J. E. Jonas Ivanauskas: „Esate krikščionys su kokybės ženklu“

Širvintų parapija Valstybės dieną minėjo švęsdama Sutvirtinimo sakramento šventę. 51 sutvirtinamasis visus mokslo metus lankė katechezes, kurias vedė mokytoja Nomeda Drazdienė ir kunigas vikaras Adam Adukowski, o pirmadienį, liepos 6 d., jau stovėjo šventoriuje puošniai pasidabinę ir nekantriai laukdami J. E. vyskupo Jono Ivanausko, kad suteiktų Sutvirtinimo sakramentą ir sustiprintų Šventąja Dvasia.

J. E. vyskupas džiaugėsi pasirengusiais sutvirtinamaisiais ir pabrėžė, kad, priėmę sutvirtinimo sakramentą, krikščionys yra su kokybės ženklu, iš naujo atranda jiems suteiktas Šventosios Dvasios dovanas, turi daugiau drąsos liudyti krikščionišką tikėjimą. Taip krikščionio gyvenime atbaigiamas Krikštas, išliejama Šventosios Dvasios malonė ir sieloje įspaudžiama neišdildoma žymė, sustiprinamas tikėjimas. Be to, J. E. dar kartą priminė, kad sutvirtinimo sakramento reikia tam, kad būtų paskatintas Krikšto malonės augimas. Anot Vyskupo, sakramentą priimantis žmogus labiau išgyvena Dievo vaiko pašaukimą, tvirčiau susivienija su Kristumi ir Katalikų Bažnyčia kaip tikinčiųjų bendruomene.

Drauge su vyskupu J. Ivanausku Šv. Mišias aukojo vyskupijos kancleris Gediminas Tamošiūnas, Širvintų parapijos vikaras kunigas Adam Adukowski. Tikinčiųjų širdis dievop kėlė vaikų choras „Mykoliukai“.

Dera atkreipti dėmesį, nors karantinas jau baigėsi, tačiau J. E. vyskupas laikėsi įmanomų atsargumo priemonių, prieš suteikdamas sutvirtinimo sakramentą, dezinfekuodavo rankas, šv. Mišios, vyskupo pageidavimu, buvo aukojamos lauke.

Po vyskupo palaiminimo dekanas kun. Leonas Klimas padėkojo sutvirtinamiesiems, jų tėveliams, pakvietė aktyviau dalyvauti šv. Mišiose, nuoširdų AČIŪ tarė ir tikybos mokytojams, ir choreliui „Mykoliukai“ bei jo vadovui Dailiui Kavalevskiui.

Kviečiame pasižiūrėti sutvirtinimo sakramento teikimo akimirkas:

UncategorizedPermalink