Širvintų Šv. Arkangelo Mykolo parapijos raportas

Dvarininkų giminės trys seserys – Kotryna, Agnieška, Bagdona – 1475 m. pastatė pirmą medinę bažnyčią. 1525 m. bažnyčiai dovanotas Širvintėlių kaimas, 1674 m. Mikalojus Žabo pastatė naują bažnyčią. XVIII a. antroje pusėje, minima parapijinė mokykla. Parapija priklausė Pabaisko dekanatui. 1874m. parengtas dabartinės mūrinės bažnyčios projektas (architektas Tomas Tišeckis).  1852 m. projektas patvirtintas ir buvo leista statyti bažnyčią, kuri buvo pradėta statyti 1855 ir baigta 1860 m. Bažnyčia pastatyta kun. Viktoro Lupeikos, Širvintose klebonavusio 1854 -1893 m. ir parapijiečių rūpesčiu. Ši bažnyčia tebestovi ir dabar. Ji turi klasicizmo ir baroko bruožų, stačiakampio plano, su dviem bokštais ir aukštu frontonu tarp jų. Vidus trijų navų, atskirtų pilioriais, skliautuotas. Šventoriaus tvora akmenų mūro, su stulpiniais vartais. Širvintose kun. Viktoras Lupeika klebonavo 42 m. ir 1892 metais mirus palaidotas Širvintų bažnyęios šventoriuje.

Manoma, kad šiandieninės bažnyčios fasadą puošiančios XVIII a. ketvirtame ketvirtyje išdrožtos vyskupo Šv. Augustino ir popiežiaus Pijaus V skulptūros į Širvintas XIX a. antroje pusėje buvo atvežtos iš uždarytos ir nugriautos Paparčių domininkomų vienuolyno bažnyčios.

XX a. pabaigoje – XIX a. pradžioje atrestoruotoje bažnyčioje saugoma nemažai vertingų XIX – XX a. pradžios dailės paminklų. Altorius ir sienas puošia XIX a. tapytojui, Peterburgo Dailės Akademijos auklėtiniui Jonui Zenkevičiui priskiriami šie paveikslai: “Šv. Filomena”, “Šv. Arkangelas Mykolas”. Ant centrinės navos piliorių sukabinti keturių evangelistų paveikslai, datuojami 1878 m. priskiriami tapytojui Karoliui Ripinskui. Paveikslai “Švč. Mergelė Marija Sopulingoji” ir “Jėzaus krikštas” tapyti dailininkės Bronislavos Lukoševičiūtės.

Po ilgamečio Širvintų parapijos klebono Viktoro Lupiokos, Širvintų parapijoje klebonavo šie kunigai: kun. J. Zimkus (pradėjęs pamokslus sakyti lietuviškai), kun. J. Murnikas, kun. J. Navickas, kun. B. Sužiedelis, kun. D. Linartas, kun. J. Juraitis, kun. P. Gaidamavičius, kun. A. Ažubalis, kun. P. Guobys, kun. J. Čeberiokas, kun. J. Dabravolskas, kun. L. Klimas.

Šiuo metu Širvintų parapijoje veikia katalikiškos organizacijos: Gyvojo Rožančiaus draugija, Šeimos centras, Caritas, parapijiniai senelių globos namai, Jaunimo centras. Taip pat vykdoma vaikų ir suaugusiųjų katekizacija, mokyklose dėstomi tikėjimo pagrindai.

Parapijoje šiuo metu veikia jaunimo ir suaugusių chorai. Parapijos jaunimas aktyviai dalyvauja vyskupijos ir Lietuvos mastu organizuojamuose renginiuose: jaunimo dienose, piligriminiuose žygiuose, jaunimui skirtose konferencijose, susitaikymo ir atgailos pamaldose, rekolekcijose bei atlaidų ir švenčių procesijose.

Širvintų bažnyčioje švenčiamos Šv. Mišios: darbo dienomis – 9 ir 18 val., sekmadieniais ir švenčių dienomis – 10, 12.30 ir 18 val.

Sekmadieniais Šv. Mišiose dalyvauja apie 550 tikinčiųjų.

Per metus pakrikštijama apie 80 naujagimių, sutuokiama – apie 25 poros. Ligonių sakramentą priima apie 100. Katalikškai palaidojama apie 150.

Kaišiadorių vyskupo jo ekscelencijos J. Matulaičio buvau paskirtas Širvintų Šv. Arkangelo Mykolo parapijos klebonu. Nuo 2006 iki 2010 m. vyskupo ir ekonominės tarybos pritarimu buvo atlikti šie darbai:

 1.    Laikantis II Vatikano nutarimų, padarytas naujas atsuktas marmurinis altorius, kurį 2006 m. koncekravo Kaišiadorių vyskupas Jo ekscilencija J. Matulaitis. Nuo 2006 m. prie jo aukojamos Šv. Mišios.
 2. Paauksuotas didysis altorius.
 3. Stiklo vitražais papuošti didžiojo altoriaus laiptai.
 4. Bažnyčios viduje įrengta įgarsinimo sistema.
 5. Padaryti centrinių ir šoninių altorių marmuriniai laiptai.
 6. Įrengtas bažnyčios ir šventoriaus apšvietimas.
 7. Įkurtos jaunimo ir šeimos centrų patalpos.
 8. Ligoninėje įkurta koplyčia.
 9. Atnaujintas Velykinis karstas.
 10. Pasiūtas procesijai baldakimas.
 11. Nupirkti visi nauji liturginiai rūbai ir indai
 12. Padarytas šventoriuje procesijai skirtas takas.
 13. Šventoriuje pastatytas ąžuolinis Šv. Arkangelo Mykolo koplytstulpis.
 14. Pradėti renovuoti parapijos namai (klebonija).
Dėkoju jo ekscilencijai vyskupui už pasitikėjimą skiriant mane Širvintų Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios klebonu. Taip pat noriu padėkoti Širvintų parapijos bendruomenei, jaunimui, verslininkams, politikams, organizacijoms už paaukotas aukas, atliktus darbus ir maldas.
Pagarbiai ir dėkingai
Dek. Kun. Leonas Klimas 

 

 

Comments are closed.