Adventinės rekolekcijos

Comments Off on Adventinės rekolekcijos

RAROTINIŲ ŠV. MIŠIŲ INTENCIJOS

Comments Off on RAROTINIŲ ŠV. MIŠIŲ INTENCIJOS

Jaunimo pramogos kūnui ir sielai

Širvintų parapijos vikaras kunigas drauge su jaunimu susiorganizavo kelionę į Vilnių. Joje buvo numatytos pramogos ir kūnui, ir sielai. Vieną kelionės dalį sudarė poilsis vandens parke, o kitą – piligriminė kelionė į kelias šventoves – Šv. Faustinos vienuolyną ir Aušros Vartus.

Akimirkos iš jaunimo atsiminimų: „Išvykome į Vilnių. Aplankėme Šv. Faustinos nameli, kur buvo išsakytas ir užrašytas Gailestingumo vainikėlis. Nepraleidome progos pasimelsti Dievo gailestingumo, kur yra pirmasis originalus nutapytas Jėzaus paveikslas, ir Šv. Dvasios bažnyčiose.

Aplankėme vienuolyną, kuriame buvo nutapytas Jėzaus paveikslas. Ten susitikome su Jėzaus gailestingumo seserimis, kurios maloniai mus sutiko ir papasakojo apie seserį Faustiną ir Dievo gailestingumo vainikėlį.

Vėliau meldėmės prie Aušros Vartų.

kai pasotinome savo sielą, leidome atsikvėpti kūnui – pramogavome vandens parke, čiuožinėjome, buvome pirtyje, mirkome sūkurinėse voniose.

Prasmingai praleidome laiko. Grįžome namo kupini įspūdžių.“

Comments Off on Jaunimo pramogos kūnui ir sielai

Vaikai įrašyti į Rožinio ir Škaplieriaus mylėtojų draugiją

Spalio 31-osios vakaras Širvintų parapijos vaikams buvo įsimintinas – jie tapo Rožinio ir Škaplieriaus mylėtojų draugijos nariais. Vaikų svarbų gyvenimo įvykį stebėjo ir jų tėveliai.

Pavasarį priėmę Pirmąją Komuniją vaikai visą spalio mėnesį, sutartą dieną, meldėsi Rožinio maldą, išmoko Rožinio dalių ir slėpinių pavadinimus. Melstis ir mokytis jiems padėjo tikybos mokytoja metodininkė Renata Blusevičienė.

Rožinis (arba rožančius, rožinys, iš lot. rosarium – „rožių darželis, rožynas“) – malda, skirta apmąstyti svarbiausius Jėzaus gyvenimo įvykius drauge su Marija. Rožinį sudaro keturios dalys, turinčios po penkis slėpinius.

Škaplierius yra Katalikų religinis reikmuo, sakramentalija – du juostele sujungti audeklo gabalėliai su Jėzaus Kristaus, Švč. Mergelės Marijos ar šventųjų atvaizdais, nuo XIII a. nešiojami (vienas ant krūtinės, kitas ant nugaros) kai kurių vienuolijų ar pasauliečių brolijų narių. Škaplierius yra karmelitų ypatingo pamaldumo Švenčiausiajai Mergelei Marijai. Ordino nariams škaplierius yra abito dalis.

Malda į Škaplieriaus Švč. Mergelę Mariją. Švenčiausioji Dievo Motina, Karmelio karaliene ir papuošale, pažvelk į mus, vargšus nusidėjėlius, kurie, apsaugoti Tavo škaplieriaus rūbu, su viltimi slepiamės po Tavosios globos apsiaustu. Mūsų Motina, Tu matai, kokie mes vargšai, kiek priešų tyko mūsų sielos, kaip sunkiai kovojame su pagundomis, kokie esame silpni, akli ir palinkę į bloga. Mūsų laukia baisi pražūtis, bet Tu, nusidėjėlių gynėja, puolusiųjų viltie, paskubėk mums į pagalbą, apgink mus nuo visų pagundų bei pavojų ir saugiai vesk mus išganymo keliu. Saugok mus nuo visokio blogio, stiprink dorybę visų tų, kuriuos apvilkai šiuo savo malonės drabužiu ir padėk jiems ištverti ligi galo. Gelbėk mus mirties valandą, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, sutrumpink skaistyklos kančias ir dėl Tavųjų nuopelnų kuo greičiau nuvesk į amžinąją garbę, kur visą amžinybę galėsime šlovinti Dievą ir Tave, maloningoji Motina, bei Tau už visas malones dėkoti.

Pasiaukojimas gavus škaplierių. Šlovingoji Mergele Marija, šventojo škaplieriaus Motina! Štai aš, nevertas vadintis Tavo tarnu, Tavojo gerumo padrąsintas, renkuosi Tave savo vienintele Motina ir Globėja. Švenčiausiosios Trejybės, mano šventųjų Globėjų ir mano Angelo Sargo akivaizdoje aš pasišvenčiu Tau, švenčiausioji Karmelio Karaliene. Aš trokštu ištikimai ir uoliai tarnauti Tau ir Tavo dieviškajam Sūnui, mūsų Viešpačiui Jėzui Kristui. Dėkoju Tau, kad išsirinkai mane savo globotiniu ir įskaitei mane į būrį savo mylimųjų vaikų, kurie vilki Tavo škaplieriaus rūbą. Prisiekiu būti klusniu Tavo vaiku, visa širdimi Tave mylėti ir sekti Tavo dorybėmis bei Dievo meile. Maloningoji Motina, priimk šį mano pasiaukojimą ir duok, kad šventasis škaplierius, kurį nešioju, būtų ypatingos Tavo globos ženklu, patikima apsauga nuo pagundų, skydu nuo priešo puolimų, pagalba ugdant dorybes ir amžinojo išganymo laidu. To prašau per Jėzų Kristų, Tavo Sūnų, mūsų Viešpatį. Amen.

Comments Off on Vaikai įrašyti į Rožinio ir Škaplieriaus mylėtojų draugiją

Atlikti darbai Širvintų šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje 2018–2019 m.

Restauruotas ir perdažytas bažnyčios vidus, pagaminti ir pakeisti trys sietynai, įrengtas Kryžiaus kelio stočių apšvietimas, šviestuvai paauksuoti; restauruoti keturių evangelistų paveikslai ir paauksuoti jų rėmai; įrengtas pal. Teofiliaus Matulionio altorius, restauruoti Švč. Mergelės Marijos paveikslas ir didžiojo altoriaus antipendiumas (senasis).

Bažnyčios eksterjero darbai: padažyta bažnyčios išorė (fasadas), suremontuoti ir apskardinti bokštai, suremontuoti karnizai, restauruotos lauko durys, pagamintas ir pakabintas laikrodis ant bažnyčios lauko sienos. Minėtus darbus rasite čia https://youtu.be/vpuZDRnYo38

Comments Off on Atlikti darbai Širvintų šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje 2018–2019 m.