MALDA Į ŠV. MYKOLĄ

Sancte Michael Archangele, defende nos in prœlio, contra nequitiam et insidias diaboli esto præsidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur: tuque, Princeps militiæ cælestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute, in infernum detrude. Amen.

Šventasis Mykolai Arkangele, gink mus kovoje, būk apgynėju nuo velnio nedorybių ir žabangų. Tesudraudžia jį Dievas, nuolankiai meldžiame, o tu, dangaus galybių Kunigaikšti, Šėtoną ir kitas piktąsias dvasias, kurios pasaulyje slankioja, tykodamos sielų pražudyti, Dievo galybe nugramzdink į pragarą. Amen.

Atlaidų akimirkos

Sekmadienį, liepos 14 dieną, Širvintų parapijoje buvo švenčiami Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės atlaidai. Votyvos šv. Mišias aukojo vyskupo į Širvintų parapiją naujai paskirtas vikaras kun. Vidas Bernardas Sajata, 12 val.

PLAČIAU »

Ačiū Jums, Kunige Mariau!

Mes, Širvintų, Zibalų ir Šešuolėlių parapijų tikintieji, džiaugiamės ir dėkojame buvusiam vikarui, gerbiamam kunigui Mariui Talučiui, už jo tarnystę Dievui, parapijoms ir jų žmonėms! Jauno kunigo pasišventimas šiai tarnystei, uolus

PLAČIAU »

ATLAIDAI ŠIRVINTŲ BAŽNYČIOJE

Liepos 14 d., sekmadienį, Širvintų Bažnyčioje bus švenčiami švč. Mergelės Marijos Škaplierinės atlaidai. 12 val. atlaidų šv. Mišias aukos Kaišiadorių vyskupijos jaunimo sielovadininkas kunigas Rolandas Bičkauskas. Po šv. Mišių drauge

PLAČIAU »

Lietuvos jaunimo dienos 2013!

„JUS AŠ DRAUGAIS VADINU!“ (Jn 15, 1 – 17) Birželio 28 – 30 dienomis Kauną ir visą Lietuvą sudrebino Lietuvos Jaunimo dienos! Šioje tikėjimo šventėje 8000 jaunuolių iš visos Lietuvos

PLAČIAU »

ATLAIDAI ZIBALŲ BAŽNYČIOJE

Birželio 30 d., sekmadienį, 13.30 val., Zibalų bažnyčioje bus švenčiami šv. apaštalų Petro ir Pauliaus atlaidai. Šv. Mišias aukos Želvos parapijos klebonas kunigas Petras Avižienis.

PLAČIAU »

Kunigų pasikeitimai Širvintų parapijoje

J.E. Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, 2013 m. birželio 13 d. pasirašė kunigų skyrimo dekretus susijusius su Širvintų parapija. 1. J.E. Vyskupas liturginei-pastoracinei praktikai į Širvintų parapiją paskyrė diakoną Saulių Kristapavičių,

PLAČIAU »

Kun. Petro Guobio sukakties minėjimas

Birželio 19 d. sukanka 25 metai nuo ilgamečio Širvintų parapijos klebono dekano Petro Guobio mirties. Kviečiame drauge paminėti šią sukaktį, pasimelsti už kunigą Petrą.  Birželio 19 d., trečiadienį, Širvintų bažnyčioje:

PLAČIAU »

SEKMADIENIAIS
10 val.
12 val. (suma)
18 val. (jaunimo)

ŠEŠTADIENIAIS
10 val.
18 val.

DARBO DIENOMIS
9 val.
18 val.