adukowski lydimi, širdis atvėrę Dievo gailestingumui aplankėme su Dievo Gailestingumu susijusias vietas Vilniuje: Šv. Faustinos namelį, Gailestingojo Jėzaus seserų vienuolyną, Dievo Gailestingumo šventovę, Šv. Petro ir Povilo bažnyčią,

PLAČIAU »

PIRMOJI KOMUNIJA

Baltais žiedais pasipuošęs pavasaris. Baltai pasipuošus ir Širvintų Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčia. 2023 m. gegužės 14 d. ir 21 d. iš viso 90 Dievo vaikų pirmą kartą susitiko su Jėzumi.

PLAČIAU »

Kristus prisikėlė!

Kristus prisikėlė! Jis tikrai prisikėlė! Tegul Tas, kuris nugalėjo mirtį ir nuodėmę, pripildo mus visus tikros ramybės. Tegul Jo prisikėlimo spindesys nušviečia gyvenimo tamsą ir suteikia jėgų įveikti sunkumus. Tegul

PLAČIAU »

SEKMADIENIAIS
10 val.
12 val. (suma)
18 val. (jaunimo)

ŠEŠTADIENIAIS
10 val.
18 val.

DARBO DIENOMIS
9 val.
18 val.