TIKĖJIMO METAI: 10 priemonių, kurios gali padėti geriau išgyventi Tikėjimo metus

Spalio 11 dieną visa katalikų Bažnyčia (Kaišiadorių katedroje 11 val. bus aukojamos šv. Mišios) pradės Tikėjimo metus, kurių paskirtis yra dvasinis žadinimas ir geresnis tikėjimo supratimas: su tokiomis intencijomis prieš penkiasdešimt metų buvo pradėtas Vatikano II Susirinkimas ir prieš 20 metų išleistas katalikų Bažnyčios katekizmas.

JAV vyskupų konferencijos evangelizavimo ir katechezės komisija pasiūlė dešimt priemonių, kurios kiekvienam tikinčiajam gali padėti geriau išgyventi Tikėjimo metus.

Pirma, dalyvauk šventosiose Mišiose. Tikėjimo metai skirti asmeniniam susitikimui su Jėzumi, o tai įvyksta per Eucharistiją. Mišios stiprina tikėjimą per Raštus, Išpažinimą, homiliją, giesmes ir muziką, Komunijos priėmimą ir buvimą bendruomenės nariu.

Antra, eik išpažinties, priimk atgailos ir susitaikymo sakramentą, kuris skatina žmogų atsigręžti į Dievą, apgailėti paklydimus, atsiverti gydančiai Dievo malonei. Išpažintis gydo praeities žaizdas ir teikia jėgų ateičiai.

Trečia, domėkis šventųjų gyvenimais. Šventieji iliustruoja kaip gyventi krikščionišką gyvenimą ir teikia didžiulę viltį. Jie nebuvo tik nusidėjėliai, kurie stengėsi artėti link Dievo, bet ir pavyzdžiai, kaip asmuo gali tarnauti Dievui: per mokymą, misijas, gailestį, maldą ir kasdienybę.

Ketvirta, kasdien skaityk Bibliją. Ji yra pirmutinis būdas pažinti Dievo Žodį ir pasakoja žmogaus išgelbėjimo istoriją.

Penkta, skaityk Vatikano II Susirinkimo dokumentus. Šis Susirinkimas suteikė gyvybės impulsą Bažnyčiai, jos liturgijai, savęs ir kitų supratimui. Kad šis atnaujinimas tęstųsi, katalikas turėtų žinoti ką Susirinkimas mokė ir kaip tai turtina tikinčiojo gyvenimą.

Šešta, studijuok katekizmą. Išspausdintas lygiai 30 metų po Vatikano II Susirinkimo pradžios, katalikų Bažnyčios katekizmas vienoje knygoje apibendrina Bažnyčios tikėjimą, maldą, sakramentus ir moralinį mokymą.

Septinta, savanoriauk parapijoje. Tikėjimo metai negali būti tik studijos ir apmąstymai. Geras Raštų, Susirinkimo ir katekizmo supratimas turi tapti veiksmu ir parapija yra geriausia vieta pradėti, bendruomenei panaudoti kiekvieno parapijiečio talentus: katecheto, skaitovo, giedotojo ir kt.

Aštunta, padėk stokojantiems. Šventasis Sostas ragina katalikus per Tikėjimo metus aukoti ir savanoriauti padedant stokojantiems. Tai būdas vargšo ar atstumtojo asmenyje sutikti Kristų ir visam pasauliui rodyti pavyzdį.

Devinta, pakviesk į Mišias draugą. Tikėjimo metai yra globalūs, skirti visos Bažnyčios tikėjimo ir evangelizavimo atnaujinimui, tačiau realūs pokyčiai yra lokalūs. Asmeniškas pakvietimas gali būti itin svarbus tam, kuris nutolo nuo tikėjimo arba nuo Bažnyčios. Kiekvienas pažįsta tokių žmonių ir kiekvieną gali svetingai pakviesti.

Dešimta, įtrauk į kasdienybę Palaiminimus (Mato 5, 3-12). Palaiminimų išmintis kiekvienam padės būt nuolankesniu, kantresniu, skaidriu, mylinčiu, atleidžiančiu ir laisvu. Palaiminimai yra išgyvento tikėjimo pavyzdys, kurio ir reikia Tikėjimo metams.

(Vatikano radijas)

Comments are closed.