Choras

11111111111Būkime sąžiningi: ne visada mums patinka melstis, nes įvairūs reikalai atrodo svarbesni už maldą, dėl to vis trumpiname jos laiką. O kartais kaip tik jaučiame poreikį nuoširdžiai pasimelsti. Šv. Augustinas sakė: „Kas gieda, tas dvigubai meldžiasi“. Dievui nėra labai svarbūs mūsų vokaliniai sugebėjimai. Jam rūpi širdis. Be to, šv. Augustinas nesakė: „Kas, turėdamas klausą, gieda, tas dvigubai meldžiasi“… Kaip ten bebūtų cantare amantis est (Šv. Augustinas). Sunku išversti šią jo mintį: giedojimas kyla iš meilės, išreiškia meilę, tai meilės reikalas. Tikėti ir giedoti, mylėti ir giedoti – du neatskiriami dalykai. Dievo Dvasia paskatina giedoti, todėl Bažnyčios liturginės maldos norma – visada giedojimas, o skaitymas– tik išimtis. Autentiškai tikintis žmogus negali negiedoti.

Sunku būtų šiandien įsivaizduoti tylią bažnyčią: be vargonų muzikos, choro atliekamų giesmių, maldininkų. Nepaisant to, kad brandžiąją, kilniąją muziką yra sunkiau išmokti atlikti, reikia išmokti jos ir klausytis, nes ji neabejotinai turi gydomąjį veikimą: ugdo, palaiko žmogaus sielos kilnumą, teikia estetinių ir dvasinių išgyvenimų, skatina gėriui, meilei, kūrybai, galų gale padeda suprasti ir Dievo grožį.

DSCF5525Širvintų Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios mišrus Sumos choras kiekvieną sekmadienį ir per iškilmingas šventines mišias stengiasi vykdyti giesmininkų misiją – padėti melstis, dvasiškai pakylėti maldininkus, padovanoti šventinę nuotaiką, būti tuo, kas pakelia žmogų virš kasdienybės rutinos. Širvintų Šv. Arkangelo Mykolo bažnytinį chorą sudaro tie patys parapijiečiai, įvairių profesijų žmonės, kurie dirba, gyvena, meldžiasi kartu su širvintiškiais. Šiuos žmones jungia viena – tikėjimas, meilė giesmei, artimui. Bažnyčios chore gieda: sopranai: Renata Blusevičienė, Nomeda Drazdienė, Jolanta Karalienė, Laimutė Dambrauskienė, Rūta Boguckienė, Elena Jankauskienė, Laima Jakimavičienė; altai: Zofija Masiulionienė, Janina Zakarauskienė, Laura Kirtiklienė, Dalia Kunevičienė, Daiva Krūminienė; tenorai: Antanas Marcinkevičius, Romualdas Dambrauskas, Dainius Dambrauskas, Arvydas Baikauskas Alfredas Varnas ir bosai: Jonas Barbaravičius, Antanas Lenartavičius, Arūnas Baronas, Gražvydas Kinderevičius.

Gaila, kad nėra išlikusių išsamesnių istorinių duomenų apie ilgametę choro veiklą, jo vadovus. Galime tik numanyti, kad geras choras buvo parapijos garbės reikalas, todėl kiekvienas vargonininkas, kartu būdavo ir choro vadovas. Verta paminėti kelis žymesnius vargonininkus: A. Apynys, Alvydas Vaitkūnas, a.a. Irena Martinėlytė-Sapronienė, Irena Vasiliauskienė.

Šiuo metu choras atlieka įvairias mišias: Šarlio Guno, Gedimino Šukio, Leono Abario; polifoninius kūrinius, grigališkojo choralo ir daug kitų įavirių giesmių lotynų, lietuvių, vokiečių kalbomis, mokėsi giesmių ir anglų kalba. Choras laikosi savų tradicijų, tokių kaip antai: lapkričio 22 dieną Šv. Cecilijos – giesmininkų ir muzikos globėjos šventės, minimi choristų gimtadieniai, kiekvieną vasarą giedama per Pivašiūnų Žolinės atlaidus, 2013 m. lapkričio mėn. dalyvavome Aušros Vartų Švenčiausios Mergelės Marijos Dievo Gailestingumo Motinos Didžiuosiuose Atlaiduose, atstovaudami Širvintų parapijai.IMG_0927

Choro repeticijos vyksta kiekvieną ketvirtadienį, po vakarinių mišių bažnyčioje. A. A. ilgametis choristas Juozas Vietrinas pasakojo, jog A. Smetonos laikais būdavo didžiausia garbė giedoti bažnyčios chore, ypač vyrui tai būdavęs ypatingos pagarbos ženklas.

Širvintų choristai gieda ne tik sekmadienių ir šventadienių Šv. Mišiose savo bažnyčioje, bet ir maloniai priima kitų parapijų kvietimus: giedojo Pivašiūnuose, Kaišiadoryse, Molėtuose, Dusetose, Ukmergėje, Kiaukliuose, Čiobiškyje, Gelvonuose, Vilniuje bei kituose miestuose ir miesteliuose.

Picture 007Nuo 2013 m. birželio mėn. bažnyčios chorui pradėjo vadovauti choristas Sigitas Kirtiklis. Choro vadovas maloniai kviečia visus (ir suaugusius, ir vaikus, ir paauglius), norinčius giedoti, šlovinti Dievą Šv. Mišių metu ir padėti savo giedojimu melstis, o taip pat mokytis muzikuoti, koncertuoti, susirasti bendraminčių, keliauti. Anot vadovo, „bažnyčios choras turi ilgametę patirtį. Kai kurie choristai gieda jau kelis dešimtmečius. Esame ne profesionalai, tačiau siekiame kuo geriau atlikti kūrinius.

Esame dėkingi visiems parapijiečiams, kunigams, remiantiems ir palaikantiems mus. Neveltui sakoma, kad geras choras – parapijos garbės reikalas. Kviečiame prisijungti.“

Comments are closed.