Maldos vienybėje…

2002 m. rugpjūčio 1 d. Širvintų parapijos tuometinis klebonas mons. kun. Juozapas Dabravolskas pakvietė parapijiečius sukurti Gyvojo Rožinio maldos grupę. Susibūrė dvidešimties žmonių maldos būrelis. Jo nariai įsipareigojo kasdien melstis po vieną jiems skirtą Rožinio maldos slėpinį, išreiškiant gyvą tikėjimą ir nuoširdžią meilę Išganytojui ir Švč. Mergelei Marijai. Šiai maldos grupei pradėjo vadovauti Marytė Olšauskienė.

Kiek vėliau Širvintų klebonas, dekanas kun. Leonas Klimas priminė parapijiečiams: „Budėkite ir melskitės, kad nepatektumėte į pagundą. Dvasia ryžtinga, bet kūnas  silpnas“ (Mt 26, 41).

2008 m. tuometinis Kaišiadorių vyskupas J. E. Juozapas Matulaitis vyskupijoje atkūrė Gyvojo Rožinio draugiją su tikslu melsti arkivyskupui Dievo tarnui Teofiliui Matulioniui altoriaus šventojo garbės, nes jo beatifikacijos bylos dokumentai buvo baigti ruošti ir pristatyti į Romą, į Šventųjų Skelbimo kongregaciją.

Kaišiadorių vyskupijos Gyvojo Rožinio draugija (GRD) leidžia kasmetinį laikraštėlį „GYVASIS“, kuriame yra skelbiamos GRD intencijos kiekvienam mėnesiui. Gyvojo Rožinio draugijos pagrindinė ir pastovi intencija buvo ir liekamelsti dabar jau palaimintajam Teofiliui šventojo garbės.

Su didele meile pareiškė norą dar keturiasdešimt žmonių įsilieti į šią maldos grupę. Ir taip atsirado trys Gyvojo Rožinio maldos būreliai.

Mūsų Gyvojo Rožinio draugijos nariai įvairiomis intencijomis meldžiasi Rožinio malda sekmadieniais prieš kiekvienas, o paprastomis dienomis prieš vakarines šv. Mišias. Šiai maldai vadovauja Ada Savickienė. Visus norinčius kviečiame jungtis į bendrą maldą, nes malda yra žmogaus pokalbis su Dievu.

Mūsų Gyvojo Rožinio maldos grupės žmonės dalyvauja piligriminėse kelionėse, kurios yra visapusiškai naudingos, nes praplečia mūsų akiratį, kelia dvasinį tobulėjimą. Lankėmės Pivašiūnuose, Šiluvoje, Kaišiadoryse…

2018 m. spalio 27 d. dalyvavome Kaišiadorių katedroje, kur vyko Padėkos Dievui Mišios už patirtas malones Šv. Tėvo vizito Lietuvoje dienomis, už palaimintojo Teofiliaus beatifikaciją ir meldėm jam šventojo altoriaus garbės. Po pamaldų arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius pasidalino įspūdžiais iš piligriminės kelionės po palaimintojo Teofiliaus įkalinimo vietas Rusijoje.

Kaip jau buvo minėta, nuo pat Gyvojo Rožinio susikūrimo šiai maldos grupei vadovavo Marytė Olšauskienė. Atrodė, kad mūsų miela Marytė vadovaus ir globos mus amžinai. Tačiau ji pati mums priminė, kad „yra pradžia, yra ir pabaiga…“ Ji pati nusprendė ir paprašė dekano, kad šias pareigas perimtų kita GRD narė. Dekanas su dideliu apgailestavimu priėmė jos pageidavimą. Ir GRD maldos grupės vadovės pareigos teko man, šių eilučių autorei.

2018 m. gruodžio 12 d. Širvintų bažnyčioje buvo aukojamos Padėkos šv. Mišios už mūsų buvusią vadovę Marytę. Jose dalyvavo Kaišiadorių vyskupijos Gyvojo Rožinio draugijos vadovė-koordinatorė Jolanta Celiešienė, Širvintų dekanato GRD koordinatorė s. Irena (KKMD) ir s. Zita (KKMD) – nuolatinė mūsų renginių įamžintoja.

Didžiausią įspūdį mums visiems, o ypač Marytei, padarė dekano jai įtektas Šventojo Tėvo palaiminimas. Dekano žodžiais tariant, „ši  dovana yra itin brangi, kuri nenuperkama, bet užsitarnaujama. Ji yra trečia mūsų bažnyčioje“. Marytė jos tikrai nusipelnė, užsitarnavo savo pamaldumu, geriausiomis charakterio savybėmis, pareigingumu.

Mūsų parapijos GRD maldos grupės malonus susibūrimas pasibaigė agape, kuri įvyko Širvintų kavinėje „Lelija“, kuriai dėkojame už labai gražų ir šiltą priėmimą.  

Telaimina mus visus Gerasis Dievas!

Širvintų Šv. Arkangelo Mykolo parapijos GRD vadovė Zita Garbatavičiūtė

 

UncategorizedPermalink