Šv. Jurgio atlaidai Zibaluose

Šv. Jurgio altorius

Balandžio 22 d., sekmadienį, Zibalų šv. Jurgio parapijos bažnyčioje vyko tituliniai atlaidai. Šv. Jurgis – antrasis mūsų Tėvynės Lietuvos ir ūkininkų, žemdirbių globėjas. Dėl prastų oro sąlygų pamaldų dalyvių skaičius nebuvo gausus, tačiau šių dienų Bažnyčiai nereikia siekti kiekybės, o kokybės. Tikėjimo džiaugsmu su zibališkiais pasidalinti atvyko Vilniaus šv. Rapolo parapijos klebonas kunigas Arūnas Kesilis, kuris vadovavo šv. Mišių liturgijai ir pasakė pamokslą. Kunigas Arūnas pradžioje pasveikino parapijiečius ir išreiškė džiaugsmą, kad gali būti kartu su šio krašto žmonėmis ir švęsti atlaidus, kad tikėjimo šviesoje nėra nei didelių nei mažų parapijų, o yra tik didelė šio krašto žmonių meilė Dievui. Homilijoje kunigas Arūnas pabrėžė šv. Jurgio tikėjimo dorybę bei aiškino Apaštalų darbuose užrašytus apaštalo Petro žodžius. Pamokslininkas ypač pabrėžė tikėjimo ir gyvenimo vientisumą, kad kuo mažiau būtų skirtumo nuo to, ką mes tikime ir kaip gyvename.

Parapijiečiai nuoširdžiai džiaugėsi ir dėkojo klebonui Arūnui ne tik už bendrą maldą, prasmingus pamokslo žodžius bet ir už liturginį drabužį – violetinės spalvos arnotą, kurį Zibalų parapijai per klebono rankas padovanojo Vilniaus šv. Rapolo parapijiečiai. Zibališkių vardu kunigą Arūną pasveikino ir jam padėkojo

Kunigas Arūnas skelbia Dievo Žodį Zibalų bendruomenei

bendruomenės pirmininkė Svetlana Stankevičienė.

Po šv. Mišių vyko Jurginių šventė Anciūnų kultūros namuose.
Kunigus atlaidų pietumis vaišino Algio ir Leonės Vinslauskų šeima iš Levaniškio kaimo. Nuoširdžiai dėkojame Jiems!

Šv. Mišių auka

 

 

Palaiminimas Švenčiasiuoju Sakramentu

Comments are closed.