Sutvirtinimo sakramentas mūsų parapijoje

sv-dvasiaGegužės 27 d. 18 val. šv. Mišių metu vyskupas Jonas Ivanauskas mūsų parapijos bažnyčioje teiks Sutvirtinimo sakramentą.

Sutvirtinimo sakramentas — tai krikščioniškosios brandos ženklas, sąmoningas pakrikštyto ir pagal Katalikų Bažnyčios tikėjimą gyventi pasirengusio žmogaus sustiprinimas Šventąja Dvasia. 

Dalyvaudami šventėje prisiminkime per savo Sutvirtinimą gautas dovanas ir malones.

 

 

Šventosios Dvasios dovanos (žr. Iz 11, 1-2)

Išmintis – Šventosios Dvasios dovanų visuma, leidžianti apžvelgti, įvertinti ir suvokti savo gyvenimą.

Supratimas – širdimi ir protu suvokti Šventąjį Raštą, liturgiją, melstis ir vertinti tiesą.

Patarimas – ištirti Dievo valią kasdieniame gyvenime: ką daryti, kaip auklėti, kaip vadovauti…

Tvirtumas – laikytis tikėjimo, juo didžiuotis ir nesigėdyti, nugalėti savo ydas, tvardytis.

Žinojimas – kaip bendrauti su žmonėmis, vertinti ir naudoti daiktus, daryti nuosaikius sprendimus.

Maldingumas – gerbti žmones, šventus daiktus ir vietas, imtis artimo meilės tarnystės.

Pagarbi baimė – nuostata gerbti ir vertinti Viešpatį ir žmones.

Šventosios Dvasios dovanų vaisiai (žr. Gal 5, 22-23)

Meilė – ištvermingai mylėti, gerbti ir branginti Dievą bei artimą.

Džiaugsmas – vidinė nuostata šviesiai laikytis Dievo prieglobstyje, net ir ištikus sunkumams.

Ramybė – taikingai sugyventi su Dievu, žmonėmis, ypač artimaisiais, ir savimi.

Kantrumas – iš meilės išlaikyti pusiausvyrą, kai liūdna, nepatogu ir sunku.

Maloningumas – su meile išklausyti, padėti, patarnauti.

Gerumas – ugdyti teisingumą, laikytis tiesaus kelio, nors aplinka ir klaidintų.

Romumas – rasti vidinę išeitį, kai sunku, nesiseka, nusivylus.

Meilumas – su visais elgtis švelniai

Ištikimybė – asmenims, šeimai, bendruomenei ir sau

Susilaikymas – savitvarda

Kuklumas – santūriai ir dorai kalbėti, rengtis, elgtis, bendrauti

Skaistumas – galėti žvelgti Dievui į akis ir gerbti savo bei kitų asmenį

 

UncategorizedPermalink