Negimusiųjų laidojimo konferencija

Širvintų parapijos namuose balandžio 27d. įvyko Negimusiųjų laidojimo konferencija. Joje savo ilgamete patirtimi pasidalino svečiai iš Lenkijos: Suvalkų Pagalbos šeimai centro direktorius Lešek Levoc, centro administratorė Vieslava Šyško ir Kolumbo riterių narys Vojtekas Mučinski.

 Lešeko Levoc iniciatyva Lenkijoje negimusieji yra laidojami jau penkioliktus metus. Iš viso jau yra palaidota apie 700 kūnelių. Svečiai dalinosi iššūkiais, su kuriais jie susiduria laidojant negimusius vaikelius. Kaip pabrėžė p. Lešekas, jog yra labai svarbu žadinti žmonių sąmoningumą negimusiųjų laidojimo tema. Pasitelkiant žiniasklaida, rengiant konferencijas būtina nuolat skelbti tą žinutę, jog kiekviena gyvybė yra ir turi būti gerbiama, puoselėjama nuo pat pradėjimo momento iki natūralios mirties. Negimę vaikeliai turi tokią pat teisę į orų palaidojimą kaip ir visi kiti. Labai gaila, jog vis dar negimusieji yra traktuojami kaip medicininės atliekos tiek Lenkijoje, tiek ir kitose šalyse (Lietuvoje irgi).

Svarbu pabrėžti tai, jog tėvai, artimieji, kurie išgyvena savojo vaikelio mirtį, irgi galėtų sulaukti atitinkamo palaikymo bei atjautos žodžių iš artimos aplinkos. Jokių būdu negalima neigti tokio skausmo, nes netektį išgyvenantiems tėvams tokia artimųjų neutrali, o dažnai ir neigimo pozicija pridaro dar daugiau žalos nei naudos. Labai dažnais atvejais, pasak p. Lešeko ilgametės patirties, užgniaužtas, neatlieptas, neįvardintas skausmas pavirsta savęs kaltinimu, tarpusavio santykių griūtimi ir depresija… Ypač tokius jausmus išgyvena vaikelių motinos…

Labai gražia patirtimi pasidalino Pagalbos šeimai centro administratorė p. Vieslava. Moteris pasakojo, jog Lenkijoje negimusiojo netektį išgyvenanti moteris turi teisę atiduoti vaikelio palaikus genetiniam ištyrimui lyčiai nustatyti (kai nėštumas nutrūksta labai ankstyvame prenataliniame laikotarpyje), ir tuomet yra išduodamas vaikelio mirties liudijimas, suteikiamas jam vardas ir toks vaikelis yra palaidojamas, o motinai yra suteikiamos šešių savaičių atsigavimo atostogos ir socialinė išmoka.

Apie planuojamą negimusiųjų laidojimo datą Pagalbos šeimai centras viešai informuoja, kad į atsisveikinimo ceremoniją galėtų ateiti ir artimieji. Mūsų svečiai labai džiaugėsi, jog paskutiniaisiais metais tėvų susidomėjimas jų vaikelių laidojimu vis auga, tėvai patys pasiskambina į Pagalbos šeimai centrą su klausimu, kada vyks laidotuvės. 

Laidojimas vyksta dukart per metus. Gydymo įstaigoje kūneliai yra saugomi šaldymo kamerose pusę metų. Laidojimo paslaugų namai kūnelius kas pusę metų pasiima iš gydymo įstaigos kremacijai. Vėliau kremuoti kūneliai baltuose karsteliuose yra nugabenami į bažnyčią, ten yra laikomos Šv. Mišios, tuomet karsteliai yra išvežami į paruoštą keturvietę kapavietę kapinėse. 

Pagalbos šeimai centras saugo visus mirties liudijimo dokumentus tam, kad tėvai visada galėtų kreiptis ir sužinoti, kur yra palaidotas jų negimęs vaikelis. Anot p. Lešeko, gana dažnai atsitinka taip, jog tėvai dėl įvairių priežasčių nenori laidoti patys savo vaikelių, tad tokia dokumentacija labai pasiteisina, kai tėvų skausmui atslūgus, jie kad ir po kelių metų gali sužinoti, kur yra palaidotas jų vaikelis. Lenkijoje tėvai turi tris mėnesius apsispręsti, ar jie patys norės laidoti negimusįjį, jei per tą laiką tėvai nesikreipia į gydymo įstaigą, kurioje yra saugomi vaikelio palaikai, tuomet tokie vaikiukai yra laidojami pagal bendrą laidojimo tvarką.

Žinią tėvams apie negimusiųjų laidojimo galimybę, ir visą laidojimo tvarką pristato ligoninės socialinis darbuotojas.

 Taip pat galime pasidžiaugti ir savo pasiekimais! Nuo š. m. kovo mėnesio Širvintų kapinėse yra išskirta vieta laidoti negimusiuosius! Dar detalės yra derinamos, tačiau su šiuo sprendimu negimę vaikeliai jau nebebus traktuojami kaip medicininė atlieka ir bus taip pat deramai ir oriai laidojami kaip ir visi kiti žmonės. 

“Negimusieji niekada neturės lopšio, tad pasirūpinkime bent jų derama kapaviete!” Jonas Paulius II.

Nuoširdžiai norime padėkoti konferencijos dalyviams, nes be Jūsų visų niekas neįvyktų! Nuoširdžiausi padėkos žodžiai: Širvintų vicemerei Laima Versekenaitei, Širvintų tarybos narei Rasai Tamošiūnienei, Širvintų ligoninės socialinei darbuotojai Laurai Klimienei, “Rekviem” laidojimo paslaugų administratorei Karolinai Jasevičiūtei, maldos grupės Marijos Visų Karalienės nariams p. Karlui ir Sigutei, asociacijos Angelų Mamos narei Daliai Stražinskaitei, Kaišiadorių vyskupijos Šeimos centro vadovei Juditai Bernatonienei, Širvintų šeimos centro koordinatoriams Katerinai Žukauskaitei-Liachovič ir jos vyrui Zenonui, kun. Adamui Adukovski, kleb. dek. Leonui Klimui, Gyvojo Rožinio vadovei Jolanta Felicijai Celiešienei, Kristaus Karaliaus merginų diakonių kongregacijos s. Irenai, Neringai Kazlauskienei ir jos vyrui Vykintui (už fantastiškus užkandžius), Suvalkų Pagalbos šeimai centro direktoriui Lešekui Levoc, centro administratorei Vieslavai Šyško ir Kolumbo riterių nariui Vojtekui Mučinski.

Širvintų šeimos centro koordinatorė Katerina Žukauskaitė-Liachovič

2024 m.