MALDA Į ŠV. MYKOLĄ

Sancte Michael Archangele, defende nos in prœlio, contra nequitiam et insidias diaboli esto præsidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur: tuque, Princeps militiæ cælestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute, in infernum detrude. Amen.

Šventasis Mykolai Arkangele, gink mus kovoje, būk apgynėju nuo velnio nedorybių ir žabangų. Tesudraudžia jį Dievas, nuolankiai meldžiame, o tu, dangaus galybių Kunigaikšti, Šėtoną ir kitas piktąsias dvasias, kurios pasaulyje slankioja, tykodamos sielų pražudyti, Dievo galybe nugramzdink į pragarą. Amen.

Kviečiame į Velykinį Jaunimo šlovinimą

Jaunimui katechezę sakys Kaišiadorių vyskupijos generalvikaras monsinjoras Algirdas Jurevičius. Giesme padės šlovinti Molėtų parapijos Jaunimas. Numatoma bendra vakarienė – turėkite ką nors prie arbatos sau ir draugui.  

PLAČIAU »

Kviečiame į Velyknaktį

Didžiojo Šeštadienio Velyknakčio liturgija prasidės 18 val. Bus laiminama ugnis, Velykinė žvakė-Paschalas, skaitomi Šventojo Rašto skaitiniai, atnaujinami Krikšto įžadai, šventinamas vanduo, švenčiama aukos liturgija. Po pamaldų bažnyčia liks atidaryta visą

PLAČIAU »

Kalvarijos Kalnų giedojimas

Didįjį Šeštadienį, 11 val. ryte, Širvintų bažnyčioje bus giedami Kalvarijos Kalnai – 20-ties stočių Kristaus Kančios apgiedojimas. Kviečiame drauge melstis!

PLAČIAU »

PAMALDŲ TVARKA

Jėzaus Kristaus Kančios ir Prisikėlimo liturginio šventimo tvarka Širvintų bažnyčioje Verbų sekmadienis (kovo 24 d.)  – 10, 12 ir 18 val. Verbų laiminimas ir šv. Mišios. Didysis Ketvirtadienis (kovo 28

PLAČIAU »

Gavėnios Susitaikinimo pamaldos

Kovo 16 d., (šeštadienį) 16 val., Širvintų bažnyčioje vyks Gavėnios rekolekcijos – Susitaikinimo pamaldos. Atvyks aplinkinių parapijų kunigai klausyti išpažinčių. 

PLAČIAU »

Prasideda Konklava

Kovo 12 d. pavakaryje, Vatikane šv. Petro kapo artumoje, prasideda konklava, kurios metu bus išrinktas naujasis 266-tasis Jėzaus Kristaus Vikaras – Popiežius. Kovo 12 d., antradienį,  18 val., Širvintų bažnyčioje bus

PLAČIAU »

Malda už Tėvynę

Kovo 11 d. – Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo šventėje, Šv. Mišios už Lietuvą Širvintų bažnyčioje bus aukojamos 12 val. Kviečiame visus atvykti ir drauge pasimelsti už Tėvynę.

PLAČIAU »

SEKMADIENIAIS
10 val.
12 val. (suma)

ŠEŠTADIENIAIS
10 val.
18 val.

DARBO DIENOMIS
9 val.
18 val.