MALDA Į ŠV. MYKOLĄ

Sancte Michael Archangele, defende nos in prœlio, contra nequitiam et insidias diaboli esto præsidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur: tuque, Princeps militiæ cælestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute, in infernum detrude. Amen.

Šventasis Mykolai Arkangele, gink mus kovoje, būk apgynėju nuo velnio nedorybių ir žabangų. Tesudraudžia jį Dievas, nuolankiai meldžiame, o tu, dangaus galybių Kunigaikšti, Šėtoną ir kitas piktąsias dvasias, kurios pasaulyje slankioja, tykodamos sielų pražudyti, Dievo galybe nugramzdink į pragarą. Amen.

Kviečiame į atlaidus!

Liepos 1 d., sekmadienį, Zibalų šv. Jurgio parapijos bažnyčioje bus švenčiami šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus atlaidai. Nuoširdžiai kviečiame atvykti ir dalyvauti šioje tikėjimo šventėje! Atlaidus ves kunigas Povilas Narijauskas,

PLAČIAU »

Šv. Barnabo šventė

Birželio 11 d. Širvintų parapijos jaunimas šventė šv. Barnabo – pagonių apaštalo šventę. Jaunimas šiai šventei švęsti sutvarkė, išplovė kapinių koplytėlę, papuošė altorių, paruošė koplyčią liturgijai. Šventė prasidėjo Rožančiaus malda

PLAČIAU »

Informacija

Birželio 17 d., sekmadienį, po vakarinių šv. Mišių, vyks tevėlių, kurių vaikai ruošiasi Sutvirtinimo sakramentui susitikimas.

PLAČIAU »

Devintinės Zibaluose

Nuoširdžiai dėkojame Zibalų, Anciūnų, Levaniškio kaimų gyventojams bei Pirmosios Komunijos vaikų tėveliams už paruoštus Devintinių altorėlius. Dėkojame Anciūnų kapelos nariams, patarnautojams ir choristams už tarnystę procesijos metu.

PLAČIAU »

Diakonu pašventintas Širvintų kraštietis

Birželio 9 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos koplyčioje vyko ypatingos iškilmės – pašventinti 9 nauji  diakonai Vilniaus, Panevėžio ir Kaišiadorių vyskupijoms. Tarp šventinamųjų buvo iš Bagaslaviškio parapijos kilęs ir ten užaugęs,

PLAČIAU »

Prašome maldos!

† „Kas tiki į Dievą, yra tikras, kad Dievas yra jo draugas, daug didesnis ir galingesnis negu gausybė priešų“ (Iš Benedikto XVI katechezės). Birželio 12 d. 20 val. Kauno „Žalgirio“

PLAČIAU »

Atlaidai Šešuolėlių bažnyčioje

Sekminių iškilmės dieną Šešuolėlių bažnyčioje buvo švenčiami tituliniai Švenčiausios Mergelės Marijos – Visų Malonių Tarpininkės atlaidai. Mažytės bažnytėlės mažąją bendruomenę savo apsilankymu pagerbė didis svečias – Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozapas

PLAČIAU »

Parapijos globos namų šventė

Apie senatvę dažnai mąstoma kaip apie neišvengiamą interesų, gyvenimo džiaugsmų ir galimybių siaurėjimo metą. Atrodytų, kad senatvė yra gruodo pakąsta lysvė, kurioje jokia gyvybė nebegali augti. Tačiau nevertėtų per anksti

PLAČIAU »

SEKMADIENIAIS
10 val.
12 val. (suma)
18 val. (jaunimo)

ŠEŠTADIENIAIS
10 val.
18 val.

DARBO DIENOMIS
9 val.
18 val.