Atlaidai Šešuolėlių bažnyčioje

Sekminių iškilmės dieną Šešuolėlių bažnyčioje buvo švenčiami tituliniai Švenčiausios Mergelės Marijos – Visų Malonių Tarpininkės atlaidai. Mažytės bažnytėlės mažąją bendruomenę savo apsilankymu pagerbė didis svečias – Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozapas Matulaitis. Atvykęs į atlaidus vyskupas pirmiausia pasimeldė prie šventoriuje palaidoto Šešuolėlių klebono kunigo Juozapo Vaitiekūno kapo. Šis kunigas 1936 metais būsimajam vyskupui suteikė Krikšto sakramentą Darsūniškio bažnyčioje. Drauge su J.E. vyskupu šv. Mišias aukojo Širvintų parapijos klebonas, Šešuolėlių parapijos administratorius dekanas kun. Leonas Klimas bei Širvintų parapijos vikaras kun. Marius Talutis. Šventųjų Mišių pamoksle Ganytojas sujungė Sekminių – Šv. Dvasios Atsiuntimo ir Švč. M. Marijos temas, kviesdamas tikinčiuosius išlaikyti tikėjimą, likti ištikimais Dievui. Po Komunijos maldos vyko Eucharistinė procesija, Gegužinės pamaldos, padėkos himnas “Tave, Dieve, garbinam”. Pasibaigus pamaldoms vyskupui ir kunigams parapijiečiai įteikė gėlių, nuoširdžiai padėkojo.

Comments are closed.