SUSITIKIMAS DĖL PIRMOSIOS KOMUNIJOS

Comments Off on SUSITIKIMAS DĖL PIRMOSIOS KOMUNIJOS

,,Mykoliukai“ Kryžiaus Išaukštinimo atlaiduose Micaičiuose

Rugsėjo 15 d., sekmadienį, „Mykoliukai“ vyko į Žemaitiją, Šiaulių r., Micaičių parapiją. Buvome pakviesti klebono kun. Alionido Budriaus giedoti Kryžiaus Išaukštinimo atlaiduose. Nors kelionė truko 2,5 val., tačiau ji neprailgo, nes pro automobilių langus grožėjomės žemaitijos gamtos vaizdais. Žemaitija mus pasitiko labai vėjuota.
Micaičių bažnytėlė nedidelė, medinė, tačiau labai jauki. Mus šiltai pasitiko ne tik parapijos klebonas kun. Alionidas Budrius, bet ir vargonininkė Birutė Jarošienė.
Pasibaigus Šv. Mišioms, buvome pakviesti į Micaičių kultūros centrą. Kartu su parapijiečiais žiūrėjome spektaklį pagal rašytojo, kanauninko kun. J. T. Vaižganto pjesę „Žemės ar moters“, kurį padovanojo žiūrovams Birštono KC suaugusiųjų teatro trupė, vadovaujama režisieriaus Rimanto Jacunsko. Po spektaklio laukė dar viena pramoga – mini zoologijos sodas su įvairiais gyvūnėliais ir ropliais, kuriuos buvo galima ne tik apžiūrėti, bet ir palaikyti rankose. Paskutinė pramogų stotelė buvo cepelinų „balius“. Kun. Alionidas Budrius „Mykoliukus“ bei teatro trupės aktorius vaišino cepelinais kavinėje, Kuršėnuose.
Pavargę, bet sotūs ir pilni malonių įspūdžių leidomės vėl į ilgą kelionę namo. Buvo kilusi mintis patraukti link Palangos, nes iki Baltijos jūros buvo likę tik 120 km. Tačiau šią pramogą atidėjom kitam kartui.
Už pakvietimą bei šiltą priėmimą dėkojame klebonui kun. Alionidui Budriui, vargonininkei Birutei Jarošienei. Dėkojame tėveliams, kurie vežė nuosavu transportu ir savo laisvą laiką skyrė „Mykoliukams“.

Comments Off on ,,Mykoliukai“ Kryžiaus Išaukštinimo atlaiduose Micaičiuose

Šv. arkangelo Mykolo atlaidų akimirkos

Rugsėjo 29 d. širvintiškiai šventė Šv. arkangelo Mykolo atlaidus. Šv. Mišias aukojo vyskupas emeritas Juozapas Matulaitis, giedojo sumos ir vaikų chorai.

Atlaidų akimirkos:

Comments Off on Šv. arkangelo Mykolo atlaidų akimirkos

Šv. arkangelo Mykolo atlaidai. Šv. Mišių laikas

Comments Off on Šv. arkangelo Mykolo atlaidai. Šv. Mišių laikas

Širvintų jaunimo šlovinimo grupė Punske

Širvintų parapijos jaunimo šlovinimo grupė 2019 m. rugsėjo 8 d. lankėsi Punske. Ji Punsko bažnyčioje per šv. Mišias giedojo šlovinimo giesmes, o pamaldoms pasibaigus surengė liaudiškų ir populiarių dainų koncertą.

Jaunimo šlovinimo grupės giesmes ir liaudiškų ir populiarių dainų koncertą galite pasižiūrėti čia.

Comments Off on Širvintų jaunimo šlovinimo grupė Punske

Širvintų parapijoje naujas kunigas

Kunigas Adomas Adukauskas prisistato parapijiečiams

Šį sekmadienį (rugpjūčio 25 d.) Čiobiškio bažnyčioje Šv. Baltramiejaus atlaidai. O Bagaslaviškio Švento Kryžiaus Atradimo bažnyčioje nemažesnis įvykis. Šv. Mišias aukojo naujai paskirtas kunigas Adomas Adukauskas iš Lenkijos.

Sakydamas pamokslą, kunigas Adomas pirmiausia padėkojo dekanui Leonui Klimui už šiltą ir malonų priėmimą. Po to trumpai prisistatė: gimė ir augo Lenkijoje. Seneliai lietuviai gyveno Punske. Vasarodamas pas juos, Adomas išmoko kalbėti lietuviškai, tačiau mokykloje ir kunigų seminarijoje mokėsi lenkų kalba. Širvintų parapija – tai antroji parapija jauno kunigo biografijoje. Prieš tai kunigavo Elko parapijoje. Kalbėdamas kunigas Adomas atsiprašė susirinkusių tikinčiųjų už galbūt neteisingai ištartus žodžius.

Bagaslaviškiečiai šiltai priėmė naująjį kunigą. Sveikindama kunigą Adomą, Lauryno Stuokos-Gucevičiaus lietuvių kalbos mokytoja Edita Rutkauskienė pabrėžė, kad kunigas puikiai kalba lietuviškai.

Bagaslaviškio Gyvojo rožinio pirmininkė Elena Pakalnienė pakvietė visus susirinkusius prie parapijos namų, kur naujasis kunigas turėjo pasodinti jo atvykimą priminsiančią gėlę. Gėlės pasirinkimą nulėmė pavadinimas – „Nepalik“. Tai lyg įpareigojimas naujam kunigui – nepalikti šios parapijos. „Mes tik sutinkam ir palydim kunigus. Šis tepasilieka ilgam“, – kalbėjo E. Pakalnienė.

Vakarines Šv. Mišias Širvintų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje taip pat aukojo kunigas Adomas. Jam talkino iš Lenkijos atvykęs buvęs mūsiškis kunigas Povilas Slaminis. Dabar kunigas Povilas pas mus svečias. Jis Kaišiadorių vyskupo parėdymu perkeltas į Punsko parapiją.

Kunigas Adomas tarp Lenkijos kunigų geriausiai moka lietuviškai, todėl buvo paskirtas į Širvintas, kad patobulintų lietuvių kalbą, nes ateityje, jei tektų dirbti Punske ar Suvalkuose, galės lengvai bendrauti su lietuviais parapijiečiais. Tačiau tai tolima ateitis, o šiandien ir bagaslaviškiečiai, ir širvintiškiai džiaugiasi jaunu kunigu, linki jam stiprybės ir gerų darbų savo senelių žemėje.

Nuotraukos Valdos Patinskienės

Comments Off on Širvintų parapijoje naujas kunigas

ŽOLINĖS ATLAIDAI PIVAŠIŪNUOSE

Žolinė – rugpjūčio 15 d. – Lietuvoje paskelbta nedarbo diena. Tai Marijos dangun ėmimo diena. Kaišiadorių vyskupijoje, Pivašiūnuose, vyksta pagrindiniai atlaidai, jau nuo 1988 m. trunkantys aštuonias dienas. Juose tradiciškai dalyvauja Širvintų šv. arkangelo Mykolo bažnyčios choristai, vadovaujami vargonininko Sigito Kirtiklio.
Gražus būrys iš pat ryto rinkosi sutartose vietose ir smagiai nusiteikę leidosi į žinomą kelią. Choro veteranai Elena Jankauskienė, Antanas Marcinkevičius, Romas Dambrauskas kažin ar suskaičiuoja kelintą kartą vyksta į atlaidus Alytaus rajone.
Dabar žmonės keliauja automobiliais, autobusais, kas eina piligriminį kelią. Pavyzdžiui, prieš I pasaulinį karą maldininkai į Pivašiūnus eidavo procesijomis, nešini bažnytinėmis vėliavomis ir altorėliais. Jie keliaudavo keletą dienų, nakčiai apsistodami pas ūkininkus. Pivašiūnuose jie taip pat apsigyvendavo pas vietinius žmones ar nakvodavo tiesiog po atviru dangumi. Čia visuomet susirinkdavo daug ligonių, luošų ir vargšų. Jie gerdavo vandenį iš vietos mineralinių šaltinių ir daugelis dažnai pasijusdavo geriau, ypač kenčiantys nuo alergijų, akių infekcijų ar nervinių ligų. Pasakojama daug legendų apie stebuklingus išgijimus.
Tūlas paklaustas, kas juos traukia į Pivašiūnus, atsako – Dievo Motinos Marijos paveikslas. Jis nuo seno garsėja savo stebuklinga galia. Tai liudija senieji votai (dovanos), pakabinti prie paveikslo atsidėkojant už čia patirtas malones. Senieji bažnyčių Elenchai ir naujieji pasakojimai liudija stebuklingą paveikslo gydomąją galią. Gyvas maldininkų įsitikinimas ir pasitikėjimas, kad Pivašiūnų Dievo Motinos paveikslas

yra nepaprastas, stebuklingas, šventas ir maloningas, kelia tikinčiųjų dvasią.
Kaip kasmet, taip ir šiemet, į Šv. Mišias atvyko piligrimai ne tik iš visos Lietuvos, bet ir svečiai iš užsienio. Šv. Mišias aukojo emeritas kardinolas Audrys Juozas Bačkis, dalyvavo svečiai iš Vokietijos, kaimyninių vyskupijų. Tarp garbingų atlaidų svečių buvo Seimo nariai, Alytaus miesto ir rajono vadovai, tarybos nariai. Šventoriuje buvo klausomos išpažintys, „Marijos radijo“ savanoriai maloniai bendravo su tikinčiaisiais, pasakojo apie „Marijos radijo“ stoties statybos reikalus, aiškino, ko dar trūksta iki stoties atidarymo. Darbai vyksta pakankamai greitai, tačiau dar reikia finansinės paramos. Maldininkai aukojo statyboms, kas kiek gali skirti.
Po kunigų sveikinimų ir linkėjimų, pasibaigus Šv. Mišioms, choristai vaišinosi kareiviška koše. Grįždami namo širvintiškiai dar sustojo prie Pivašiūnų ežero, kur vietiniai gyventojai švenčia šventes, yra įsirengę etradą. Atlaidai, laisvadienis, puikus oras, gera pabūti su vienminčiais, kur skubėti? Pabendrauti, padainuoti, pasidžiaugti, kad visi esame kartu.
Pastaraisiais dešimtmečiais visą oktavą švenčiant Marijos Ėmimo į dangų atlaidus susiklostė tradicija kiekvieną atlaidų aštuondienio dieną skirti vis kitai tiek Lietuvos Bažnyčiai, tiek Kaišiadorių vyskupijai svarbiai intencijai. Tad per didžiuosius atlaidus Pivašiūnuose meldžiamasi už šeimas, jaunimą, ligonius ir apleistuosius, misionierius, mokytojus ir mokinius, žemdirbius, meldžiama apsaugos gyvybei, pašaukimų, taikos… Per atlaidus rengiamos katechezės, vyksta programa jaunimui.
Rugpjūčio 16 dieną Pivašiūnų bažnyčioje buvo aukojamos Šv. Mišios už tikybos mokytojus ir katechetus. Šią dieną vėl giedojo širvintiškiai. Šįkart tikybos mokytojos R. Blusevičienė ir N. Drazdienė, vargonininkas D. Kavalevskis ir vaikų choras „Mykoliukai“ atstovavo Širvintų dekanatui. Jiems talkino Paparčių vargoninkas V. Zujus. O rugpjūčio 22 d. šventovėje melsis Širvintų dekanato Gyvojo rožinio maldininkai. Ir vėl kelionė į Dzūkiją!

Valda PATINSKIENĖ, Šaltinis:www.sirvis.lt

Nuotraukos autorės ir iš feisbuko paskyrų.

Comments Off on ŽOLINĖS ATLAIDAI PIVAŠIŪNUOSE

Širvintų dekanato diena Žolinės atlaiduose Pivašiūnuose

Vienoje iš garsiausių Kaišiadorių vyskupijoje esančių šventovių Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje švenčiami dideli tituliniai atlaidai. Jie trunka aštuonias dienas. Kiekvienam Kaišiadorių vyskupijos dekanatui yra skirta viena atlaidų diena, per kurią meldžiamasi skirtingomis intencijomis. Šiais metais per Širvintų dekanato dieną – rugpjūčio 16d. – tikintieji meldėsi už tikybos mokytojus, katechetus ir pedagogus.

Likus pusvalandžiui iki Šv. Mišių kalbamas rožinis. 10.00 val. Šv. Mišias aukojo Širvintų dekanato dekanas, Širvintų Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios klebonas Leonas Klimas. Giedojo Širvintų parapijos tikybos mokytojų bei vargonininkų kvartetas: tikybos mokytojos Renata Blusevičienė ir Nomeda Drazdienė, Paparčių parapijos vargonininkas Viktoras Zujus, grojo Širvintų Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios vargonininkas Dailius Kavalevskis.

12.00 val. Šv. Mišias aukojo Kaišiadorių vyskupas ordinaras Jonas Ivanauskas. Homiliją sakė Kaišiadorių katedros rez. bažn. t. lic. Gediminas Tamošiūnas. Giedojo Širvintų Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios vaikų choras „Mykoliukai“, vadovas Dailius Kavalevskis.

„Mykoliukai“ šiuose atlaiduose pirmą kartą atliko Mišias vaikams, kurias sukūrė Rita Čyvaitė-Kliorienė.

Po Šv. Mišių „Mykoliukai“ pabendravo ir įsiamžino nuotraukoje su Jo Ekscelencija Kaišiadorių vyskupu Jonu Ivanausku.

„Mykoliukams“ atlaidai Pivašiūnuose paliko didelį įspūdį. Grįždami namo aplankė Trakus, skanavo Karaimų nacionalinį patiekalą – kibinus.

Su Žolinių atlaidais Pivašiūnuose baigėsi „Mykoliukų“ vasara.

Comments Off on Širvintų dekanato diena Žolinės atlaiduose Pivašiūnuose

,,Mykoliukai“ Kaišiadorių katedros palaimintojo Teofiliaus Matulionio koplyčioje

Kiekvieną sekmadienį Kaišiadorių katedroje, palaimintojo Teofiliaus Matulionio koplyčioje 17.00 val. vyksta Švč. Sakramento adoracija, o po jos, 18.00 val., Šv. Mišios, kurias tiesiogiai transliuoja „Marijos radijas“.

Rugpjūčio 11 d. Širvintų bažnyčios vaikų chorelis „Mykoliukai“ vyko giedoti į pal. Teofiliaus Matulionio koplyčią. Šv. Mišias aukojo Žaslių Šv. Jurgio parapijos klebonas Algis Ananis. Adoracijos metu buvo giedamos Taize giesmės.

Po Šv. Mišių buvome pakviesti į agapę, į kurią mus šiltai priėmė Kaišiadorių katedros vikaras kun. Mindaugas Grenda ir Žiežmarių bažnyčios rezidentas, pal. Teofiliaus Matulionio kanonizacijos postulatorius kun. Marius Talutis.

Kaip visada, nuoširdžiai dėkojame tėveliams, kurie negailėdami savo laiko savanoriškai veža „Mykoliukus“.

Comments Off on ,,Mykoliukai“ Kaišiadorių katedros palaimintojo Teofiliaus Matulionio koplyčioje

„Mykoliukai“ Žolinės atlaiduose Bagaslaviškyje

Kiekvienais metais rugpjūčio 15 d. Bažnyčia švenčia Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmę – Žolinę, liaudyje vadinama „Užmigimu“. Daugelyje Lietuvos bažnyčių vyksta Žolinės atlaidai.

Šią dieną Bagaslaviškio Šv. Kryžiaus atradimo bažnyčia buvo pilna tikinčiųjų ir piligrimų. Šv. Mišias aukojo svečias kun. kapelionas Marius Žitkauskas. Giedojo Širvintų Šv. Arkangelo Mykolo parapijos vaikų choras „Mykoliukai“.

„Mykoliukai“ dėkoja Bagaslaviškio parapijos bendruomenei už šiltą priėmimą.

Comments Off on „Mykoliukai“ Žolinės atlaiduose Bagaslaviškyje