Diakonu pašventintas Širvintų kraštietis

Tado Piktelio šventimų apeigos. Diakonui įteikiama Evangelijų knyga

Birželio 9 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos koplyčioje vyko ypatingos iškilmės – pašventinti 9 nauji  diakonai Vilniaus, Panevėžio ir Kaišiadorių vyskupijoms. Tarp šventinamųjų buvo iš Bagaslaviškio parapijos kilęs ir ten užaugęs, Širvintų rajono kraštietis Tadas Piktelis. Šventimų apeigoms vadovavo Vilniaus arkivyskupas metropolitas kardinolas Audrys Juozas Bačkis, drauge meldėsi Vilniaus, Panevėžio ir Kaišiadorių vyskupijų kunigai, šventinamųjų artimieji.

Sakydamas pamokslą Kardinolas pabrėžė maldos svarbą diakono ir kunigo tarnystėje, ypač liturginių valandų kalbėjimą visos Visuotinės Bažnyčios intencijomis. Ganytojas jaunuosius dvasininkus ir visus susirinkusiuosius ragino visuomet pasitikėti Dievu ir centrinėje vertybių bei pasirinkimų vietoje laikyti ir vykdyti Jo valią.
Tadas Piktelis gimė 1986 m. gruodžio 18 d., mokėsi Bagaslaviškio buv. vidurinėje mokykloje. Po brandos egzaminų buvo įstojęs į Vilniaus Gedimino technikos universitetą, tačiau paklausęs vidinio širdies liepimo persigalvojo, ir tų pačių 2005-tųjų metų vasarą įstojo į Vilniaus kunigų seminariją, kurią šiemet baigė apsigindamas magistro laipsnio diplominį darbą, tema „Palaimintojo Jurgio Matulaičio šūkio Vince malum in bono realizavimasis jo gyvenime“.
Šiuo metu diakonas Tadas Piktelis tarnystę atlieka Kaišiadorių parapijoje. Diakonas – tai vienas iš kunigystės sakramento laipsnių (Kunigystės sakramentas apima tris šventimų laipsnius: diakonas, kunigas, vyskupas). Diakono pagrindinės pareigos: Evangelijos skelbimas, pamokslų sakymas, katechezių vedimas. Diakonas gali vadovauti Krikšto ir Santuokos apeigoms, šventinti, laiminti.  Tadui Pikteliui diakonatas yra svarbus žingsnis žengiant toliau link Kunigystės šventimų dienos.
Sveikiname naująjį Kristaus diakoną! Garbė Jo šeimai ir visai Bagaslaviškio parapijai, šventė visam Širvintų dekanatui ir Kaišiadorių vyskupijai!

Melskimės už diakoną Tadą ir prašykime naujų pašaukimų į tarnaujančiosios Kristaus Kunigijos Šeimą!

Iš Bagaslaviškio kilęs diakonas Tadas Piktelis su mama Aldona Pikteliene bei Vilniaus Katedros zakristijonu Alfonsu Makačinu po šventimų apeigų seminarijos koplyčioje

Comments are closed.