Atšaukiamos Devintinės, Sutvirtinimo sakramento ir Pirmosios Komunijos šventės

Su džiaugsmu Širvintų parapijos žmonės laukė Devintiniu, jau ir lengviau atsikvėpė, kai sužinojo, kad šv. Mišių laikas grįžta į įprastas vėžes. Deja, džiaugsmas truko neilgai, turime ir vėl palaukti. Po savaitgalio mūsų rajone, Kernavėje, buvo nustatyti COVID-19 atvejai. Atsižvelgdami į pakankamai pavojingą situaciją žmonių sveikatai, ATŠAUKIAME DEVINTINIŲ ŠVENTĘ SU PROCESIJA, kuri turėjo vykti BIRŽELIO 14 D. 12 VAL. Bagaslaviškio parapijoje taip pat nevyks Devintinių procesija. Kol kas šv. Mišios Širvintų bažnyčioje vyks per karantiną nustatyta tvarka: šiokiadieniais 9 ir 18 val., šeštadieniais ir sekmadieniais – 10 ir 18 val.

Pranešame, kad vadovaudamiesi Širvintų operacijų centro sprendimu dėl COVID-19 protrūkio Kernavėje nuo birželio 9 d. dviem savaitėms neorganizuoti kultūrinių renginių, ATŠAUKIAME SUTVIRTINIMO SAKRAMENTO ŠVENTĘ, kuri turėjo vykti birželio 20 d. Ji nukeliama į rudenį. Musninkų parapijoje taip pat nevyks sutvirtinimo sakramento šventė.

Labai apgailestaujame, kad ir Pirmosios Komunijos šventės dar negalime švęsti. Atsižvelgdami į esamą situaciją, pranešime, kada vaikai galės priimti Pirmąją Komuniją.

Širvintų parapijos informacija

Comments Off on Atšaukiamos Devintinės, Sutvirtinimo sakramento ir Pirmosios Komunijos šventės

Šv. Mišių tvarka karantino metu

Šiokiadieniais 9 ir 18 val.

Šeštadieniais 10 ir 18 val.

Sekmadieniais 10 ir 18 val.

Comments Off on Šv. Mišių tvarka karantino metu

Malda už Mamas Teofiliaus Matulionio koplyčioje su kunigu Adam

Širvintų parapijos kunigas Adam Adukowski gegužės 3 d. Šv. Mišias aukojo ir Dievo Žodį skelbė Kaišiadorių katedroje, Teofiliaus Matulionio koplyčioje. Tądien katalikų bendruomenė šventė tris šventes: IV Velykų sekmadienį, Gerojo Ganytojo šventę ir Motinos dieną. Šv. Mišių aukoje buvo meldžiamasi už gyvas ir mirusias Mamas, Močiutes.

Kunigas Adam kvietė dėkoti Dievui už geruosius mūsų ganytojus, ypač popiežių Pranciškų ir mūsų vyskupą Joną, kurie trokšta sielas vesti pas Dievą. Prisimintas ir gerasis, rūpestingasis ganytojas palaimintasis Teofilius Matulionis, savo gyvybę atidavęs dėl sielų išganymo.

Šv. Mišių aukoje giedojo Renata, Viktoras ir Dailius. Liturgijoje taip pat dalyvavo Aušros Vartų Marijos ir šv. Teresėlės seserų karmeličių kongregacijos seserys iš Krikštėnų.

Nuotraukos iš feisbuko paskyros „Teofilius Matulionis“.

Comments Off on Malda už Mamas Teofiliaus Matulionio koplyčioje su kunigu Adam

Dėl pamaldų ir sielovados tęsiantis karantinui

Atsižvelgiant į svarbų tikinčiųjų poreikį dalyvauti šv. Mišiose bei priimti sakramentus ir laikantis bendrų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuostatų, skirtų visuomeninei veiklai karantino laikotarpiu, nuspręsta nuo balandžio 27 dienos taikyti šias normas:

1. Rimtas pavojus savo ar kitų sveikatai yra pakankama priežastis, atleidžianti nuo dalyvavimo šv. Mišiose sekmadieniais ir įsakytų švenčių dienomis. Ypač raginame tikinčiuosius, priklausančius rizikos grupei ar turinčius ligos simptomų, nesilankyti bažnyčiose, taip saugant save ir kitus. Šiuo atveju šv. Mišias galima išklausyti naudojantis šiuolaikinėmis komunikacijomis.

2. Leidžiama aukoti šv. Mišias dalyvaujant tikintiesiems, tačiau ribojant jų skaičių. Įleidžiami į bažnyčią tikintieji su veidą dengiančiomis kaukėmis, išlaikant saugų atstumą tarp pamaldų dalyvių (10 kvadratinių metrų vienam žmogui). Jei žmonės netelpa bažnyčioje, lauke esantys tikintieji laikosi 2 metrų atstumo vienas nuo kito. Komunija dalijama pirmiausia bažnyčios viduje, po to lauke esantiems tikintiesiems, prieš tai juos perspėjus, kad neitų vidun. Iki atskiro nutarimo pirmadieniais – šeštadieniais leidžiama aukoti šv. Mišias dalyvaujant tikintiesiems.

3. Bažnyčiose turi būti užtikrintos higienos normos: prie įėjimo padėti dezinfekantai, apeigų metu visi, išskyrus celebruojantį kunigą, burną ir nosį turi būti pridengę kauke ar kitu apdangalu. Šiuo metu šv. Komunija dalijama tik į rankas. Einantieji šv. Komunijos privalo laikytis saugaus atstumo.

4. Aukojamos negiedotinės šv. Mišios be pridėtinių pamaldų.

5. Laidotuvių apeigos atliekamos tik kapinėse. Gali dalyvauti artimiausi šeimos nariai, neskaitant kunigo ir laidojimo paslaugų personalo. Karstas su mirusiojo palaikais į bažnyčią nenešamas. Laidotuvių šv. Mišios gali būti aukojamos laidotuvių dieną arba kitu laiku pagal susitarimą su artimaisiais.

6. Vykdydami sielovadą kunigai ir tikintieji visur bendrauja burną ir nosį prisidengę kauke, imasi kitų saugumo priemonių.

7. Kunigams emeritams nepatariama aukoti šv. Mišių dalyvaujant tikintiesiems.

8. Kunigas, pajutęs peršalimo simptomus, privalo saviizoliuotis bei apie tai pranešti dekanui.

9. Pandemijos metu ypač raginame tikinčiuosius ir kunigus asmeniškai melstis, kad greičiau būtų pažabotas šis virusas, bei prašyti sveikatos ligoniams ir stiprybės tiems, kurie jais rūpinasi. Toliau tęsiame kasdienį maldos tiltą 20 val. Ypač šiuo metu malda – ne tik pareiga, bet ir mūsų svarbus įnašas kovoje su pandemija.

Lietuvos vyskupų konferencijos informacija

Comments Off on Dėl pamaldų ir sielovados tęsiantis karantinui

Neužmirškime savo Širvintų bažnyčios

Šv. Mišios, bendros Rožinio, už Teofilių Matulionį maldos, širdį virpinančios giesmės, bendrystė – štai ko jau tikriausiai kiekvienas tikintis pasiilgo ir nori išgyventi ne nuotoliniu būdu. Gali atrodyti, kad karantinas sutrikdė mūsų parapijos gyvenimą. Gal iš dalies taip yra, bet gyvenimas, nors ir sulėtintai, bažnyčioje verda.

Širvintų bažnyčia atverta kiekvieną dieną nuo 17 iki 18 val.. Tikintieji gali ateiti dvasinio pokalbio, pasimelsti, atlikti išpažintį. Nors viešosios šv. Mišios uždraustos karantino metu, tačiau kunigai jas aukoja už uždarų bažnyčios durų. Parapijos kunigai meldžiasi už mus ir savo malda užtaria mūsų – tikinčiųjų – prašymus. Šiuo sunkiu pandemijos laiku kunigai atlieka svarbų vaidmenį suteikdami žmonėms pasitikėjimo ir vilties.

Nuo balandžio 27 d. šv. Mišios bus aukojamos pirmadieniais–šeštadieniais iki atskiro Lietuvos vyskupų nutarimo. Dalyvių skaičius ribojamas. Įleidžiami į bažnyčią tikintieji su veidą dengiančiomis kaukėmis, išlaikant saugų atstumą tarp pamaldų dalyvių (10 kvadratinių metrų vienam žmogui). Jei žmonės netelpa bažnyčioje, lauke esantys tikintieji laikosi 2 metrų atstumo vienas nuo kito. Komunija dalijama pirmiausia bažnyčios viduje, po to lauke esantiems tikintiesiems, prieš tai juos perspėjus, kad neitų vidun.

Aukojamos negiedotinės šv. Mišios be pridėtinių pamaldų.

Šv. Mišias galima užsakyti

Karantino metu mūsų Bažnyčiai svarbi parama būtų šv. Mišių užsakymas įvairiomis intencijomis. Šv. Mišias galima užprašyti telefonu 8 611 43 915 (dekanas kun. Leonas Klimas) arba elektroniniu paštu sirvintubaznycia@gmail.com. Užsakant šv. Mišias ir nesant galimybės perduoti auką į rankas, ją galima pervesti į parapijos sąskaitą Nr. LT114010042000387340 (AB Luminor bankas), mokėjimo paskirtyje nurodant „Auka už Mišias“.

Be to, visuomet išlieka galimybė rūpimu klausimu pasikalbėti su kunigais – Leonu Klimu ir Adam Adukowski – telefonu.

Bažnyčioje restauruotos skulptūros ir atnaujinta sakykla

Pasibaigus karantinui, Širvintų parapijos tikinčiųjų ir svečių laukia staigmena – vos įžengus į šventorių, pasitiks restauruotos skulptūros – vyskupas šv. Augustinas ir popiežius Pijus V, o bažnyčios viduje – puošniai atnaujinta sakykla. Sakyklos atnaujinimo darbai įvertinti 7 200 Eur, skulptūrų restauravimas – 4 000 Eur. Skulptūros ir sakykla buvo pastatytos prieš šv. Velykas.

Bažnyčia gyvuoja jau 160 metų

Mūsų Širvintų šv. arkangelo Mykolo bažnyčia šiemet švęs 160-ąjį jubiliejų, todėl ir stengiamasi, kad ne tik būtų atgaivinta bažnyčios istorija, atskleistas jos architektūros originalumas, populiarinama meno kūrinių svarba dvasingumui, bet ir atverčiamas naujas istorijos lapas – įkvėpti tikinčiųjų bendruomenei gyvumo, nustebinti naujomis architektūros dekoro detalėmis.

Bažnyčios išlaikymas

Tikriausiai ne vienam Širvintų parapijos tikinčiajam kilo klausimas, kaip galėtų prisidėti prie parapijos veiklos, ruošimosi iškiliam bažnyčios jubiliejui, o galbūt ir pasipiktins, jog vėl prašoma aukos, finansinės paramos. Kiekvieno tikinčio pareiga – rūpintis savo bažnyčia, tai byloja ir penktasis Bažnyčios įsakymas. Be to, bažnyčią reikia šildyti, apšviesti ir kitaip prižiūrėti, ir kai ką iš tų dalykų reikia daryti netgi tuomet, kai pamaldos nevyksta. Taip pat bažnyčios gyvavimą užtikrina ne tik kunigai, bet ir joje veikiantys pasauliečiai, kuriems mokamas atlygis, veikia karitatyvinės organizacijos, kurioms paramos ir lėšų dabar reikia ne mažiau, o, turbūt, daugiau nei paprastai.

Auka parapijai bei šv. Mišių užsakymas leistų kunigams, bažnyčios darbuotojams, parapijos organizacijoms pajusti tikinčiųjų pritarimą, palaikymą ir padėtų išgyventi bendrystę su Viešpačiu ir su palaikančiais parapijiečiais.

Širvintų parapijos duomenys:

Kodas: 191241784

Pavadinimas: Širvintų šv. arkangelo Mykolo parapija

adresas: Vilniaus g. 108, Širvintos

Piniginę paramą parapijai galite pervesti į parapijos banko sąskaitą Nr. LT114010042000387340

AB Luminor banke.

Širvintų parapijos informacija

Comments Off on Neužmirškime savo Širvintų bažnyčios

Velykų stalo valgių palaiminimas

Vadovaujantis maldai uždega žvakę ant stalo. Tada jis žegnojasi ir taria: Vardan Dievo – Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios.

Visi atsako: Amen.

Vadovas: Kristus prisikėlė! Aleliuja!

Visi: Iš tikrųjų prisikėlė! Aleliuja!

Po to vienas iš dalyvaujančiųjų skaito Šventojo Rašto tekstą (Lk 24, 36-43)

Iš šventosios Evangelijos pagal Luką: [Jiems besikalbant apie tai, kas įvyko,] pats Jėzus atsirado tarp jų ir prabilo: „Ramybė jums!“ Virpėdami iš išgąsčio, jie tarėsi matą dvasią. O jis paklausė: „Ko taip išsigandote, kodėl jūsų širdyse gimsta dvejonės? Pasižiūrėkite į mano rankas ir kojas. Juk tai aš pats! Palieskite mane ir įsitikinsite: dvasia gi neturi kūno nei kaulų, kaip matote mane turint“. Tai taręs, jis parodė jiems rankas ir kojas. Jiems iš džiaugsmo vis dar netikint ir stebintis, Jėzus paklausė: „Ar neturite čia ko nors valgyti?“ Jie padavė jam gabalą keptos žuvies. Jis paėmė ir valgė jų akyse.

Tada vienas iš dalyvaujančiųjų skaito intencijas:

Prisikėlusiam Kristui, kuris nugalėjo mirtį ir atvėrė mums vartus į amžinybę, išsakykime savo prašymus: Prisikėlęs Kristau, apdovanok mus meile, sutarimu ir ramybe.

Visi: Išklausyk mus, Viešpatie.

Prisikėlęs Kristau, suteik sveikatos visiems sergantiems ir stiprybės tiems, kurie juos gydo ir slaugo.

Visi: Išklausyk mus, Viešpatie.

Prisikėlęs Kristau, pradžiugink visus, kurie šį rytą yra vieniši ar nuliūdę.

Visi: Išklausyk mus, Viešpatie.

Prisikėlęs Kristau, atlygink tiems, kurie šiandien dirba ir tarnauja visų labui.

Visi: Išklausyk mus, Viešpatie.

Prisikėlęs Kristau, aplankyk savo meile tuos, kurių pasiilgome ir su kuriais šiandien negalime būti kartu.

Visi: Išklausyk mus, Viešpatie.

Prisikėlęs Kristau, priimk į savo amžinąjį džiaugsmą mirusiuosius, ypač … (paminimi mirusieji).

Visi: Išklausyk mus, Viešpatie.

Vadovas: Melskimės taip, kaip mūsų Viešpats Jėzus Kristus išmokė:

Visi: Tėve mūsų, kuris esi danguje! Teesie šventas Tavo vardas, teateinie Tavo karalystė, teesie Tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto.

Po to vadovas taria: Su džiaugsmu šloviname tave, Viešpatie Jėzau Kristau, kuris, prisikėlęs iš numirusių, pasirodei mokiniams laužydamas duoną; ateik, Viešpatie, tarp mūsų, kai dėkodami valgome šias dovanas; priimk mus, tave priimančius kaip svečią savo broliuose ir seseryse, prie stalo savo Karalystėje. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius.

Visi: Amen.

Pavalgius šeimos tėvas arba vadovas taria: Mokiniai pažino Viešpatį, aleliuja.

Visi: Kai jis laužė duoną, aleliuja.

Vadovas: Melskimės. Dieve, gyvybės Šaltini, išliek į mūsų širdis Velykų džiaugsmą; davęs mums žemiško maisto, leisk nuolat gyventi nauju gyvenimu, kurį prisikeldamas Kristus mums pelnė ir gailestingai suteikė. Jis gyvena ir viešpatauja per amžius.

Visi: Amen.

Comments Off on Velykų stalo valgių palaiminimas

LIETUVOS VYSKUPŲ VELYKINIS GANYTOJIŠKASIS LAIŠKAS. Prisikėlusio Jėzaus dovana

Brangūs broliai ir seserys,

Su šv. Velykomis! Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus prisikėlimas iš numirusių yra džiugiausia žinia, kokią žmonija yra girdėjusi! Sveikiname Jus šią didžią mūsų tikėjimo šventės dieną! Ji mums skelbia: Dievas aplankė žemę kaip Jėzaus Kristaus asmuo, Jis žmones mokė, guodė ir gydė, tačiau buvo neteisingai apkaltintas ir nužudytas, bet trečią dieną prisikėlė iš numirusių. Jėzaus prisikėlimas parodė, koks yra žmogaus gyvenimo tikslas – mes esame sukurti amžinybei! Ir iki Kristaus prisikėlimo žmoniją lydėjo tikėjimas, kad gyvenimas po mirties egzistuoja. Tačiau tik po šio didingo Velykų įvykio visi mes turime galingą pagrindą vilčiai, kad išsipildys Jėzaus pasakyti žodžiai: „Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Kas tiki mane, – nors ir numirtų, bus gyvas“ (Jn 11, 25). Kokia svarbi yra mūsų tikėjimo reikšmė: nuo jo priklauso mūsų amžinas likimas! Tad dabar, pasak šv. apaštalo Pauliaus, „mes esame išgelbėti viltimi“ (Rom 8, 24). Mūsų Mokytojas ir Viešpats žada mums dangų, jei priimsime Jo meilę ir draugystę.

Šiais metais Velykas švenčiame neįprastai. Vienijamės su Jėzumi, kuris taip pat buvo priverstas dėl grėsmės gyvybei keliauti į šventes Jeruzalėje „ne viešai, o tarsi slapčiomis“ (Jn 7, 10). Ir mus karantino sąlygos verčia svarbiausią mūsų tikėjimo šventę išgyventi „tarsi slapčiomis.“ Negalime viešai ateiti į Bažnyčią ir susirinkę draugėn švęsti Velykų. Pandemija, apėmusi visą pasaulį, primena mums, kad mūsų fizinė egzistencija trapi, tačiau dužlus yra ir mūsų žmogiškas saugumas. Šiomis dienomis patiriame daug netikrumo, kuris slegia mūsų širdis. Tačiau visa tai neturi „pavogti“ mūsų džiaugsmo ir ramybės, tų brangių mūsų Prisikėlusio Viešpaties dovanų. Juk Kristus ne kartą savo mokinius guodė ir drąsino pasitikėti Juo, kuris yra istorijos ir pasaulio Viešpats.

„Jūs nebijokite!“ (Mt 28, 5), – taria Viešpaties angelas susigraudinusioms moterims, kurios atbėgo tą rytą prie Jėzaus kapo. Prisikėlęs Kristus ne kartą pasirodė išsigandusiems mokiniams tardamas: „Ramybė Jums!“ (Jn 20, 19). O tada juos ragino: „Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai“ (Mk 16, 15). Visus šiuos žodžius šiandien Viešpats taria ir mums. Krikščionio pašaukimas nešti į pasaulį ramybę ir Prisikėlusio Jėzaus paguodą.

Mes, krikščionys, žinome, kad per Kryžių ateina Prisikėlimas. Tai Velykų slėpinys. Krikščioniškas tikėjimas parodo, jog kančia gali būti išganinga, nes net ir joje atsiskleidžia Dievo malonė. Juk neretai išgyvendamas trapumą žmogus atranda Dievą. Ir iš šio pasaulinės pandemijos išbandymo gali rastis be galo daug būdų, kaip Dievas prakalbins žmones. Tikime, kad į gera keisis mūsų pasaulis.

„Jis pamatė ir įtikėjo“, – taip Evangelija apibūdina mokinį, kuris pirmas buvo atbėgęs prie kapo (Jn 20, 8). Ir mes nesiliaukime ieškoti Kristaus prisikėlimo ženklų mūsų gyvenime. Bėkime pas savo Mokytoją Kristų, net jei žmogiškai žiūrint atrodytų, kad nėra jokio pagrindo vilčiai. Vienykimės maldoje šiomis ypatingomis dienomis! Tegul šio laiko aplinkybės nesustabdo mūsų meilės ir džiaugsmo! Melskimės už ligos paliestuosius ir kenčiančius netektį artimuosius. Ypač prisiminkime maldoje ir remkime mūsų medikus ir medicinos darbuotojus, civilinės valdžios atstovus, mūsų krašto policijos, kariuomenės pareigūnus bei visus, kurie aukojasi padėdami kitiems. Te šis ypatingas laikas kviečia mus permąstyti savo gyvenimo prasmę! Tebūna to vaisius naujai atrasta Velykų žinia: Kristaus žengimas per kančią ir mirtį į Prisikėlimą. Teguodžia mus Viešpats, kad ir po sunkiausių išbandymų mūsų laukia Velykos!

Aleliuja, Kristus prisikėlė, iš tiesų prisikėlė!

Lietuvos vyskupai

Comments Off on LIETUVOS VYSKUPŲ VELYKINIS GANYTOJIŠKASIS LAIŠKAS. Prisikėlusio Jėzaus dovana

Širvintų bažnyčia atidaryta asmeninei maldai

Širvintų parapijos kunigai informuoja, kad šv. arkangelo Mykolo bažnyčia kiekvieną dieną, 17–18 val., atidaryta asmeninei maldai. Taip pat tikintieji tuo metu gali atlikti išpažintį.

Primename, kad dėl pratęsto karantino viešosios šv. Mišios neaukojamos. Tikintieji kviečiami nuotoliniu būdu dalyvauti šv. Mišiose, kurios transliuojamos per Marijos radiją, LRT televiziją, parapijų feisbukų paskyrose.

Parapijos dvasininkai kiekvieną dieną privačiai aukoja šv. Mišias prašydami Dievo palaimos, apsaugos nuo pikto ir siautėjančio COVID-19 viruso.

Telydi Jus Dievo Apvaizda ir artimo meilė!

Comments Off on Širvintų bažnyčia atidaryta asmeninei maldai

Didžioji savaitė ir šv. Velykos be viešųjų pamaldų ir šv. Mišių

Dėl COVID-19 pandemijos ir pratęsto karantino šv. Mišiose Lietuvos tikintieji ir toliau dalyvaus tik nuotoliniu būdu – net ir per šv. Velykas, svarbiausią krikščionims šventę.

Apie tai pranešė Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas arkivysk. Gintaras Grušas.

Didžiosios savaitės pamaldos

Remdamiesi Šventojo Sosto nurodymais, Lietuvos vyskupai nusprendė, kad visą Didžiąją savaitę šv. Mišios vyks be žmonių, atsisakoma visų procesijų.

Krizmos (Didžiojo ketvirtadienio ryto) Mišios vyks be visų kunigų dalyvavimo, kaip yra įprasta šiose pamaldose.

Didžiojo ketvirtadienio vakarą, Paskutinės vakarienės Mišių metu, nebus liturgijoje numatyto kojų plovimo – kadangi pamaldos vyks be susirinkusių tikinčiųjų.

„Didįjį penktadienį Šventojo Sosto nurodymu pridedamos maldos už sergančiuosius, mirštančiuosius, medikus ir visus žmones, kurie sutrikę pandemijos akivaizdoje“, – sakė arkivysk. G. Grušas. Įprastinė rinkliava dėl pagalbos Šventajai Žemei – praleidžiama.

Pati pagrindinė – Velyknakčio – liturgija bus švenčiama tiktai katedrose ir parapijų bažnyčiose – ir be žmonių. Šventojo Sosto nurodymu, nebus apeigų lauke prie laužo – kunigai Velykų žvakę uždegs iškart prie altoriaus.

Velykų ryto Mišios taip pat vyks be žmonių, tačiau 8.00 val. ryto bažnyčios skambins varpais ir skelbs Prisikėlimą.

Suaugusiųjų krikštas

Įprasta, kad per Velyknačio Mišias yra krikštijami suaugusieji, kurie visus metus ruošėsi tapti krikščionimis. Spaudos konferencijoje pranešta, kad šiais metais per Velykų Mišias nebus ir suaugusiųjų krikšto – jis atidedamas vėlesniam laikui.

Visų kitų sakramentų – Sutvirtinimo bei Pirmosios Komunijos – teikimas taip pat yra atidedamas iki karantino pabaigos.

Velykinė išpažintis

Velykinė išpažintis taip pat yra svarbi pasiruošimo svarbiausiai krikščioniškai šventei dalis. Laikas jai atlikti yra iki birželio 29 d., Petro ir Pauliaus šventės. Tad nėra skubos. „Kaip tik raginame, kad šiuo metu kuo daugiau žmonių sukeltų tobulą gailestį už savo nuodėmes ir atliktų išpažintį, kai bus galima“, – sako Vyskupų konferencijos pirmininkas.

Mišių intencijos

Nemažai žmonių kreipiasi su prašymu aukoti šv. Mišias jų intencijomis. Vyskupai primena, jog šv. Mišios ir toliau aukojamos privačiai, o norint perduoti intenciją ar palikti auką, nebūtina eiti į bažnyčią. Visą reikiamą informaciją, kontaktinius duomenis ar būdus paaukoti tikintieji turėtų rasti parapijų svetainėse. Atliekant pinigų perlaidą, paskirtyje svarbu įrašyti, už ką konkrečiai ta auka skiriama.

Nors Bažnyčios istorijoje tokios situacijos, kai tikintieji negali dalyvauti Mišiose, nėra buvę, Vyskupų konferencijos pirmininkas priminė, kad mūsų tautos istorijoje buvo panašių laikmečių, pavyzdžiui, tremtys, kai tikintieji negalėjo pasiekti kunigų. „Bažnyčia tokiais atvejais visada kviečia dvasiškai jungtis su Viešpaties artumu, išgyventi Kryžiaus slėpinį ir Prisikėlimą. Nieko nepadarysi, yra tokia situacija – nors unikali – meldžiamės pagal galimybes. Tas unikalumas yra galimybė naujoms malonėms.“

Kiti svarbūs klausimai

Dar vienas Lietuvos vyskupų sprendimas – atidėtos Lietuvos jaunimo dienos, kurios birželio pabaigoje turėjo vykti Šiauliuose. Kokia bus kita festivalio data, vyskupai spręs, kai pasibaigs karantinas.

Žurnalistams paklausus, ar pasiekia vyskupus žinia, kad atsiranda žmonių, mažomis grupelėmis susirenkančių švęsti šv. Mišias, LVK pirmininkas priminė, kad griežtas reguliavimas yra „dėl visų mūsų saugumo“. Tad, išgirdus apie tokias iniciatyvas, kunigai yra perspėjami laikytis rekomendacijų.

Spaudos konferencijos metu paminėta, jog, laidojant nuo COVID-19 mirusį žmogų, kunigas dalyvauti gali, kūnas neturi būti kremuojamas, tačiau karstas turi būti uždarytas.

Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas taip pat sakė, kad šiuo metu nėra kunigų, užsikrėtusių COVID-19 virusu, o tie, kurie grįžo iš užsienio, jau baigė saviizoliacijos laikotarpį.

Kunigai taip pat patarnauja ligoninėse ir slaugos namuose. Pasak arkiv. G. Grušo, atlikdami savo tarnystę, kunigai turi laikytis visų ligoninės ar slaugos namų medikų ir administracijos nurodymų dėl saugos priemonių. Jei asmuo nėra užsikrėtęs COVID-19 virusu, kaip ir iki šiol, ligonį kunigas lanko, jei yra pakviečiamas. Ligoniui, užsikrėtusiam COVID-19 virusu, „kapelionai teikia dvasinę pagalbą nuotoliniu būdu“.

Šaltinis: Bernardinai.lt

Comments Off on Didžioji savaitė ir šv. Velykos be viešųjų pamaldų ir šv. Mišių

Tikintieji kas vakarą, skambant bažnyčių varpams, kviečiami melstis į šv. Juozapą už medikus ir sergančius koronavirusu

LIETUVOS VYSKUPAI karantino metu nurodo „kas vakarą, 20 val., skambant bažnyčių varpams, asmenine ar šeimos malda palaikyti ligonius, gydytojus, slaugytojus ir visus, kuriems šis metas yra ypač sunkus. Prašant Bažnyčios globėjo šv. Juozapo užtarimo, Vyskupai ragina melstis malda „Į tave, palaimintasis Juozapai, kreipiamės vargų spaudžiami“.

Vyskupai kovo 20 d. paskelbė „Atgailos ir pasninko diena. Tą dieną tikintieji yra kviečiami melstis bei aukoti savo pasninką už sergančiuosius, medikus ir visus, kurie dirba siekdami pažaboti šį virusą“.

Gerbiami Parapijiečiai, prašome atsiliepti į šuos vyskupų nurodymus! 

Parapijos klebonas

Malda į palaimintąjį Juozapą:

Į TAVE, PALAIMINTASIS JUOZAPAI, kreipiamės vargų spaudžiami.
Melsdami Tavo švenčiausią Sužadėtinę pagalbos,
    su pasitikėjimu prašome, kad ir Tu mus globotum.
Dėl tos skaisčios meilės, kuri Tave jungė su nekaltąja Mergele, Dievo Gimdytoja,
    ir dėl to tėviško džiaugsmo, su kuriuo glaudei prie savęs Kūdikėlį Jėzų,
    maloningai pažvelk į visus, kuriuos Jėzus Kristus yra atpirkęs savo Krauju,
    ir mūsų reikaluose padėk mums savo galia ir užtarimu.
Rūpestingasis šventosios Šeimos Sarge, saugok Jėzaus Kristaus žmones.
Mylimasis Tėve, padėk mums išvengti visokių klaidų ir nupuolimų.
Galingasis Gelbėtojau, stiprink mus kovoje su tamsos galybėmis ir,
    kaip anuomet išgelbėjai Kūdikėlį Jėzų iš gresiančio jo gyvybei pavojaus,
    taip dabar gink šventąją Dievo Bažnyčią nuo priešo žabangų ir nuo visokių nelaimių,
    o kiekvieną mūsų nuolat globok, kad, stiprinami Tavo pavyzdžio ir pagalbos,
    galėtume šventai gyventi, Dievo malonėje numirti ir pasiekti amžinąją dangaus laimę.
Amen.

Comments Off on Tikintieji kas vakarą, skambant bažnyčių varpams, kviečiami melstis į šv. Juozapą už medikus ir sergančius koronavirusu