Karantinas ir Bažnyčia

Nuo gruodžio 16 d. visoje Lietuvoje įsigaliojo griežtos karantino sąlygos, kai ribojamas ne tik gyventojų judėjimas, bendravimas, bet, pasak žiniasklaidos, uždaromos bažnyčios.

Gruodžio 15 d. Lietuvos vyskupai kreipėsi į tikinčiuosius. „Šiomis dienomis ypač svarbi mūsų vienybė, solidarumas ir pagarba vieni kitiems, – rašoma kreipimesi. – Atsižvelgdami į mus ištikusios situacijos rimtumą ir krašto valdžios paskelbtus apribojimus, nutarėme nuo gruodžio 16 d. iki sausio 3 d. sustabdyti viešas pamaldas bažnyčiose. Kaip jau buvo pavasarį, taip ir dabar raginame tikinčiuosius jungtis į šv. Mišias, transliuojamas per televiziją, radiją ar internetu.“

Bažnyčios neuždaromos, priešingai, jos lieka atviros, „kad tikintieji galėtų privačiai melstis, atlikti išpažintį ir priimti šv. Komuniją susitarę su kunigu. Kunigai budės bažnyčiose ar klebonijose ir priims tikinčiuosius. Laidotuvių šv. Mišios ar kitų sakramentų šventimas vyks tik artimiausių šeimos narių aplinkoje.“

Kunigą visuomet rasite bažnyčioje arba raštinėje, tada galėsite įsigyti ir kalėdaičių, ir susitarti dėl išpažinties, ir dėl laidotuvių šv. Mišių.

Raštinėje interesantai priimami nuo 8 iki 18 val.

Pasiteirauti galima:

tel. Nr. 8 611 43 915,

el. paštu: sirvintubaznycia@gmail.com

Comments Off on Karantinas ir Bažnyčia

Kalėdinių šv. Mišių laikas

Kalėdinės šv. Mišios Lietuvos vyskupų sprendimu bus aukojamos be tikinčiųjų:

Gruodžio 24 d. 10 ir 22 val.

Gruodžio 25 d. 9 val.

Gruodžio 26 d. 10 ir 18 val.

Gruodžio 27 d. 10, 12 ir 18 val.

Gruodžio 31 d. 10 ir 18 val.

Sausio 1 d. 12 val.

Comments Off on Kalėdinių šv. Mišių laikas

Informacija dėl šv. Mišių ir kalėdaičių įsigijimo

Vadovaujantis Lietuvos vyskupų sprendimu, nuo gruodžio 16 d. iki sausio 3 d. šv. Mišios aukojamos be tikinčiųjų.

Šv. Mišios aukojamos:

Darbo dienomis 9 ir 18 val.

Šeštadieniais 10 ir 18 val.

Sekmadieniais 10, 12 ir 18 val.

Kleboną-dekaną visuomet rasite prieš arba po šv. Mišių, tada galėsite įsigyti ir kalėdaičių.

Vadovaujantis Lietuvos vyskupų sprendimu, nuo gruodžio 16 d. iki sausio 3 d. šv. Mišios aukojamos be tikinčiųjų.

Raštinėje interesantai priimami nuo 8 iki 18 val.

Pasiteirauti galima tel. Nr. 8 611 43 915, el. paštu sirvintubaznycia@gmail.com

Comments Off on Informacija dėl šv. Mišių ir kalėdaičių įsigijimo

Lapkričio 29 d. – advento pradžia

Kalėdaičiai

Sekmadienį, lapkričio 29 d., Bažnyčia pasitinka adventą – šlovingo Kristaus gimimo laukimo laiką. Šeimose tėvai su vaikais ruošia advento kalendorius, bažnyčiose tikintieji pina advento vainikus papuošdami keturiomis žvakėmis, simbolizuojančiomis laikotarpio trukmę. Taip pat tikintieji raginami per šį laukimo laiką atlikti kuo daugiau labdaringų, artimo meilės darbų, daugiau skirti laiko maldai, laiką leisti ne triukšminguose susibūrimuose ar šventėse, o tyloje. Be to, šis ramybės laikotarpis yra puiki proga šeimos nariams, ypatingai siaučiant Covid-19 virusui, pabūti kartu, mokytis vieniems kitus priimti su meile, kantrybe, atsakomybe.

Širvintų parapijos jaunimas taip pat tęsia savas tradicijas ir Širvintų ir Bagaslaviškio bažnyčioms ir jų tikintiesiems nupynė advento vainikus, patys dekoravo. Ši jaunimo iniciatyva džiugina parapijiečius. Būtų keista, jei būtų kitaip.

Širvintų parapijos dekanas kun. Leonas Klimas parapijiečiams parūpino kalėdaičių, kurių galima įsigyti jau šį sekmadienį, po šv. Mišių. Taip pat prieš ir po šv. Mišių per visą advento laikotarpį tikintieji galės įsigyti kalėdaičių bažnyčioje. Be kalėdaičių neįsivaizduojama šv. Kūčių vakarienė. Tai tarsi mūsų – tikinčiųjų, šeimos narių – vienybės, bendrumo ir taikos simbolis. Kū­čių va­ka­rą lau­žo­me ka­lė­dai­tį, pa­sižada­me da­ly­tis vie­ni su ki­tais Die­vo ma­lo­nė­mis, mei­le, rū­pes­čiais, džiaugs­mais, ne­šio­ti vie­ni ki­tų naš­tas. To­dėl ka­lė­dai­čio lau­žy­mas pa­ly­di­mas pa­ties Jė­zaus iš­mo­ky­ta „Tė­ve mū­sų“ mal­da, ku­ri yra Die­vo vai­kų vie­ny­bės mal­da. Šv. Mo­ti­na Te­re­sė sa­ky­da­vo: „Besimel­džian­ti šei­ma išlie­ka vie­nin­ga“.

Comments Off on Lapkričio 29 d. – advento pradžia

Policijos dienos proga apdovanojimai ir sveikinimai

Policijos pareigūnai su dekanu L. Klimu po Šv. Mišių

Policijos (Angelų sargų) dienos proga Vilniaus apskr. VPK viršininko Sauliaus Gago apdovanotieji: Širvintų r. PK vyresnysis tyrėjas Neivaldas Četrauskas apdovanotas antrojo laipsnio pasižymėjimo ženklu „UŽ NEPRIEKAIŠTINGĄ TARNYBĄ“, Vilniaus apskr. VPK Širvintų r. PK vyriausioji patrulė Kristina Aukštakojienė apdovanota Padėkos raštu už nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą. Dėkojame LR Seimo nariui Petrui Čimbarui už įvertinimą ir padėkas.

Širvintų policijos komisariato pareigūnai dėkoja Širvintų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios dekanui Leonui Klimui už jaukų priėmimą Dievo namuose ir šv. Mišias už policijos pareigūnus.

„Smagu jausti, kad esame reikalingi ir įvertinti. LABAI AČIŪ VISIEMS SOCIALINIAMS PARTNERIAMS UŽ SVEIKINIMUS IR GRAŽIUS ŽODŽIUS“, – rašoma feisbuko socialinėje paskyroje Širvintų PK Bendruomenės Pareigūnai .

Comments Off on Policijos dienos proga apdovanojimai ir sveikinimai

Susitikimas dėl Pirmosios šv. Komunijos

Rugsėjo 25 d. 18.00 val., po šv. Mišių, vyks susitikimas dėl Pirmosios šv. Komunijos. Maloniai kviečiame dalyvauti tėvelius ir norinčius pasiruošti pirmą kartą priimti Eucharistijos ir Atgailos sakramentus.

Comments Off on Susitikimas dėl Pirmosios šv. Komunijos

Tituliniai šv. Arkangelo Mykolo atlaidai

Comments Off on Tituliniai šv. Arkangelo Mykolo atlaidai

INFORMACIJA DĖL PASIRUOŠIMO SUTVIRTINIMO SAKRAMENTUI

2020–2021 mokslo metais pageidaujantys pasiruošti Sutvirtinimo sakramentui, turi parašyti prašymą (prašymo formą rasite žemiau) ir pateikti tikybos mokytojai Nomedai Drazdienei.

Suaugę, norintys pasiruošti Sutvirtinimo sakramentui, prašymus turi pateikti Širvintų Šv. arkangelo Mykolo parapijos klebonui Leonui Klimui.

Registracija vyks iki rugsėjo 21 d.

Susirinkimo data ir laikas, kuriuo metu suteiksime visą informaciją, bus paskelbta vėliau.

Pagarbiai Širvintų Šv. arkangelo Mykolo parapijos klebonas Leonas Klimas

Prašymo forma:

Comments Off on INFORMACIJA DĖL PASIRUOŠIMO SUTVIRTINIMO SAKRAMENTUI

INFORMACIJA DĖL PASIRUOŠIMO PIRMAJAI KOMUNIJAI

Iškilmės akimirkos

Gerb. ketvirtų klasių mokinių tėveliai,

2020–2021 mokslo metais jūsų vaikai (globotiniai), Jums pageidaujant, galės ruoštis Atgailos ir Eucharistijos sakramentams.

Tam, kad jūsų vaikai (globotiniai) būtų ruošiami minėtiems sakramentams, reikia parašyti prašymą (laisva forma) Širvintų Šv. arkangelo Mykolo parapijos klebonui Leonui Klimui ir nurodyti, kad norite, jog jūsų vaikas (globotinis) būtų ruošiamas Atgailos ir Eucharistijos sakramentams. Prašyme taip pat turi būti nurodyta:

  1. Vieno iš tėvų (globėjų) vardas, pavardė.
  2. Gyvenamoji vieta.
  3. Kontaktinis telefonas (dėl informacijos suteikimo).
  4. Vaiko elektroninio pašto adresas, jeigu reikėtų mokytis nuotoliniu būdu (arba vieno iš tėvų, jeigu vaikas neturi elektroninio pašto).
  5. Jūsų vaiko (globotinio) vardas, pavardė.
  6. Gimimo data.
  7. Klasė, kurioje mokosi.
  8. Kartu su prašymu reikia pristatyti nukopijuotą Krikšto sakramentą liudijantį dokumentą.

Prašymus paduokite tikybos mokytojoms arba klasės mokytojai.

Registracija vyks iki 2020 m. rugsėjo 21 d.

Susirinkimo data ir laikas, kuriuo metu suteiksime visą informaciją, bus paskelbta vėliau.

Pagarbiai

Širvintų Šv. arkangelo Mykolo parapijos klebonas Leonas Klimas

Comments Off on INFORMACIJA DĖL PASIRUOŠIMO PIRMAJAI KOMUNIJAI

Širvintų dekanato diena ir „Mykoliukų“ giesmės Pivašiūnų šventovėje per Žolinės atlaidus

Kiekvienais metais Kaišiadorių vyskupijoje esančioje šventovėje Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje švenčiami didieji tituliniai atlaidai. Kiekviena atlaidų diena turi savo ypatingą intenciją. Rugpjūčio 21 diena buvo skirta Širvintų dekanatui ir šią dieną buvo meldžiamasi už tikybos mokytojus, katechetus ir pedagogus.

Tikybos mokytojos Nomeda Drazdienė ir Renata Blusevičienė

10.00 val. Šv. Mišias aukojo Širvintų dekanato dekanas, Širvintų Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios klebonas Leonas Klimas. Šv. Mišiose skaitinius skaitė Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos tikybos mokytoja Jūratė Mačiulienė, giedojo Širvintų parapijos tikybos mokytojos Renata Blusevičienė ir Nomeda Drazdienė, grojo Širvintų Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios vargonininkas Dailius Kavalevskis.

Vaikų choras „Mykoliukai“

12.00 val. Šv. Mišias aukojo Kaišiadorių vyskupas ordinaras Jonas Ivanauskas. Giedojo Širvintų Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios vaikų choras „Mykoliukai“, vadovas Dailius Kavalevskis.

Po Šv. Mišių „Mykoliukai“ įsiamžino nuotraukoje su Jo Ekscelencija Kaišiadorių vyskupu Jonu Ivanausku.

Su J. E. vyskupu Jonu Ivanausku

„Mykoliukų“ vasaros įsimintinos maldingos ir pramoginės kelionės baigėsi su Žolinės atlaidais Pivašiūnuose.

Ačiū visiems, kas meldžiasi už „Mykoliukus“, palaiko juos ir remia. O „Mykoliukai“ pažada ir toliau giedoti Dievo garbei ir savo giesmėmis melstis už visus.

Tikybos mokytoja Renata Blusevičienė

Comments Off on Širvintų dekanato diena ir „Mykoliukų“ giesmės Pivašiūnų šventovėje per Žolinės atlaidus