Kristus prisikėlė. Aleliuja!

Kristus prisikėlė. Aleliuja! Jis tikrai prisikėlė. Aleliuja!

Dėkokime Viešpačiui, nes Jisai geras, Jis maloningas per amžius!

Prisikėlusio Viešpaties šviesa tepasiekia ir nuskaidrina mūsų širdis. Švęskime Jėzaus prisikėlimu mums dovanotą gyvenimą, priimkime Dievo meilę – begalinę kiekvienam iš mūsų!

Iškilmingų Viešpaties Jėzaus Kristaus prisikėlimo šv. Mišių akimirkos.

2024-03-31