Lapkričio 29 d. – advento pradžia

Kalėdaičiai

Sekmadienį, lapkričio 29 d., Bažnyčia pasitinka adventą – šlovingo Kristaus gimimo laukimo laiką. Šeimose tėvai su vaikais ruošia advento kalendorius, bažnyčiose tikintieji pina advento vainikus papuošdami keturiomis žvakėmis, simbolizuojančiomis laikotarpio trukmę. Taip pat tikintieji raginami per šį laukimo laiką atlikti kuo daugiau labdaringų, artimo meilės darbų, daugiau skirti laiko maldai, laiką leisti ne triukšminguose susibūrimuose ar šventėse, o tyloje. Be to, šis ramybės laikotarpis yra puiki proga šeimos nariams, ypatingai siaučiant Covid-19 virusui, pabūti kartu, mokytis vieniems kitus priimti su meile, kantrybe, atsakomybe.

Širvintų parapijos jaunimas taip pat tęsia savas tradicijas ir Širvintų ir Bagaslaviškio bažnyčioms ir jų tikintiesiems nupynė advento vainikus, patys dekoravo. Ši jaunimo iniciatyva džiugina parapijiečius. Būtų keista, jei būtų kitaip.

Širvintų parapijos dekanas kun. Leonas Klimas parapijiečiams parūpino kalėdaičių, kurių galima įsigyti jau šį sekmadienį, po šv. Mišių. Taip pat prieš ir po šv. Mišių per visą advento laikotarpį tikintieji galės įsigyti kalėdaičių bažnyčioje. Be kalėdaičių neįsivaizduojama šv. Kūčių vakarienė. Tai tarsi mūsų – tikinčiųjų, šeimos narių – vienybės, bendrumo ir taikos simbolis. Kū­čių va­ka­rą lau­žo­me ka­lė­dai­tį, pa­sižada­me da­ly­tis vie­ni su ki­tais Die­vo ma­lo­nė­mis, mei­le, rū­pes­čiais, džiaugs­mais, ne­šio­ti vie­ni ki­tų naš­tas. To­dėl ka­lė­dai­čio lau­žy­mas pa­ly­di­mas pa­ties Jė­zaus iš­mo­ky­ta „Tė­ve mū­sų“ mal­da, ku­ri yra Die­vo vai­kų vie­ny­bės mal­da. Šv. Mo­ti­na Te­re­sė sa­ky­da­vo: „Besimel­džian­ti šei­ma išlie­ka vie­nin­ga“.

UncategorizedPermalink

Comments are closed.