Atlaidai

Liepos 15 d., sekmadienį, Širvintų šv. Mykolo Arkangelo parapijos bažnyčioje buvo švenčiami Švč. M. Marijos – Karmelio kalno Karalienės (Škaplierinės) atlaidai. Nors šie atlaidai nėra tituliniai, tačiau gal dėl palankių oro sąlygų, o gal dėl mylimo Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės altoriaus paveikslo bažnyčioje, nuo seno Širvintose jie pritraukdavo daugiausiai maldininkų iš pačios parapijos ir aplinkinių vietovių. Vyresnio amžiaus parapijiečiai liudija, kaip į atlaidus suvažiuodavo giminaičiai iš tolimesnių Lietuvos kraštų, svečiuodavosi, džiaugsmingai švęsdavo šią šventę, o namiškiams buvo didelė garbė, kad gausus būrys artimųjų juos aplanko.
Šiais, palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio, metais atlaidus vedė Elektrėnų parapijos klebonas, monsinjoras, dekanas Jonas Sabaliauskas, taip pat votyvos šv. Mišias aukojo svečias iš Vilniaus kunigas Mozė Mitkevičius, savo buvimu visus pradžiugino Kaišiadorių vyskupijos klierikas iš Merkinės Povilas Slaminis, kuris prieš Votyvos šv. Mišias pasidalino pašaukimo liudijimu.
Elektrėnų klebonas Jonas Sabaliauskas šv. Mišių pamoksle akcentavo nuoširdaus ir tvirto krikščioniškojo tikėjimo svarbą, ragino vengti visko, kas veda link savanaudiškų tikėjimo interpretacijų. Monsinjoras su džiaugsmu ir dėkingumu prisiminė vikaro tarnystės metus Širvintų parapijoje klebonaujant Juozapui Čeberiokui.
Šventųjų Mišių metu giedojo parapijos choras, atlaidus vainikavo iškilminga Eucharistinė procesija bei palaiminimas Švenčiausiuoju Sakramentu.

Comments are closed.