„Mykoliukai“ Anykščiuose

Vasara su „Mykoliukais“ perkopė į antrąja pusę. Besikalbant kilo mintis, kad atostogų metu reikia kuo daugiau pamatyti, patirti naujų įspūdžių, todėl „Mykoliukams“ irgi reikia pakeliauti. Pasitarėm ir nusprendėm, kad dar nesame buvę Anykščiuose. O ten ir pramogų daug, ir galėsime nuostabioje Anykščių Šv. Mato bažnyčioje pagiedoti.

Liepos 30 dieną, iš pačio ryto, tėvelių, choro vadovo Dailiaus Kavalevskio ir tikybos mokytojos Renatos Blusevičienės lydimi Mykoliukai išvyko į Anykščius. Jau iš anksto buvome sudarę pramogų planą, nes norėjome labai daug pamatyti. Pirmiausiai mus pasitiko didingas Puntuko akmuo ir Medžių lajų tako grožis. Pramoginiu Anykščių traukinuku pasivažinėjome po Anykščių šilelį ir miesto centrą, šeimininkavome apverstame name, smagiai skriejome vasarinėmis rogutėmis ir nusikėlėme į „Cosmos“ Paukščių Taką, lankėmės Angelų muziejuje, kopėme į Anykščių bažnyčios bokšte įrengtą apžvalgos aikštelę, o visą turiningą dieną vainikavo vakarinės Šv. Mišios, kuriose „Mykoliukai“ savo giesmėmis šlovino Dievą. Norim padėkoti Anykščių bažnyčios vargoninikui Rimvydui Griauzdei už šiltą „Mykoliukų“ priėmimą.

Grįždami namo, kol dar nesutemo, spėjom aplankyti „Laimės žiburį“ – rašytojo J. Biliūno kapą, o užsukę į Kavarską atsigaivinome ir namo parsivežėm Šv. Jono Krikštytojo šaltinio vandens.

Pavargę namus pasiekėme sutemus, bet labai smagiai, turiningai ir dvasingai praleidę visą dieną.

Kaip visada ačiū „Mykoliukų“ tėveliams už palaikymą, tiems, kas vežė „Mykoliukus“. Ačiū mūsų parapijos klebonui L. Klimui, kad visada pritaria „Mykoliukų“ idėjoms.

O mes, choro vadovas Dailius Kavalevskis ir tikybos mokytoja Renata Blusevičienė, esame labai laimingi, kad turime pačius šauniausius mūsų „Mykoliukus“.

Kelionės akimirkos:

Comments Off on „Mykoliukai“ Anykščiuose

„Mykoliukai“ vėl pas pal. Teofilių Matulionį

Jau tapo gražia tradicija, kai Širvintų bažnyčios vaikų chorelis „Mykoliukai“ vyksta giedoti į Kaišiadorių katedrą, į pal. Teofiliaus Matulionio koplyčią. Liepos 12 d. „Mykoliukai“ savo giesmėmis šlovino Dievą 17.00 val. per Švč. Sakramento adoraciją ir 18.00 val. per Šv. Mišias, kurias tiesiogiai transliavo „Marijos radijas“. Šv. Mišias aukojo Žaslių Šv. Jurgio parapijos klebonas Algis Ananis.

Grįžo namo „Mykoliukai“ dvasiškai pakylėti, lydimi Dievo malonės. O grįždami aplankė Lietuvos senąją sostinę – Kernavę, kur smagiai padainavo, nuo piliakalnių pasigrožėjo besileidžiančia saule.

Nuoširdžiai dėkojame Širvintų parapijos klebonui L. Klimui visada palaikančiam „Mykoliukus“ ir tėveliams, kurie negailėdami savo laiko savanoriškai veža.

Choro vadovas Dailius Kavalevskis ir tikybos mokytoja Renata Blusevičienė

Comments Off on „Mykoliukai“ vėl pas pal. Teofilių Matulionį

Kun. Džonas Farelis Peternalis: „Tu esi Mergelės Marijos vaikas, tiesos, šviesos vaikas – ir dėl to esi saugus.“

Pirmieji atlaidai, pirmoji procesija po ilgo karantino subūrė širvintiškius į bažnyčią. Liepos 19 d. tikinčiųjų bendruomenė šventė Karmelio kalno Švenčiausiosios Mergelės Marijos, liaudies pamaldumo tradicijoje vadinamos Škaplierinės, atlaidus.

Jau nuo senų laikų mūsų parapija mini šią šventę. Anksčiau moterys iš savo gėlynų sunešdavo pačias gražiausiai žydinčias gėles, papuošdavo altorius. Atlaidų dieną mergaitės ir moterys pasipuošdavo procesijos drabužiais, vyrai pasiskirstydavo kas kokią vėliavą neš, kas baldakimą, berniukai eidavo patarnauti prie altoriaus per šv. Mišias. Privažiuodavo tikinčiųjų net iš kaimyninių parapijų. Ūždavo ne tik šventorius, bet ir jo prieigos.

Laikai keičiasi. Kito apdarai, gal net žmonių sumažėjo, jau neūžia šventorius nuo šypsnių, džiugių apsikabinimų, bet tradicija liko ta pati. Smagu, kad tradicija švęsti Karmelio kalno švč. Mergelės Marijos atlaidus išliko, taip gera, kai į atlaidus susirenka bendraminčiai, į svečius atvyksta įdomus pamokslininkas.

Šiemet į atlaidus dekanas kun. L. Klimas pakvietė svečią iš Amerikos, 28 metus besidarbuojantį Lietuvoje, „Opus dei“ atstovą, kunigą Džoną Farelį Paternalį (John Farrell Peternal).

Kunigas pamokslininkas atlaidų dalyvius paragino melstis už tuos, kurie piktina: „Reikėtų Jėzaus širdimi prašyti Dievo palaimos tam, kas mus piktina: politikai, žmonės. Reikia mylėti savo priešus, melstis už juos, kad patektų į dangų Dievo nustatytų laiku.“

Kunigas Džonas pasidalino Karmelio kalno istorija, apie susibūrusia atsiskyrėlių bendruomenę, davusią pradžią karmelitų ordinui ir su pirmiausia karmelitams būdingu atributu – škaplieriumi.

Anot kunigo svečio, škaplierius yra švč. Mergelės Marijos mylėtojų ženklas. Mergelė Marija apreiškė, kad globos kiekvieną, kuris nešios šią sakramentaliją ir priklausys Mergelės Marijos mylėtojų būriui.

Kunigas Džonas paragino tikinčiuosius prašyti švč. Mergelės Marijos globos ir užtarimo pas Dievą, taip pat Dievo globos ne tik sau, bet ir savo artimiesiems, tiems, kas mums skambina, ką sutinkame, ką matome per televizorių, net ir tiems, kurie mus erzina ar engia.

Sustiprinti dvasininko žodžių, tikintieji dalyvavo Eucharistinėje puotoje, su Sumos choru giedojo giesmes, dalyvavo procesijoje.

Po šv. Mišių šventorius jau klegėjo: kas pirko vaikams ir anūkams atlaidinių saldainių, kas šnekučiavosi, kas laukė atvažiuojančių artimųjų parvežti namo, kas skubėjo namo saugodamasis nepasigauti koronaviruso.

Tikintieji skirstėsi namo palaiminti, pakylėti ir palytėti švč. Mergelės Marijos motiniškos globos.

Atlaidų akimirkos:

Comments Off on Kun. Džonas Farelis Peternalis: „Tu esi Mergelės Marijos vaikas, tiesos, šviesos vaikas – ir dėl to esi saugus.“

Šakplierinės atlaidai ir Šv. Mišių tvarka

Liepos 16-ąją Bažnyčios liturginis kalendorius mini Karmelio kalno Švenčiausiąją Mergelę Mariją, liaudies pamaldumo tradicijoje vadinamą Škaplierine. Ši šventė istoriškai susijusi su Palestinoje, ant Karmelio kalvos, susibūrusia atsiskyrėlių bendruomene, davusia pradžią karmelitų ordinui ir su pirmiausia karmelitams būdingu atributu – škaplieriumi. Škaplierius yra karmelitų ypatingo pamaldumo Švenčiausiajai Mergelei Marijai ženklas – ant kaklo nešiojamas audeklo gabalėlis, sakramentalija.

Comments Off on Šakplierinės atlaidai ir Šv. Mišių tvarka

J. E. Jonas Ivanauskas: „Esate krikščionys su kokybės ženklu“

Širvintų parapija Valstybės dieną minėjo švęsdama Sutvirtinimo sakramento šventę. 51 sutvirtinamasis visus mokslo metus lankė katechezes, kurias vedė mokytoja Nomeda Drazdienė ir kunigas vikaras Adam Adukowski, o pirmadienį, liepos 6 d., jau stovėjo šventoriuje puošniai pasidabinę ir nekantriai laukdami J. E. vyskupo Jono Ivanausko, kad suteiktų Sutvirtinimo sakramentą ir sustiprintų Šventąja Dvasia.

J. E. vyskupas džiaugėsi pasirengusiais sutvirtinamaisiais ir pabrėžė, kad, priėmę sutvirtinimo sakramentą, krikščionys yra su kokybės ženklu, iš naujo atranda jiems suteiktas Šventosios Dvasios dovanas, turi daugiau drąsos liudyti krikščionišką tikėjimą. Taip krikščionio gyvenime atbaigiamas Krikštas, išliejama Šventosios Dvasios malonė ir sieloje įspaudžiama neišdildoma žymė, sustiprinamas tikėjimas. Be to, J. E. dar kartą priminė, kad sutvirtinimo sakramento reikia tam, kad būtų paskatintas Krikšto malonės augimas. Anot Vyskupo, sakramentą priimantis žmogus labiau išgyvena Dievo vaiko pašaukimą, tvirčiau susivienija su Kristumi ir Katalikų Bažnyčia kaip tikinčiųjų bendruomene.

Drauge su vyskupu J. Ivanausku Šv. Mišias aukojo vyskupijos kancleris Gediminas Tamošiūnas, Širvintų parapijos vikaras kunigas Adam Adukowski. Tikinčiųjų širdis dievop kėlė vaikų choras „Mykoliukai“.

Dera atkreipti dėmesį, nors karantinas jau baigėsi, tačiau J. E. vyskupas laikėsi įmanomų atsargumo priemonių, prieš suteikdamas sutvirtinimo sakramentą, dezinfekuodavo rankas, šv. Mišios, vyskupo pageidavimu, buvo aukojamos lauke.

Po vyskupo palaiminimo dekanas kun. Leonas Klimas padėkojo sutvirtinamiesiems, jų tėveliams, pakvietė aktyviau dalyvauti šv. Mišiose, nuoširdų AČIŪ tarė ir tikybos mokytojams, ir choreliui „Mykoliukai“ bei jo vadovui Dailiui Kavalevskiui.

Kviečiame pasižiūrėti sutvirtinimo sakramento teikimo akimirkas:

Comments Off on J. E. Jonas Ivanauskas: „Esate krikščionys su kokybės ženklu“

Ilgai laukta Pirmosios Komunijos šventė

2020 m. liepos 3 ir 4 dienomis Širvintų Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje buvo aukojamos neeilinės Šv. Mišios. Po ilgo karantino, trečią kartą keičiant datą, pagaliau įvyko Pirmosios Komunijos šventė. Šiais metais Atgailos ir Eucharistijos sakramentams pasiruošė 61 vaikas ir 2 suaugę. Visus metus katechetai Danguolė Lapinskienė, Renata Blusevičienė ir Dailius Kavalevskis su vaikais dirbo pagal Kauno arkivyskupijos katechetikos centro programą.

Šv. Mišias aukojo ir Pirmąją Komuniją vaikai ir suaugę priėmė iš Širvintų parapijos klebono Leono Klimo rankų.

Per šventes giedojo Širvintų Šv. arkangelo Mykolo vaikų choras „Mykoliukai“.

Nuotraukos Artūro Gerulskio

Comments Off on Ilgai laukta Pirmosios Komunijos šventė

Atšaukiamos Devintinės, Sutvirtinimo sakramento ir Pirmosios Komunijos šventės

Su džiaugsmu Širvintų parapijos žmonės laukė Devintiniu, jau ir lengviau atsikvėpė, kai sužinojo, kad šv. Mišių laikas grįžta į įprastas vėžes. Deja, džiaugsmas truko neilgai, turime ir vėl palaukti. Po savaitgalio mūsų rajone, Kernavėje, buvo nustatyti COVID-19 atvejai. Atsižvelgdami į pakankamai pavojingą situaciją žmonių sveikatai, ATŠAUKIAME DEVINTINIŲ ŠVENTĘ SU PROCESIJA, kuri turėjo vykti BIRŽELIO 14 D. 12 VAL. Bagaslaviškio parapijoje taip pat nevyks Devintinių procesija. Kol kas šv. Mišios Širvintų bažnyčioje vyks per karantiną nustatyta tvarka: šiokiadieniais 9 ir 18 val., šeštadieniais ir sekmadieniais – 10 ir 18 val.

Pranešame, kad vadovaudamiesi Širvintų operacijų centro sprendimu dėl COVID-19 protrūkio Kernavėje nuo birželio 9 d. dviem savaitėms neorganizuoti kultūrinių renginių, ATŠAUKIAME SUTVIRTINIMO SAKRAMENTO ŠVENTĘ, kuri turėjo vykti birželio 20 d. Ji nukeliama į rudenį. Musninkų parapijoje taip pat nevyks sutvirtinimo sakramento šventė.

Labai apgailestaujame, kad ir Pirmosios Komunijos šventės dar negalime švęsti. Atsižvelgdami į esamą situaciją, pranešime, kada vaikai galės priimti Pirmąją Komuniją.

Širvintų parapijos informacija

Comments Off on Atšaukiamos Devintinės, Sutvirtinimo sakramento ir Pirmosios Komunijos šventės

Šv. Mišių tvarka karantino metu

Šiokiadieniais 9 ir 18 val.

Šeštadieniais 10 ir 18 val.

Sekmadieniais 10 ir 18 val.

Comments Off on Šv. Mišių tvarka karantino metu

Malda už Mamas Teofiliaus Matulionio koplyčioje su kunigu Adam

Širvintų parapijos kunigas Adam Adukowski gegužės 3 d. Šv. Mišias aukojo ir Dievo Žodį skelbė Kaišiadorių katedroje, Teofiliaus Matulionio koplyčioje. Tądien katalikų bendruomenė šventė tris šventes: IV Velykų sekmadienį, Gerojo Ganytojo šventę ir Motinos dieną. Šv. Mišių aukoje buvo meldžiamasi už gyvas ir mirusias Mamas, Močiutes.

Kunigas Adam kvietė dėkoti Dievui už geruosius mūsų ganytojus, ypač popiežių Pranciškų ir mūsų vyskupą Joną, kurie trokšta sielas vesti pas Dievą. Prisimintas ir gerasis, rūpestingasis ganytojas palaimintasis Teofilius Matulionis, savo gyvybę atidavęs dėl sielų išganymo.

Šv. Mišių aukoje giedojo Renata, Viktoras ir Dailius. Liturgijoje taip pat dalyvavo Aušros Vartų Marijos ir šv. Teresėlės seserų karmeličių kongregacijos seserys iš Krikštėnų.

Nuotraukos iš feisbuko paskyros „Teofilius Matulionis“.

Comments Off on Malda už Mamas Teofiliaus Matulionio koplyčioje su kunigu Adam

Dėl pamaldų ir sielovados tęsiantis karantinui

Atsižvelgiant į svarbų tikinčiųjų poreikį dalyvauti šv. Mišiose bei priimti sakramentus ir laikantis bendrų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuostatų, skirtų visuomeninei veiklai karantino laikotarpiu, nuspręsta nuo balandžio 27 dienos taikyti šias normas:

1. Rimtas pavojus savo ar kitų sveikatai yra pakankama priežastis, atleidžianti nuo dalyvavimo šv. Mišiose sekmadieniais ir įsakytų švenčių dienomis. Ypač raginame tikinčiuosius, priklausančius rizikos grupei ar turinčius ligos simptomų, nesilankyti bažnyčiose, taip saugant save ir kitus. Šiuo atveju šv. Mišias galima išklausyti naudojantis šiuolaikinėmis komunikacijomis.

2. Leidžiama aukoti šv. Mišias dalyvaujant tikintiesiems, tačiau ribojant jų skaičių. Įleidžiami į bažnyčią tikintieji su veidą dengiančiomis kaukėmis, išlaikant saugų atstumą tarp pamaldų dalyvių (10 kvadratinių metrų vienam žmogui). Jei žmonės netelpa bažnyčioje, lauke esantys tikintieji laikosi 2 metrų atstumo vienas nuo kito. Komunija dalijama pirmiausia bažnyčios viduje, po to lauke esantiems tikintiesiems, prieš tai juos perspėjus, kad neitų vidun. Iki atskiro nutarimo pirmadieniais – šeštadieniais leidžiama aukoti šv. Mišias dalyvaujant tikintiesiems.

3. Bažnyčiose turi būti užtikrintos higienos normos: prie įėjimo padėti dezinfekantai, apeigų metu visi, išskyrus celebruojantį kunigą, burną ir nosį turi būti pridengę kauke ar kitu apdangalu. Šiuo metu šv. Komunija dalijama tik į rankas. Einantieji šv. Komunijos privalo laikytis saugaus atstumo.

4. Aukojamos negiedotinės šv. Mišios be pridėtinių pamaldų.

5. Laidotuvių apeigos atliekamos tik kapinėse. Gali dalyvauti artimiausi šeimos nariai, neskaitant kunigo ir laidojimo paslaugų personalo. Karstas su mirusiojo palaikais į bažnyčią nenešamas. Laidotuvių šv. Mišios gali būti aukojamos laidotuvių dieną arba kitu laiku pagal susitarimą su artimaisiais.

6. Vykdydami sielovadą kunigai ir tikintieji visur bendrauja burną ir nosį prisidengę kauke, imasi kitų saugumo priemonių.

7. Kunigams emeritams nepatariama aukoti šv. Mišių dalyvaujant tikintiesiems.

8. Kunigas, pajutęs peršalimo simptomus, privalo saviizoliuotis bei apie tai pranešti dekanui.

9. Pandemijos metu ypač raginame tikinčiuosius ir kunigus asmeniškai melstis, kad greičiau būtų pažabotas šis virusas, bei prašyti sveikatos ligoniams ir stiprybės tiems, kurie jais rūpinasi. Toliau tęsiame kasdienį maldos tiltą 20 val. Ypač šiuo metu malda – ne tik pareiga, bet ir mūsų svarbus įnašas kovoje su pandemija.

Lietuvos vyskupų konferencijos informacija

Comments Off on Dėl pamaldų ir sielovados tęsiantis karantinui