Kunigystė

Katalikų Bažnyčioje sutinkame du kunigystės būdus dalyvauti vienintelėje Kristaus kunigystėje. Pirmasis būdas vadinamas Karališkąja kunigyste, tai visiems pakrikštytiesiems suteiktas pašaukimas dalyvauti Kristaus – Kunigo, Pranašo ir Karaliaus – pasiuntinybėje. Krikšto ir Sutvirtinimo sakramentais tikintieji yra pašventinami būti šventa kunigyste. Ši kunigystė vykdoma dalyvaujant sakramentiniame gyvenime; pasireiškia tikėjimo, vilties ir meilės gyvenimu, gyvenimu pagal Dvasią.
Antrasis kunigystės būdas vadinamas tarnaujančiąja arba hierarchine kunigyste, kuri tarnauja bendrajai kunigystei ir padeda išsiskleisti visų krikščionių Krikšto malonei. Tarnaujančiąją kunigystę sudaro trys šventimų laipsniai – diakono, kunigo ir vyskupo.

Comments are closed.