MALDA Į ŠV. MYKOLĄ

Sancte Michael Archangele, defende nos in prœlio, contra nequitiam et insidias diaboli esto præsidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur: tuque, Princeps militiæ cælestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute, in infernum detrude. Amen.

Šventasis Mykolai Arkangele, gink mus kovoje, būk apgynėju nuo velnio nedorybių ir žabangų. Tesudraudžia jį Dievas, nuolankiai meldžiame, o tu, dangaus galybių Kunigaikšti, Šėtoną ir kitas piktąsias dvasias, kurios pasaulyje slankioja, tykodamos sielų pražudyti, Dievo galybe nugramzdink į pragarą. Amen.

Vyksta parapijiečių lankymas

Nuo sausio mėnesio pradžios Širvintų parapijos kunigai lanko parapijos tikinčiuosius (kalėdoja). Katalikų Bažnyčios nustatyta tvarka parapijos kunigai privalo bent kartą per metus aplankyti pakrikštytuosius katalikus

PLAČIAU »

Advento rekolekcijos

Nuo gruodžio 10 d. šeštadienio vakaro iki gruodžio 11 d. sekmadienio vakaro mūsų bažnyčioje vyks Advento rekolekcijos. Bus atvykusių svečių kunigų. Kviečiame dalyvauti, kviečiame atlikti

PLAČIAU »

SEKMADIENIAIS
10 val.
12 val. (suma)
18 val. (jaunimo)

ŠEŠTADIENIAIS
10 val.
18 val.

DARBO DIENOMIS
9 val.
18 val.