Širvintose jau prasideda sinodo kelias

2021 m. gruodžio 19 d. Popiežiaus Pranciškaus kvietimu po šv. Mišių, apie 18.40 val., Širvintų šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje vyks pirmasis sinodinis susitikimas su parapijiečiais. Labai kviečiame sudalyvauti!

KUR KVIEČIA MUS POPIEŽIUS PRANCIŠKUS?

Popiežius Pranciškus 2021 m. spalio 8–9 d. pašaukė Dievo Tautą į Sinodą, kuris vyks iki 2023 m. spalio mėnesio. Pradžioje jis vyks vietinėse Bažnyčiose – parapijose, o galiausiai Vyskupų sinodo asamblėjoje Romoje.

Sušaukdamas šį Sinodą, popiežius Pranciškus kviečia visą Bažnyčią apmąstyti jos gyvenimui bei misijai esminę temą: kokiu keliu turi eiti Bažnyčia trečiajame tūkstantmetyje? Kaip ir Vatikano II Susirinkimo pasiūlytas Bažnyčios atnaujinimas, ši bendra kelionė drauge yra ir dovana, ir užduotis. Drauge apmąstydami nueitą kelią, įvairūs Bažnyčios nariai, vadovaujami Šventosios Dvasios, galės pasimokyti vieni iš kitų, pasidalinti patirtimi bei požiūriais. Apšviesti Dievo žodžio ir suvienyti maldos, mokėsime pažinti Dievo valią ir žengti tais keliais, kuriais žengti mus kviečia Dievas, – link gilesnės bendrystės, visapusiškesnio dalyvavimo ir didesnio atvirumo vykdant savo misiją pasaulyje.

KAS YRA SINODAS?

Sinodas graikų k. reiškia „sujungti, suburti, eiti kartu“. Bažnyčios esmė yra keliavimas. Tai Bažnyčios prigimtis ir, anot popiežiaus Pranciškaus: „Kai Bažnyčia sustoja, ji jau nebėra Bažnyčia, ji tampa tik miela, pamaldžia draugija, nes laiko Šventąją Dvasią narve.“  Gyva Bažnyčia visada keliauja, t. y. sutinka naujus iššūkius, juos sprendžia, atsinaujina, susiburia, tariasi, klysta, savo gyvenimu liudija ir skelbia Evangeliją. Tai gyvas organizmas, matomas ir atpažįstamas Bažnyčios kasdieniame gyvenime ir darbe.

Todėl ir esame Popiežiaus padrąsinti žengti pirmyn drauge įsiklausant į Šventąją Dvasią bei Dievo žodį. Galiausiai ėjimo drauge kelias yra veiksmingiausias būdas parodyti ir praktiškai įgyvendinti Bažnyčios, kaip keliaujančios bei misionieriaujančios Dievo tautos, prigimtį.

Krikšto galia visi esame pašaukti dalyvauti Bažnyčios gyvenime. Parapijose nedidelės krikščionių bendruomenės, pasauliečių sąjūdžiai, vienuolių bendruomenės ir kitokios bendrystės formos, vyrai ir moterys, jauni ir pagyvenę žmonės – visi kviečiami įsiklausyti vienas į kitą, kad išgirstų tai, ką sako Šventoji Dvasia. Bažnyčiai leidžiantis į sinodinę kelionę, į tokią Bažnyčią, kokia būti mus kviečia Dievas, turime prakalbinti, išgirsti, įsiklausyti kiekvieną, dalyvaujantį sinode. Tad akivaizdu, kad šio Sinodo tikslas nėra pagaminti daugiau dokumentų. Juo veikiau siekiama įkvėpti žmones pasvajoti apie Bažnyčią, kokia esame pašaukti būti, leisti suvešėti žmonių viltims, skatinti pasitikėjimą, tvarstyti žaizdas, megzti naujus ir gilesnius santykius, mokytis vieniems iš kitų, tiesti tiltus, apšviesti protus, sušildyti širdis ir atkurti jėgas mūsų bendrai misijai vykdyti.

SINODO APLINKYBĖS, TIKSLAS

Gyvename, kai siaučia pasaulinė pandemija, vietiniai ir tarptautiniai konfliktai, didėjantis klimato kaitos poveikis, migracija, įvairios neteisingumo, rasizmo, smurto, persekiojimo bei didėjančios nelygybės formos. Bažnyčioje gausu nepilnamečių ir pažeidžiamų žmonių skausmingos patirties dėl „seksualinio išnaudojimo, piktnaudžiavimo galia ir piktnaudžiavimo sąžine“. Apsivalymui, atsinaujinimui ir skirtas šis visuotinis Bažnyčios susirinkimas.

Šio sinodo tikslas – visai Dievo tautai įsiklausyti į tai, ką Šventoji Dvasia sako Bažnyčiai. O tai darome drauge įsiklausydami į Dievo žodį Rašte ir Bažnyčios gyvojoje tradicijoje, tada įsiklausydami vienas į kitą ir ypač į pasiklydusių, atstumtųjų, silpnųjų mintis, kad atpažintume laiko ženklus. 

KAS KVIEČIAMI DALYVAUTI SINODINIAME KELYJE?

Ligi šiol Vyskupų sinodas vykdavo kaip vyskupų susirinkimas dalyvaujant ir vadovaujant popiežiui. Gyvenimas rodo kad Bažnyčios balso girdėjimas yra teisingiausias kelias visai Dievo tautai. Todėl sinodas nebėra vien vyskupų susirinkimas, bet visų tikinčiųjų kelionė, neatsiejamai įsitraukiant visoms vietinėmis Bažnyčioms. Sinodiniame kelyje kviečiami dalyvauti VISI tikintieji.

Tarimasis su Dievo tauta nereiškia, kad Bažnyčioje viskas sprendžiama daugumos balsu. Dalyvavimas bet kokiame sinode pirmiausia yra dalijimasis išgyvenimais, patirtimis skelbiant Evangeliją ir liudijant Kristų.

Kiekvienas pakrikštytasis yra Šventosios Dvasios buveinė ir per jį kalba Šventoji Dvasia. Tad šioje kelionėje yra svarbus kiekvienas žmogus. Ypatingas dėmesys skirtinas įtraukimui asmenų, kuriems kyla grėsmė būti paliktiems nuošalyje, – moterų, neįgaliųjų, išsituokusių, pabėgėlių, migrantų, pagyvenusiųjų, vargšų, katalikų, kurie retai ar apskritai nepraktikuoja tikėjimo, ir t. t. Taip pat surastina kūrybiškų būdų, kaip įtraukti vaikus ir jaunimą.

KAIP KELIAUSIME?

Svarbu įsivardinti kur esame, su kuo ir kur einame. Tad popiežiaus troškimas, kad šio sinodinio kelio metu mokytumės klausytis ir tik tuomet kalbėti.

Šiam tikslui siekti  parapijose yra suburta organizacinė komanda: sinodinio kelio koordinatorius Laura Kirtiklienė ir keli moderatoriai (Neringa Kazlauskienė, Sigitas Kirtiklis, Renata Blusevičienė, Zita Garbatavičiūtė, Danguolė Lapinskienė). Jie su klebonu sukuria Sinodinio kelio parapijoje strategiją: ką, kaip ir kada kviesti į susitikimus. 

Susitikimams Lietuvoje pateiktos 7 temos:

Kelionės bendrakeleiviai

Įsiklausymas ir kalbėjimas

Šventimas

Atsakomybė už bendrą misiją

Dialogas Bažnyčioje ir visuomenėje, ekumenizmas

Autoritetas ir dalyvavimas, sprendimų priėmimas

Sinodalumo ugdymas.

Šios temos bus aptartos iki birželio pradžios po vieną kas mėnesį.

Sinodinis procesas pirmiausia yra dvasinis procesas. Tai nėra mechaninis duomenų surinkimas ar susitikimų bei debatų serija. Sinodiniu įsiklausymu siekiama įžvalgos – kur ir kaip eiti toliau.

Dalyvauti šiuose susitikimuose kviečiami visi: tikintys, netikintys, jauni ir pagyvenę, atstumti ir priimti, nuskriausti ir apdovanoti. Visi esame Dievo vaikai, todėl ir esame visi kviečiami pasikalbėti.

Kaip užfiksuoti pasitarimų rezultatus?

Moderatoriai užsirašys pagrindines grupelėse išsakytas mintis, parapijos koordinatorius visas jas apibendrins. Juo nesiekiama protokoliškai atspindėti visko, kas buvo pasakyta, ar atlikti akademinę analizę. Apibendrinimas veikiau yra įžvalgos aktas, pasirinktinai užrašant tai, kas galėtų būti naudinga kitam sinodinio proceso etapui, ir siunčiama vyskupijos sinodinio kelio koordinatoriams. Po kiekvieno susirinkimo iki  gegužės 31 d.

KAS TOLIAU?

2022 m. birželio 1–12 d. bus atlikta  parapijų įžvalgų suvestinė.

2022 m. birželio 12 d. įvyks Kaišiadorių Vyskupijos ikisinodinis susitikimas Kaišiadorių katedroje.

2022 m. liepos–rugpjūčio mėn. bus organizuojamas nacionalinės įžvalgos rengimas.

2023 m. spalio mėnesį Vyskupų sinodo XVI eilinė generalinė asamblėja įvertins gautus sinodo duomenis.

Šio sinodinio proceso tikslas yra ne laikina ar vienkartinė apklausa, bet galimybė visai Dievo tautai drauge įžvelgti, kaip žengti besitariančios Bažnyčios link ilgalaikėje perspektyvoje. 

Naudokimės šia galimybe ir sudalyvaukite istoriniame įvykyje 2021 m. gruodžio 19 d. po vakarinių šv. Mišių, apie 18.40 val..

„Ateik, Šventoji Dvasia, kuri žadini naujas kalbas ir į lūpas įdedi gyvenimo žodžius, apsaugok mus nuo tapimo muziejine Bažnyčia, gražia, bet nebylia, su daugybe praeities ir mažai ateities. Ateik tarp mūsų, kad sinodinėje patirtyje mūsų nenustelbtų nusivylimas, kad nepaskandintume pranašystės, kad viskas nevirstų steriliomis kalbomis. Ateik, meilės Dvasia, atverk mūsų širdis klausymuisi. Ateik, šventumo Dvasia, atnaujink šventąją Dievo Tautą. Ateik, Dvasia Kūrėja, ir duoki žemei naują veidą.“ Amen.

UncategorizedPermalink

Comments are closed.